Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Pytania i odpowiedzi

1. Gdzie ma być umiejscowiona księgowość i rozliczanie projektu? Czy to musi być w obrębie organu prowadzącego czy może być w szkole?

Nie ma jednoznacznych wytycznych dotyczących powyższej kwestii, zatem wszystko zależy od potencjału kadrowego, jakim Państwo dysponują. Przy czym należy pamiętać, iż w przypadku gdy rozliczaniem projektu zajmą się osoby zatrudnione w szkole, aby móc uznać te wydatki za kwalifikowalne, należy w części opisowej wniosku (np. pkt. 3.5) wskazać szkołę jako realizatora projektu.

2. W jaki sposób gmina ma potwierdzić swoje przychody na potrzeby kryterium dostępu i czy składa załączniki finansowe?

Wymóg spełnienia powyższego kryterium nie dotyczy projektów, w których liderem lub partnerem jest jednostka sektora finansów publicznych.

3. Jak wyglądają przepływy finansowe w projekcie? Czy środki od Instytucji Pośredniczącej otrzyma tylko lider i ma przekazać je partnerowi, czy zarówno lider jak i partner?

Środki od Instytucji Pośredniczącej na realizację projektu otrzymuje lider projektu. Partnerzy mają jednak obowiązek posiadania wyodrębnionego konta na rzecz projektu. W związku z tym Lider po otrzymaniu transzy zaliczki każdorazowo przekazuje wyliczoną kwotę Partnerom (jeżeli w projekcie przyjęto, że lider przekazuje zaliczki partnerom) i to oni sami ponoszą swoje wydatki. Kwestie przepływów finansowych i rozliczeń partnerów w projekcie powinny być uregulowane w umowie partnerskiej.

4. Pracownik samorządowy zatrudniony u projektodawcy dodatkowo będzie się zajmował rozliczaniem projektu. W jaki sposób go wynagrodzić i czy jest to koszt bezpośredni czy pośredni?
W jaki sposób wynagradzać pracowników zaangażowanych w realizację projektu, jeśli będzie to ich dodatkowe zadanie, nieujęte w dotychczasowych zakresach obowiązków?
Czy księgowa zatrudniona w szkole może podpisać z organem prowadzącym umowę-zlecenie na rozliczenie projektu?

Budżet projektu to budżet zadaniowy i dzieli się na dwa rodzaje kosztów:

 1. koszty bezpośrednie (związane z konkretnymi zadaniami merytorycznymi),
 2. koszty pośrednie (takie, których nie można bezpośrednio przyporządkować do konkretnego zadania realizowanego w ramach projektu).

W Zasadach finansowania PO KL został określony zamknięty katalog kosztów pośrednich. Mogą one również stanowić koszty bezpośrednie, przypisane i rozliczane w odniesieniu do danego zadania, jednak niedopuszczalne jest wykazywanie tych samych kosztów jednocześnie w kosztach pośrednich i bezpośrednich, powodując w konsekwencji podwójną refundację wydatków.

Decyzja co do sposobu rozliczania poszczególnych kosztów zależy od konstrukcji budżetu wniosku i należy do projektodawcy.

W przypadku kosztów zatrudnienia kadry zarządzającej projektem, kosztami pośrednimi mogą być wynagrodzenia osób, które nie są przypisane wyłącznie do projektu.

Kwestie związane z zatrudnieniem personelu w projekcie regulują Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach PO KL z 28 grudnia 2009 r. (w szczególności Podrozdział 4.5 – Wynagrodzenie personelu oraz 4.3 Koszty zarządzania projektem) oraz Zasady finansowania PO KL z 30 grudnia 2009 r. (w szczególności punkt 2.1.1.1. Zarządzanie projektem).

Zgodnie z Wytycznymi, wydatki związane z wynagrodzeniem osób, które wykonują więcej niż jedno zadanie/funkcję w ramach projektu lub są zatrudnione więcej niż w jednym projekcie, mogą być uznane za kwalifikowalne, pod warunkiem, że obciążenie wynikające z wykonywania danego zadania/funkcji nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji pozostałych zadań/funkcji powierzonych danej osobie.

Wytyczne i Zasady nie wskazują sposobu zatrudnienia pracowników w projekcie.

Zasadniczo kwalifikowalne są wszystkie składniki wynagrodzenia. W przypadku umowy o pracę, wydatki na wynagrodzenie personelu są kwalifikowane, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

 1. pracownik jest zatrudniony lub oddelegowany w celu realizacji zadań związanych bezpośrednio z wdrażaniem projektu;
 2. okres zatrudnienia lub oddelegowania jest kwalifikowany wyłącznie do końcowej daty kwalifikowania wydatków wyznaczonej w umowie o dofinansowanie projektu;
 3. zatrudnienie lub oddelegowanie do pełnienia zadań związanych z realizacją projektu jest odpowiednio udokumentowane postanowieniami umowy o pracę, zakresem czynności służbowych pracownika lub opisem stanowiska pracy.

Wydatki związane z wynagrodzeniem personelu zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy w ramach projektu kalkulowane są proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Kwalifikowalne mogą być również nagrody i premie ,o ile spełnione są następujące warunki:

 1. nagrody/premie zostały przewidziane w regulaminie pracy lub regulaminie wynagradzania danej instytucji;
 2. zostały wprowadzone w danej instytucji w okresie przynajmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu;
 3. potencjalnie obejmują wszystkich pracowników danej instytucji.

Wydatkami kwalifikowalnymi związanymi z wynagrodzeniem personelu mogą być również dodatki do wynagrodzeń, o ile zostały przyznane zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi oraz regulaminem pracy lub regulaminem wynagradzania danej instytucji, z zastrzeżeniem pracowników korpusu służby cywilnej.

Kwestię zatrudniania pracowników własnej instytucji na umowy zlecenia reguluje prawo ogólne, czyli Kodeks pracy i ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Instytucja Pośrednicząca nie jest właściwą instytucją do wydawania ogólnych interpretacji prawnych. Niemniej jednak tutejsza IP przedstawia swoje stanowisko w tej sprawie.

W przypadku angażowania własnych pracowników do realizacji projektu należy zwrócić szczególną uwagę na formę ich zatrudnienia.

Zgodnie z art. 43 ustawy o pracownikach samorządowych w zakresie nieuregulowanym w/w ustawą zastosowanie znajdują przepisy kodeksu pracy. Zgodnie z art. 22 kp, stosunek pracy oparty jest na świadczeniu przez pracownika określonej rodzajowo pracy pod kierownictwem pracodawcy oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym. Obowiązkiem pracodawcy natomiast jest wypłata pracownikowi określonego wynagrodzenia.

Jeśli pracownik beneficjenta będzie wykonywał w ramach projektu zadania, których charakter jest tożsamy z rodzajem świadczonej dla beneficjenta pracy, wówczas istniejącą umowę o pracę należy aneksować. W w/w aneksie zostanie odpowiednio rozszerzony zakres obowiązków danego pracownika. Wynagrodzenie będzie więc w przywołanym przypadku wynagrodzeniem za świadczoną dodatkowo pracę. Jego wysokość wynikająca z przeznaczonej na ten cel puli środków zależeć będzie od budżetu projektu.

Z powyższego wynika, że skoro księgowa zatrudniona w szkole miałaby dodatkowo podjąć się rozliczania projektu, wówczas właściwą formą jej zatrudnienia jest aneksowanie istniejącej umowy o pracę, nie zaś umowa zlecenia wykonania dodatkowych zadań. Księgowa podlegałaby bowiem cały czas temu samemu podmiotowi jako pracodawcy, a rodzaj (nie zakres!) wykonywanej przez nią pracy pozostałby niezmieniony.

Umowę cywilno-prawną (np. umowę zlecenia) z własnym pracownikiem zawrzeć można jedynie gdy w oparciu o nią miałby on wykonywać prace zasadniczo różniące się charakterem od tych do których świadczenia jest obowiązany na podstawie łączącego go już z danym podmiotem stosunku pracy.

Właściwą formą zatrudnienia własnych pracowników z czym łączy się reżim ich wynagradzania będzie zatem aneks do już łączącej strony umowy o pracę, nie zaś dodatkowa umowa o pracę, ani umowa cywilno-prawna.

5. W kadrze zarządzającej projektu będą pracownicy gminy zatrudnieni na dodatkowe umowy zlecenia. Czy należy do tych umów stosować PZP?

Instytucja Pośrednicząca nie jest właściwą instytucją do wydawania ogólnych interpretacji prawnych. Niemniej jednak tutejsza IP przedstawia swoje stanowisko w tej sprawie.

Zasadniczo gmina jako jednostka sektora finansów publicznych obowiązana jest stosować prawo zamówień publicznych. Obowiązek taki zostaje jednak wyłączony gdy wartość zamówienia w danej kategorii wydatków w całym okresie realizacji projektu (tutaj natomiast wartość środków przeznaczonych w budżecie na realizację określonego zadania) nie przewyższy równowartości 14.000 EURO.

Podkreślić w tym miejscu należy, że pracownicy gminy jako pracownicy samorządowi zasadniczo nie mogą zostać zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia. Art. 4 ustawy o pracownikach samorządowych wylicza dopuszczalne podstawy zatrudnienia tego rodzaju osób. Należą do nich mianowanie wybór, powołanie oraz umowa o pracę. Jeśli zatem pracownik samorządowy jest już zatrudniony w oparciu o umowę o pracę, wówczas należy aneksem do tejże umowy rozszerzyć zakres jego obowiązków o zadania wynikające z realizacji projektu. Zgodnie zaś z art. 4 pkt 4 ustawy prawo zamówień publicznych ustawy tej nie stosuje się do umów z zakresu prawa pracy.

6. Kto podpisuje umowy z pracownikami zatrudnionymi w projekcie – dyrektor szkoły czy wójt/burmistrz/prezydent/starosta?

Instytucja Pośrednicząca nie jest właściwą instytucją do wydawania ogólnych interpretacji prawnych. Niemniej jednak tutejsza IP przedstawia swoje stanowisko w tej sprawie.

Sposób reprezentacji wypływa z ogólnych przepisów prawnych dotyczących samorządu oraz systemu oświaty.

Szkoła, której organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego (JST) jest jednostką nieposiadającą osobowości prawnej.

Mienie pozostające w dyspozycji szkoły stanowi własność gminy/miasta/powiatu. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, to JST jako organ prowadzący ponosi odpowiedzialność za zobowiązania szkoły jako gminnej jednostki organizacyjnej.

Dyrektorzy szkół, jako kierownicy gminnych/miejskich/powiatowych jednostek organizacyjnych działają na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez wójta/burmistrza/prezydenta/starostę.

Każda czynność cywilnoprawna dokonana przez dyrektora szkoły musi opierać się na pełnomocnictwie. Tak więc kierownik jednostki organizacyjnej gminy/miasta/powiatu może występować w imieniu JST tylko w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa.


Harmonogram realizacji projektu

Jak wykazać uczestników w harmonogramie realizacji projektu? Czy liczy się ich tyle razy, ile razy uczestniczą w formach wsparcia, czy każdego tylko raz? Prosimy o przykład wraz z pokazaniem fragmentu wniosku.

Zgodnie z Instrukcją wniosku o dofinansowanie projektu POKL w harmonogramie realizacji projektu należy określić, ile osób łącznie będzie otrzymywać wsparcie w poszczególnych kwartałach (bez uwzględnienia zadań pt. promocja projektu, zarządzanie projektem, rekrutacja, ewaluacja lub projektów badawczych). W ostatniej kolumnie dotyczącej każdego zadania – Łącznie liczba uczestników – należy wskazać ,ile osób będzie brało udział w danym zadaniu. Nie zawsze będzie to wartość wynikająca z sumy wartości wpisanej na konkretne kwartały, z uwagi na fakt, że jedna osoba może być kilkukrotnie objęta wsparciem, szkolenie może być kilkuetapowe i w każdym z etapów biorą udział te same osoby, itp. Liczba uczestników wskazana w harmonogramie realizacji projektu zatem nie zawsze jest tożsama z liczbą osób objętych wsparciem w projekcie i zazwyczaj nie będzie odzwierciedleniem zapisów zawartych w punkcie 3.4 wniosku; jest to po prostu liczba osób korzystających z danej formy wsparcia (np. dodatkowych lekcji, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych) opisanej w ramach zadania, w danej jednostce czasu. Dlatego też w polu Łączna liczba uczestników należy wpisać liczbę osób korzystających w sumie ze wszystkich form wsparcia wskazanych w harmonogramie projektu. Liczba ta de facto może się różnić zarówno od rezultatów wskazanych w pkt. 3.4 wniosku, jak i łącznej liczby osób uczestniczących w projekcie wskazanej w pkt. 3.2.1 wniosku. Jeżeli w danym kwartale/miesiącu nie przewiduje się udziału uczestników (osób) w pole należy wpisać wartość „0”.

Przykład:


W projekcie przewidziano wsparcie dla 980 osób i wykazano je w części 3.2.1 wniosku. Każda osoba (identyfikowana w systemie PEFS po numerze PESEL) bierze udział w kilku formach wsparcia, dlatego jest ujęta w harmonogramie realizacji projektu kilka razy.

Np. jedna osoba bierze udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych (2 różne bloki zajęć) i w zajęciach pozalekcyjnych (1 rodzaj zajęć), jest również objęta wsparciem specjalistyczno-psychologicznym. W związku z tym, pojawia się w harmonogramie 4 razy w poszczególnych kwartałach realizacji projektu.


Mamy zbadaną potrzebę szkoleniową grupy wolontariuszek, pracujących edukacyjnie w środowiskach wiejskich z dziećmi i młodzieżą, chcemy zorganizować dla nich szkolenia w zakresie innowacyjnej metody pracy, z jakiego obszaru (priorytetu) można by to zrobić? I w jaki sposób dokumentować udział beneficjentów w projekcie, jeśli są to wolontariusze z obszarów wiejskich?

Opisana sytuacja wskazuje na to, że wolontariusze są mieszkańcami obszarów wiejskich i oni mają być uczestnikami projektu. W związku z tym projekt mógłby być zrealizowany w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.Należy zwrócić uwagę na fakt, iż w ramach tego Działania mogą być realizowane projekty o wartości do 50 tys. zł. Ponadto powinny one spełniać wymóg inicjatywy oddolnej, co znaczy, że są to projekty o zasięgu lokalnym, skierowane do określonej grupy docelowej (w tym przypadku mieszkańców gmin wiejskich, wiejsko - miejskich i miast do 25 tys. mieszkańców), zakładające możliwie szeroki udział grupy docelowej w formułowaniu założeń i/lub realizacji projektu. Charakter inicjatywy wymusza więc na projektach realizowanych w ramach tego Działania, iż udzielane wsparcie musi wynikać z potrzeby społeczności lokalnej np. służyć rozwiązaniu problemu zdiagnozowanego przez tą społeczność lub służyć pobudzeniu aktywności tj. zwiększeniu własnych zdolności społeczności lokalnej do diagnozowania i rozwiązywania problemów w zakresie objętym Działaniem.

Warto zapoznać się z dokumentami programowymi, a w szczególności ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL 2007 - 2013 , Systemem realizacji PO KL 2007 - 2013 oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL , gdzie znajdą Państwo wiele przydatnych informacji związanych z realizacją projektu w ramach PO KL. Szczegółowe informacje na temat Działania 9.5 znajdują się w Planie działania dla Priorytetu IX na lata 2007 - 2008 oraz Dokumentacji konkursowej dla Działania 9.5, dostępnych na stronie internetowej www.pokl.dwup.plCzy odbiorcy projektu mogą być również jego partnerami, np. jeśli chcemy przeszkolić nauczycieli na terenach wiejskich - czy partnerami w projekcie mogą być szkoły, z których będą rekrutować się nauczyciele? I podobnie: jeśli beneficjentami będą liderzy i wolontariusze organizacji pozarządowych, czy te organizacje mogą być partnerami projektu?

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL partnerem w projekcie jest instytucja wymieniona w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu, uczestnicząca w jego realizacji, wnosząca do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne bądź finansowe, realizująca projekt wspólnie z beneficjentem i innymi partnerami na warunkach określonych w umowie z beneficjentem. Należy też pamiętać o tym, że udział partnera musi być adekwatny do merytorycznej wartości projektu.

W przypadku, gdy parterem w projekcie jest szkoła, lub inna organizacja nie ma przeciwwskazań do uczestnictwa pracowników danej instytucji w projekcie. Jeżeli natomiast pracownik jest uczestnikiem projektu niezwiązanego z jego pracodawcą, to sam fakt jego uczestnictwa nie jest wystarczającą przesłanką do występowania jego pracodawcy jako partnera projektu. Chciałbym ponadto zaznaczyć, że liderzy lub wolontariusze nie mogą być beneficjentami środków PO KL (projektodawcami), gdyż osoby fizyczne wykluczone są z możliwości pozyskiwania środków w ramach PO KL.


Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania z PO KL na studia magisterskie MBA przez osobę prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą?

W komponencie regionalnym PO KL nie ma możliwości uzyskania dofinansowania na studia magisterskie ani na studia podyplomowe (z wyjątkiem studiów podyplomowych dla nauczycieli i pracowników placówek oświatowych w Działaniu 9.4).

Przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie do szkoleń i doradztwa (m.in. w Poddziałaniu 8.1.1). Wysokość dofinansowania będzie zależała od wielkości przedsiębiorstwa oraz od typu szkolenia (ogólne lub specjalistyczne) - regulowane będzie to w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy publicznej w PO KL.

Podmiot zainteresowany złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu w VIII Priorytecie PO KL w województwie dolnośląskim powinien również zapoznać się z następującymi dokumentami:

1) Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL - zwłaszcza zapisy dotyczące Działania 8.1.1 - dostępny m.in. nawww.efs.gov.pl, www.efs.dolnyslask.pl

2) Plan działania dla Priorytetu VIII na lata 2007-2008 dla woj. dolnośląskiego (dokument określający plany realizacji VIII Priorytetu PO KL na Dolnym Śląsku) - dostępny na www.efs.dolnyslask.pl

Informacje na temat konkursów można znaleźć na stronach internetowych instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia), Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy: www.pokl.dwup.pl.

Zachęcamy również do kontaktowania się z Regionalnymi Ośrodkami EFS, które mogą pomóc w zapoznaniu się z procedurą wnioskowania o środki, jak również zapraszamy do udziału w spotkaniach dla potencjalnych beneficjentów, które będą organizowane po ogłoszeniu konkursu przez instytucję wdrażającą.

W odniesieniu natomiast do możliwości dofinansowania studiów podyplomowych: w komponencie centralnym PO KL, w Poddziałaniu 2.1.1 dofinansowanie mogą uzyskać projekty studiów podyplomowych dla przedsiębiorców oraz pracowników przedsiębiorstw. Wysokość dofinansowania będzie, podobnie jak w Poddziałaniu 8.1.1, uzależniona od maksymalnej intensywności pomocy publicznej, określonej we wspomnianym Rozporządzeniu MRR.

W związku z tym, że Priorytet II realizowany jest centralnie, Instytucją Pośredniczącą w tym przypadku jest Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (tel. 022 693 59 54), natomiast Działanie 2.1 i 2.2 jest wdrażane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości ( www.parp.gov.pl)


Przedsiębiorca, który 1 stycznia 2008 rozpoczął działalność gospodarczą chciałby skorzystać z dofinansowania z pieniędzy unijnych na rozwój firmy, zatrudnienie nowych pracowników i zakup maszyn. Zainteresowany byłby też dokształcaniem pracowników. Czy potrzebuje biznesplanu i do kogo może zwrócić się o skonstruowanie wniosku? Czy istnieją instytucje pomocy w przygotowywaniu dokumentów niezbędnych do ubiegania sie o takie dofinansowanie?

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ten przedsiębiorca może skorzystać przede wszystkim z następujących form wsparcia:

 • subsydiowane zatrudnienie oraz staży/praktyk zawodowych - w ramach Poddziałania 6.1.1;
 • ogólnych i specjalistycznych szkoleń oraz doradztwa związanego ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw w zakresie m.in.: zarządzania, identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, organizacji pracy, zarządzania BHP, elastycznych form pracy, wdrażania technologii produkcyjnych przyjaznych środowisku, wykorzystania w prowadzonej działalności technologii informacyjnych i komunikacyjnych - w ramach Poddziałania 8.1.1;
 • doradztwa dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), w tym dla osób samozatrudnionych, w szczególności w zakresie ekonomii, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi lub rachunkowości (z wyłączeniem doradztwa związanego z procesami inwestycyjnymi) - w ramach Poddziałania 8.1.1.

Wyżej wymienione formy wsparcia realizowane będą przez Beneficjentów wyłonionych w procedurze konkursowej i to u nich trzeba będzie szukać szczegółowych informacji związanych z realizowanym projektem w tym m.in.: dokładnego katalogu usług, zasad rekrutacji, terminów realizacji czy też miejsca realizacji. Wszelkie informacje na temat konkursów oraz dane kontaktowe wyłonionych Beneficjentów będą zamieszczane na stronach internetowych instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia), Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, www.pokl.dwup.pl.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) nie są realizowane projekty, których głównym celem są inwestycje w środki trwałe (np. maszyny). Ewentualnych informacji na temat możliwości finansowania tego typu inwestycji ze środków Unii Europejskich należy szukać na stronach internetowych Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 dla Województwa Dolnośląskiego ( www.rpo.dolnyslask.pl) lub w Punkcie Informacyjno-Kontaktowym ds. ZPORR i RPO tel. 071 776 91 42 i 071 776 91 20. Program ten jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, który w przeciwieństwie do EFS ma na celu m.in. wspieranie inwestycji produkcyjnych.

Jeżeli zaś przedsiębiorca jest zainteresowany samodzielną realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki to wszelkich informacji na temat aplikowania o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego uzyska Pan w Regionalnych Ośrodkach EFS, poniżej dane kontaktowe ośrodków działających w województwie dolnośląskim:

Zachęcam również do zapoznania się z ofertą miejscowego Powiatowego Urzędu Pracy, który oferuje m.in.: staże, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, prace interwencyjne czy też doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach prac interwencyjnych. Część z tych działań jest również finansowana w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Na jakim etapie badany jest status uczestnika projektu? Czy po przystąpieniu uczestnika do projektu może on zmienić swój status?

Kwalifikowalność uczestnika projektu badana jest jednokrotnie - w momencie jego rekrutacji, czyli przystąpienia do projektu i na ten moment uczestnik powinien posiadać wymagany w projekcie status (np. osoby bezrobotnej), potwierdzony stosownym dokumentem. Beneficjent zobowiązany jest do przechowywania dokumentów poświadczających kwalifikowalność uczestników projektu.


W jaki sposób beneficjent (podlegający PZP) ma dokumentować wydatki podczas realizacji projektu, które nie przekraczają progu 14.000 EUR, tj. co do których nie jest zobowiązany stosować trybów z PZP?

Brakuje jednoznacznych regulacji określających powyższą kwestię. W związku z tym zastosowanie mają tu odpowiednie reguły i zasady wynikające z przepisów oraz właściwych aktów prawa krajowego, w szczególności ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). Mówi ona, że wydatki publiczne powinny być dokonywane:

 1. W sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad:
  1. uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
  2. optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.
 2. W sposób umożliwiający terminową realizację zadań.
 3. W wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W celu uniknięcia wątpliwości dotyczących zasadności wysokości poniesionego wydatku, zaleca się dokumentowanie wydatków poniesionych poniżej progów PZP, m.in. poprzez notatki służbowe dotyczące wyboru wykonawcy


Czy sprzęt zakupiony w ramach innych projektów lub budynek, którego budowa była współfinansowana w ramach RPO, mogą stanowić wkład własny Beneficjenta?

Zgodnie z Krajowymi Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013, niekwalifikowalne są wydatki poniesione na środki trwałe, które były współfinansowane ze środków krajowych lub wspólnotowych w przeciągu 7 lat poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu. Ponadto niekwalifikowalne w PO KL jest zrefundowanie tego samego wydatku w ramach dwóch różnych projektów dofinansowanych w ramach PO KL lub innych programów operacyjnych.

Dodatkowo, w PO KL niedozwolone jest podwójne finansowanie wydatku, w szczególności zakupienie środka trwałego z udziałem środków krajowych lub wspólnotowych otrzymanych na realizację projektu finansowanego z udziałem środków wspólnotowych, a następnie zrefundowanie jego amortyzacji w ramach PO KL. Szczegółowa informacja w zakresie możliwości kwalifikowania odpisów amortyzacyjnych w projektach PO KL jest zawarta w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL (podrozdział 4.6).

W przypadku wykorzystania przy realizacji projektu pomieszczeń w budynku, którego budowa była współfinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, wkładem własnym mogą byćkoszty eksploatacji tych pomieszczeń w zakresie, jaki wynika z realizacji projektu i jest zgodny z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL.


Jaki obowiązek dot. trwałości projektu mają obecnie projektodawcy? Obecnie w umowie o dofinansowanie projektu jest nowy zapis o trwałości, powołuje się na rozporządzenie (WE)nr 1083/2006 oraz zgodność z deklaracją zapisaną w WND.

Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu, beneficjent ma obowiązek zachowania zasady trwałości rezultatów, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.

Jednak trwałość projektu, o której mowa w art. 57 rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 nie koniecznie odnosi się do wszystkich zakupionych w ramach projektu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Zgodnie z interpretacja Instytucji Zarządzającej PO KL stwierdzenie czy zasada trwałości projektu będzie miała zastosowanie w danym projekcie finansowanym z EFS, będzie uzależnione od indywidualnej oceny danego projektu, tj. form wsparcia, które były realizowane w ramach tego projektu.

Po spełnieniu, łącznie, następujących warunków, w projekcie potencjalnie może wystąpić problem trwałości projektu:

 1. Beneficjentami projektu są firmy lub instytucje publiczne
  Co do zasady, trwałość projektu nie dotyczy projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz związki zawodowe, bądź inne instytucje podobnego typu.
 2. Projekt przechodzi znaczącą modyfikację po jego zakończeniu

O „znacznej modyfikacji” w projekcie finansowanym z EFS można mówić w przypadku gdy:

 • następuje zmiana charakteru własności (przeznaczenia) infrastruktury zakupionej na potrzeby realizacji projektu (aktywa zakupione w ramach cross-financingu) lub
 • u beneficjenta następuje zaprzestanie działalności produkcyjnej dóbr lub usług danego typu. Jednak przeniesienie własności nie oznacza zaprzestania działalności produkcyjnej, chyba, że nowy właściciel zaprzestanie tej działalności lub przeniesie ją do innego regionu lub państwa członkowskiego.

W celu identyfikacji naruszenia zasady trwałości projektu, sprawdzane jest czy znacząca modyfikacja:

 1. wpływa na charakter projektu (główne działania podejmowane w ramach projektu, np. szkolenia)
 2. wpływa na warunku wdrażania projektu (po porównaniu zmienionych warunków wdrażania projektu z początkowym opisem oraz celem projektu, zgodnie z którymi projekt otrzymał dofinansowanie)
 3. daje nieuzasadnioną korzyść firmie (występuje jedynie w projektach objętych regułami pomocy publicznej)

Tak więc, analizując spełnienie zasady trwałości projektu należy wziąć po uwagę charakter projektu, warunku zaprzestania działalności oraz warunki, zgodnie z którymi została udzielona pomoc beneficjentowi.

Jednocześnie informujemy, że KE opracowała projekt zmiany rozporządzenia 1083/2006, w którym znacząco ulegną modyfikacji zapisy dot. stosowania art. 57 w projektach finansowanych z EFS. Zgodnie ze zmienionymi zapisami trwałość projektów będzie odnosić się tylko d

 • niektórych projektów współfinansowanych z EFS, co do których mają zastosowanie przepisy o obowiązku utrzymania inwestycji dofinansowanej na zasadach pomocy publicznej;
 • inwestycji w infrastrukturę i inwestycji produkcyjnych (a nie np. projektów informacyjnych, promocyjnych lub doradczych)

Tym samym wyłącza się z zakresu artykułu 57 rozporządzenia operacje, w przypadku których nie można racjonalnie oczekiwać zagwarantowania ich trwałości przez instytucję zarządzającą lub beneficjenta.

Zmiana na wejść w życie z mocą od początku okresu programowania 2007-2013.