Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Odpowiedzi na pytania zadane podczas spotkań informacyjnych – 2012 rok

 Pytania i odpowiedzi dot. konkursu nr I/8.2.1/A/12

 Pytania i odpowiedzi dot. konkursu nr II/8.2.1/PN/12

Odpowiedzi na pytania zadane podczas spotkań informacyjnych – 2011 rok

 Pytania i odpowiedzi dot. konkursu nr I/8.2.1/A/11  

 Pytania i odpowiedzi dot. konkursu nr II/8.2.1/C/11 

Odpowiedzi na pytania zadane podczas spotkań informacyjnych – 2010 rok

 Pytania i odpowiedzi dot. konkursu nr I/8.2.1/A/10

Pytania i odpowiedzi - Priorytet VIII

Co IP rozumie pod pojęciem szkolenia ogólnego i specjalistycznego?

Definicje szkoleń specjalistycznych i ogólnych (według Rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL).

szkolenie specjalistyczne - należy przez to rozumieć szkolenie teoretyczne lub praktyczne, prowadzące do zdobycia przez pracownika kwalifikacji zasadniczo i bezpośrednio przydatnych na obecnym lub przyszłym stanowisku pracy u danego beneficjenta pomocy oraz bezpośrednio powiązanych ze specyfiką prowadzonej przez niego działalności, których nie będzie mógł on wykorzystać lub też będzie mógł wykorzystać w ograniczonym stopniu u innych pracodawców lub na innych polach działalności zawodowej

szkolenie ogólne - należy przez to rozumieć szkolenie teoretyczne lub praktyczne, prowadzące do zdobycia przez pracownika kwalifikacji, które będzie mógł wykorzystać zarówno na obecnym stanowisku pracy u danego beneficjenta pomocy, jak również na przyszłych stanowiskach pracy, u innych pracodawców lub na innych polach działalności zawodowej.


Co IP rozumie pod pojęciem technologii informacyjną i komunikacyjnej ?

IP nie ma szczególnej definicji ICT. Jest to ogólnie przyjęte pojęcie dotyczące umiejętności wykorzystywania komputerów do uzyskiwania, oceny, przechowywania, tworzenia, prezentowania i wymiany informacji oraz do porozumiewania się i uczestnictwa w sieciach współpracy za pośrednictwem Internetu (patrz np. Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE)). Szerzej na ten temat można również czytać np. na stronach internetowych Komisji Europejskiej, w dziale polityki UE "społeczeństwo informacyjne".

Pragnę również zaznaczyć, że Instytucja Pośrednicząca co do zasady nie tworzy własnych odrębnych definicji, innych niż te, które są zawarte w dokumentach programowych czy przepisach prawa krajowego i wspólnotowego.


Czy istnieje możliwość realizacji przez urząd miasta projektu polegającego na prowadzeniu cyklicznych badań / monitoringu rynku pracy MŚP i przewidywania zmian gospodarczych z tym związanych (w ramach Poddziałania 8.1.2)?

Czy monitoring tego typu mógłby być prowadzony w partnerstwie z Urzędem Statystycznym oraz ośrodkiem badania opinii publicznej funkcjonującym w formie spółki akcyjnej?

Projekt taki mógłby być realizowany w Poddziałaniu 8.1.2 we wskazanym typie wsparcia. Zgodnie z zapisami Planu działania na lata 2007-2008 dla VIII Priorytetu PO KL w województwie dolnośląskim, projekty realizowane w partnerstwie mogą uzyskać premię punktową w wysokości 20 punktów za spełnianie kryterium strategicznego wyznaczonego dla Poddziałania 8.1.2. Pragnę jednak zwrócić uwagę, że zarówno lidera projektu, jak i partnerów, obowiązuje także kryterium dostępu (a więc kryterium, którego spełnianie jest obowiązkowe i warunkuje pozytywną ocenę projektu) posiadania jednostki organizacyjnej lub ewentualnie biura projektu w województwie dolnośląskim.

Natomiast w kontekście informacji, że projekt zakładałby prowadzenie cyklicznych badań rynku pracy MSP, zaznaczam, że projekty przyjmowane do realizacji w 2008 roku nie mogą trwać dłużej niż 2 lata.


Przedsiębiorca prowadzący własną firmę (nauczanie języków obcych i tłumaczenia). Aktualnie jest na urlopie macierzyńskim. Osoba jest zainteresowana dotacją na rozwój firmy (sprzęt komputerowy, szkolenia). Jakie ma możliwości jako mały przedsiębiorca?

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) nie są realizowane projekty, których głównym celem są inwestycje w środki trwałe (np. zakup sprzętu). Ewentualnych informacji na temat możliwości finansowania tego typu inwestycji ze środków Unii Europejskich należy szukać na stronach internetowych Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 dla Województwa Dolnośląskiego (www.rpo.dolnyslask.pl) lub w Punkcie Informacyjno-Kontaktowym ds. ZPORR i RPO tel. 071 776 91 42 i 071 776 91 20. Program ten jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, który w przeciwieństwie do EFS ma na celu m.in. wspieranie inwestycji produkcyjnych.

Natomiast jeśli przedsiębiorca jest zainteresowany szkoleniami, właśnie tego typu projekty (inwestujące w kapitał ludzki) są realizowane ze środków EFS. Różnego typu szkolenia (ogólne i specjalistyczne, otwarte i zamknięte) skierowane dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw mogą być realizowane w Poddziałaniu 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Jakie możliwości w ramach PO KL ma przedsiębiorca zainteresowany przeszkoleniem swoich pracowników?

Różnego typu szkolenia skierowane dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw mogą być realizowane w Poddziałaniu 8.1.1 PO KL.

Przedsiębiorca może zarówno kierować swoich pracowników na szkolenia, jak i samodzielnie pisać projekty i szkolić swoich pracowników. Po pierwsze może skorzystać z opracowanej już oferty, czyli skierować swoich pracowników do wzięcia udziału w projekcie szkoleniowym realizowanym przez beneficjenta, który wygrał konkurs i otrzymał dofinansowanie z PO KL (pierwszy typ projektów). W tym celu należy śledzić ogłoszenia w prasie, internecie, radiu lokalnym itd. o naborze prowadzonym przez firmy szkoleniowe poszukujące chętnych do wzięcia udziału w danym szkoleniu, współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.1.1. lub sprawdzać strony internetowe Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy (www.pokl.dwup.pl) i kontaktować się z podmiotami, których projekty w Poddziałaniu 8.1.1 zostały wybrane do dofinansowania (pierwszy typ projektu, tj. Ogólne i specjalistyczne szkolenia i doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw). Oczywiście, jeżeli firma nie jest "autorem" projektu, tzn. sama nie napisała wniosku o dofinansowanie tego typu projektu dla własnych pracowników, to nie można zagwarantować, że inny podmiot będzie organizował w danym czasie właśnie taki rodzaj szkoleń jaki zainteresowanemu odpowiada. Można również skorzystać z bazy szkoleńwww.inwestycjawkadry.pl.

Przedsiębiorca, który chce przeszkolić swoich pracowników może również być sam „autorem” (projektodawcą) i złożyć projekt do konkursu (zwłaszcza jeśli chodzi o szkolenia specjalistyczne z wąskiej dziedziny przydatne dla danego obszaru działalności – wówczas trudno jest dopasować ofertę zaproponowaną przez inne podmioty). Szkolenia skierowane tylko do pracowników własnej firmy mają wówczas charakter zamknięty (możliwe tylko przy pierwszym typie projektów).

Należy pamiętać, że typ pierwszy projektów szkoleniowych jest formą wsparcia objętą regułami pomocy publicznej, czyli ich realizacja wiąże się z udzieleniem pomocy publicznej przedsiębiorstwu, które kieruje swoich pracowników na szkolenie i z częściową odpłatnością za szkolenie ze strony pracodawcy.

Inny sposób na wzięcie udziału w szkoleniach: pracownicy firmy, jako osoby pracujące, zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, mogą skorzystać ze szkoleń organizowanych przez podmioty, które realizują projekt szkoleniowy trzeciego typu w Poddziałaniu 8.1.1. Wiąże się to jednak ze spełnieniem kilku warunków: są to szkolenia realizowane poza godzinami pracy uczestników, wszystkie podmioty biorące udział w realizacji projektu są niezależne od pracodawcy uczestnika projektu, szkolenie odbywa się poza miejscem pracy uczestników, nabór na szkolenie jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych (pracownicy zatrudnieni w jednym miejscu pracy (u jednego pracodawcy) stanowią nie więcej niż 20% uczestników jednego), szkolenia nie obejmują kształcenia formalnego i studiów podyplomowych, szkolenia w ramach tego samego projektu.. Są to szkolenia, w których uczestnicy biorą udział z własnej inicjatywy, nie są na nie kierowani przez pracodawcę (nie ma w nich elementu pomocy publicznej).

Podmiot zainteresowany złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu w VIII Priorytecie PO KL w województwie dolnośląskim powinien również zapoznać się z następującymi dokumentami:

1) Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL - zwłaszcza zapisy dotyczące Działania 8.1.1 - dostępny nawww.efs.dolnyslask.pl

2) Plan działania dla Priorytetu VIII na lata 2007-2008 dla woj. dolnośląskiego (dokument określający plany realizacji VIII Priorytetu PO KL na Dolnym Śląsku) - dostępny na www.efs.dolnyslask.pl


Czy w ramach PO KL można uzyskać dofinansowanie na studia podyplomowe?

W komponencie regionalnym PO KL nie ma możliwości uzyskania dofinansowania na studia magisterskie ani na studia podyplomowe (z wyjątkiem studiów podyplomowych skierowanych do nauczycieli i pracowników placówek oświatowych w Działaniu 9.4).

Dofinansowanie do studiów podyplomowych przewidziane jest tylko w komponencie centralnym PO KL, wPoddziałaniu 2.1.1, gdzie zakładana jest możliwość realizacji projektów studiów podyplomowych dla przedsiębiorców oraz pracowników przedsiębiorstw. W związku z tym, że Priorytet II realizowany jest centralnie, Instytucją Pośredniczącą w tym przypadku jest Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (tel. 022 693 59 54), natomiast Działanie 2.1 i 2.2 jest wdrażane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (www.parp.gov.pl).

W PO KL przewidziano możliwość realizowania przez szkoły wyższe studiów podyplomowych. Taka możliwość występuje w Priorytecie II (studia podyplomowe dla przedsiębiorców oraz pracowników przedsiębiorstw w Poddziałaniu 2.1.1) oraz w Priorytecie IV (studia podyplomowe jako element programu rozwoju uczelni w Poddziałaniu 4.1.1). Oba te Priorytety są realizowane w komponencie centralnym PO KL. Zachęcam więc Państwa do zapoznania się w tym zakresie ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL, jak również z Planami działania dla wskazanych Priorytetów, dostępnymi na stronie właściwych Instytucji Pośredniczących (np. www.mnisw.gov.pl).


Uczelnia wyższa współpracuje z firmą z sektora energetycznego, chce pozyskać środki z PO KL na staże dla studentów i dla piszących prace dyplomowe z zakresu tematycznego dotyczącego tej współpracy, które przedsiębiorstwo będzie mogło wykorzystać w swojej działalności. Chcą również realizować projekt skierowany do pracowników naukowych, zakładający ich udział w konferencjach, publikacje ich prac, patenty, itp. Jakie są możliwości realizacji tego typu projektu w ramach PO KL?

Wsparcie w ramach komponentu regionalnego PO KL można uzyskać tylko na realizację tych typów wsparcia, które zostały przewidziane w Priorytetach VI-IX w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL.

Z przykrością stwierdzamy, że proponowane projekty nie mieszczą się w zakresie wsparcia przewidzianego w komponencie regionalnym PO KL. Ponadto, przedstawiony opis planowanego projektu na rzecz pracowników naukowych jest zbyt ogólnikowy i nie pozwala jednoznacznie wypowiedzieć się na jego temat - konferencje czy publikacje mogłyby wystąpić np. w projekcie mającym na celu zawiązanie sieci współpracy (Poddziałanie 8.2.2 lub 8.2.1.), ale trudno jest to stwierdzić jednoznacznie nie znając tematyki i zakresu tych konferencji.

Równocześnie zachęcamy do zapoznania się z podstawowymi dokumentami programowymi PO KL, w tym w szczególności ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL zwłaszcza w zakresie Priorytetu IV, realizowanego na poziomie centralnym, w ramach którego będą wspierane projekty związane ze szkolnictwem wyższym i nauką (dokumenty dostępne są na stronach internetowych www.efs.gov.pl), jak również do lekturyPlanu działania na lata 2007-2008 dla tego Priorytetu, zamieszczonego na stronie http://www.nauka.gov.pl/


Jakie są możliwości finansowania z PO KL szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników pogotowia (personel medyczny). Chodzi np. o kształcenie zawodowe pielęgniarek, studia podyplomowe itp.

Czy pracownicy Pogotowia mogą być tylko uczestnikami projektu czy jednostka ta może również sama być projektodawcą i wystartować do konkursu (czy do realizacji tego typu projektów mogą startować w konkursie ZOZ-y)? Jeśli tak, to jaki jest zakładany wkład własny projektodawcy odnośnie tego typu projektów?

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 2.3 Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.2 Doskonalenie zawodowe kadr medycznych przewidziano następujące formy wsparcia skierowane tylko do kadr medycznych:

  • kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności, tj. onkologii, kardiologii, medycyny pracy;
  • kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych, w szczególności w ramach studiów pomostowych;
  • kształcenie podyplomowe przedstawicieli innych zawodów medycznych;

Projekty w ramach wspomnianego Poddziałania są realizowane na poziomie centralnym w trybie systemowym. Beneficjentem (projektodawcą), czyli instytucją realizującą powyższe formy wsparcia są: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w zakresie procesu specjalizacyjnego lekarzy deficytowych specjalności oraz kształcenia podyplomowego przedstawicieli innych zawodów medycznych oraz Minister właściwy ds. zdrowia – Departament Pielęgniarek i Położnych – w zakresie kształcenia zawodowego pielęgniarek i położnych Tam należy szukać wszelkich informacji dotyczących szczegółowych zasad i procedur realizacji projektu (więcej informacji i Plan działania dla Priorytetu II na lata 2007-2008 na stronie internetowej: http://www.mz.gov.pl.

Natomiast w ramach komponentu regionalnego PO KL pracownicy ZOZ, jako osoby pracujące, zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych, mogą korzystać ze szkoleń organizowanych przez podmioty, które realizują projekt szkoleniowy trzeciego typu w Poddziałaniu 8.1.1. (patrz pyt. 5)

ZOZ może być beneficjentem w przypadku form wsparcia realizowanych w trybie konkursowym, o ile spełnia warunki określone w dokumentach programowych oraz w dokumentacji konkursowej. Co do zasady w projektach konkursowych wkład własny nie jest wymagany.

Dokumenty, z którym warto się zapoznać to:


Przedsiębiorca prywatny chce zorganizować szkolenie zamknięte dla swoich pracowników z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej (w 8.1.1). Czy tego typu szkolenie kwalifikuje się jako ogólne czy specjalistyczne?

Zakładając, że udzielanie pierwszej pomocy medycznej to zespół czynności ratunkowych wykonywanych przez osoby bez wykształcenia medycznego, można stwierdzić, że nie należy to do podstawowej działalności tego przedsiębiorcy. Zatem należy uznać, że nabyte w ten sposób umiejętności pracownik „będzie mógł wykorzystać zarówno na obecnym stanowisku pracy u danego beneficjenta pomocy, jak również na przyszłych stanowiskach pracy, u innych pracodawców lub na innych polach działalności zawodowej” (definicje w pyt. 1). Należałoby na podstawie takich przesłanek zakwalifikować takie szkolenie jako ogólne.

Osobnym zagadnieniem jest uzasadnienie zgodności celu projektu z PO KL, Planem działania i innymi dokumentami strategicznymi. Uzasadnienie dla Działania 8.1, zawarte w SzOP PO KL, wskazuje, że "procesy modernizacyjne i adaptacyjne wymuszają także ciągłą aktualizację, podnoszenie i zmianę kwalifikacji oraz umiejętności pracowników. Rosnące zainteresowanie podnoszeniem kompetencji i umiejętności przez pracowników, a także ich pracodawców, zwiększa zapotrzebowanie na szkolenia." Należy zatem pamiętać, że cel każdego projektu powinien być zgodny z celami przyjętymi dla celów Priorytetu i Działania (jeżeli ten przedsiębiorca może być projektodawcą w tym typie projektów).


Przedsiębiorca jako projektodawca chce zorganizować szkolenie otwarte. Czy w ramach projektu szkoleniowego można otrzymać dofinansowanie również na imprezy towarzyszące takiemu szkoleniu - np. targi pracy?

Zakładając, że projekt dotyczy trzeciego typu projektów w Poddziałaniu 8.1.1 należy stwierdzić, iż w ramach projektu skierowanego do osób zatrudnionych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności w Poddziałaniu 8.1.1, co do zasady podstawowym rodzajem wsparcia są szkolenia, kursy i doradztwo zawodowe (jako działania uzupełniające do szkoleń i kursów).

Przygotowując projekt, należy wziąć pod uwagę, że projekty trzeciego typu w Poddziałaniu 8.1.1 są skierowane do dorosłych osób pracujących. W uzasadnieniu Działania 8.1 nie wskazuje się na umożliwienie potencjalnej zmiany miejsca zatrudnienia jako potrzeby organizowania tego typu projektów - a taki byłby cel targów pracy.

Przypominamy również, że warunkiem koniecznym dla przyjęcia projektu do realizacji będzie m.in. jego pozytywna ocena przez Komisję Oceny Projektów, umiejscowionej w instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) – Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Wałbrzychu. Do kryteriów oceny należy m.in.: zgodność celów projektu z PO KL, Planem działania oraz innymi właściwymi dokumentami strategicznymi, jak również zgodność projektu z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL, czy też adekwatny do potrzeb dobór instrumentów służących osiągnięciu celów projektu.

Instytucja Pośrednicząca nie wydaje ostatecznej decyzji o kwalifikowalności danego projektu, niemniej jednak ze swojej strony nie rekomenduje takiej formy wsparcia uzupełniającego. Informuję, że według właściwości, pytania dotyczące konkretnych projektów należy w pierwszej kolejności kierować do instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia), którą w województwie dolnośląskim dla wszystkich Działań komponentu regionalnego PO KL jest Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu.