Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

12.04.2013

Odpowiedzi na pytania zadane podczas spotkań informacyjnych – 2013 rok

 Pytania dot. konkursu nr I/9.5/A/13 – Wrocław

 

Pytania i odpowiedzi - Priorytet IX

Czy szkoła może aplikować o środki w ramach Działania 9.5?

Tak. W ramach Działania 9.5 dopuszcza się możliwość występowania o dofinansowanie projektu jednostki organizacyjnej samorządu terytorialnego nieposiadającej osobowości prawnej. Oznacza to, że szkoła jako jednostka organizacyjna JST nieposiadająca osobowości prawnej, działająca zawsze w imieniu i na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, traktowana jest jako beneficjent. We wniosku o dofinansowanie projektu w pkt. 2.1 Nazwa projektodawcy powinna być wpisana jednostka samorządu terytorialnego (np. gmina, powiat) / (łamane przez) szkoła. W punktach od 2.2 do 2.7 wniosku o dofinansowanie powinny zostać wpisane dane szkoły.


Czy szkoła może być partnerem w projektach w ramach Działania 9.5? Jeżeli tak, to kto podpisuje umowę partnerstwa? Czy może to być dyrektor szkoły?

Tak, szkoła może być partnerem w projekcie w ramach Działania 9.5. Umowę partnerstwa może podpisać dyrektor szkoły. Powinien w tym przypadku mieć pełnomocnictwo udzielone mu przez jednostkę samorządu terytorialnego, którego jednostką organizacyjną jest szkoła.


Kto, w przypadku gdy szkoła składa wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Działania 9.5, podpisuje się we wniosku o dofinansowanie oraz w umowie o dofinansowanie?

W przypadku, gdy beneficjentem w ramach Działania 9.5 jest szkoła, we wniosku o dofinansowanie projektu w pkt. 2.1 Nazwa projektodawcy powinna być wpisana jednostka samorządu terytorialnego (np. gmina, powiat) / (łamane przez) szkoła. W punktach od 2.2 do 2.7 wniosku o dofinansowanie powinny zostać wpisane dane szkoły. W pkt. 2.6 umieszczona zostaje osoba uprawniona do podejmowania decyzji wiążących w imieniu projektodawcy, która składa następnie swój podpis w pkt. V wniosku, jako osoba uprawniona do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do beneficjenta. Tą osobą może być dyrektor szkoły, działający zawsze na podstawie udzielonego mu przez jednostkę samorządu terytorialnego pełnomocnictwa. Dyrektor w momencie składania swojego podpisu we wniosku powinien dysponować już takim pełnomocnictwem.

W umowie o dofinansowanie projektu powinna zostać wpisana jednostka samorządu terytorialnego, np. gmina / szkoła, której przedstawicielem jest dyrektor.


Czy wymóg składania we wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 9.5 kontrasygnaty skarbnika dotyczy też partnerów będących jednostkami sektora finansów publicznych?

Nie. Wymóg ten dotyczy tylko i wyłącznie lidera partnerstwa, czyli beneficjenta.


Przygotowując wniosek w ramach Działania 9.5. w jaki sposób należy wykazać, że dana inicjatywa ma charakter oddolny? Jak to udokumentować?

Społeczność lokalna może artykułować swoje potrzeby poprzez: spotkania mieszkańców, podczas których omawiane będą potrzeby i podstawowe kierunki działania, konsultacje społeczne, wykorzystanie istniejących lub tworzenie nowych forów lokalnych organizacji pozarządowych, realizacja ankiety poprzez lokalne media itp.

We wniosku o dofinansowanie powinna być zamieszczona w formie opisowej informacja, czy dla danej inicjatywy spełniony jest wymóg społecznej identyfikacji i akceptacji oraz społecznej partycypacji. Dotyczy to w szczególności informacji w zakresie odbytych spotkań z obywatelami, w trakcie których omawiano kwestię potrzeb społeczności lokalnej (np. liczba spotkań, liczba uczestników, wpływ spotkań na projekt), stanowiska przedstawicieli jednostek pomocniczych gmin (np. sołectwa, dzielnice, osiedla), wspierających projekt lub deklarujących udział w projekcie oraz informacji o podmiotach i instytucjach deklarujących zamiar współuczestnictwa lub współpracy w realizacji projektu( nie chodzi tu o formalne partnerstwo).

Dokumentacja potwierdzająca charakter oddolnej inicjatywy może, ale nie musi być dołączona do wniosku.


Czy w sytuacji, kiedy projektodawcą jest Szkoła Podstawowa, w Poddziałaniu 9.1.1 wymagany jest 10-procentowy wkład własny?

Zgodnie z Kryterium dostępu zawartym w Planie działania na rok 2009 dla Poddziałania 9.1.1 w Priorytecie IX PO KL, projekt realizowany przez jednostkę samorządu terytorialnego (lub w partnerstwie z JST) zakłada wkład własny w wysokości 10% wartości projektu. Kryterium obowiązuje również projekty realizowane przez jednostki organizacyjne JST nieposiadające osobowości prawnej, działając zawsze w imieniu i na rzecz jednostki samorządu terytorialnego. Zatem szkoła, jeżeli jest jednostką publiczną, podlegającą pod jednostkę samorządu terytorialnego i finansowaną przez JST również musi założyć w projekcie 10% wkład własny ze środków budżetu JST.


Jakiego potwierdzenia partnerstwa od partnerów oczekuje się w momencie składania wniosków o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 9.1.1. i 9.1.2? Podpisanych umów partnerskich czy deklaracji (pisemnych, ustnych) organów prowadzących (dyrektorów szkół)?

Zgodnie z zapisami Dokumentacji Konkursowej w konkursach otwartych nr I/9.1.1/A/09 i I/9.1.2/A/09 potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia umowy partnerskiej (lub porozumienia), podpisanej przez obie strony i zawartej zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 5.8 Dokumentacji konkursowej (Partnerstwo i podwykonawstwo), wymagana jest od beneficjenta przed zawarciem umowy o dofinansowanie. Minimalny zakres umowy partnerskiej stanowi załącznik 7.6. do Dokumentacji konkursowej. Nie ma natomiast konieczności podpisywania takiej umowy jeszcze przed złożeniem wniosku. Natomiast zgodnie z zapisem dokumentu Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, informacja o planowanym partnerstwie oraz partnerach powinna znaleźć się we wniosku o dofinansowanie projektu. W szczególności dotyczy to punktów: 2.8., 3.3., 3.4., 3.5. Ponadto, we wniosku o dofinansowanie w części V zamieszczone jest oświadczenie partnerów o zapoznaniu się z informacjami zawartymi we wniosku oraz zobowiązanie do realizowania projektu zgodnie z informacjami zawartymi we wniosku o dofinansowanie. Oświadczenie jest jednocześnie wyrażeniem woli realizacji projektu w partnerstwie, a także gwarancją tego, że partnerzy wiedzą dokładnie, jakie zadania zobowiązują się wykonać w ramach projektu. Oświadczenie podpisują osoby reprezentujące poszczególnych partnerów krajowych. Oznacza to również, że partnerzy ci zostali wyłonieni przed złożeniem wniosku, a także świadczy o ich aktywnym uczestnictwie w formułowaniu założeń projektu.

Przypominamy ponadto, że:

  1. Jednostki sektora finansów publicznych dokonują wyboru partnerów zgodnie z zapisami art. 28a, ustawy z dnia 06.XII.2006 o prowadzeniu polityki rozwoju.
  2. Kopia umowy partnerskiej składana jest dopiero przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu, podczas oceny wniosku osoby oceniające posiłkują się wyłącznie informacjami zawartymi we wniosku o dofinansowanie. Z tego powodu beneficjent i partnerzy powinny dołożyć starań, aby informacje te były jak najpełniejsze. W szczególności należy pamiętać o zawarciu w punktach: 2.8, 3.3, 3.4 i 3.5 wniosku, treści o zakresie przedstawionym powyżej.


Czy wnioskodawcą w konkursie z Działania 9.3 może być Szkoła Wyższa, z instytucją podlegającą pod system oświaty jako podwykonawcą w projekcie? Czy Szkoła Wyższa może realizować projekt szkoleniowy w formach szkolnych, czyli jakich dokładnie?

Zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowej w Konkursie otwartym nr: I/9.3/A/0 pkt.5.1.1, w ramach Działania 9.3 o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), a zatem również Szkoła Wyższa.

Z uwagi na to, że nie wynika wprost z pytania, czy instytucja podlegająca pod system oświaty, którą wskazano w pytaniu jako podwykonawcę, ma być w rzeczywistości podwykonawcą, czy też partnerem w projekcie, poniżej informacje dotyczące obu przypadków:

  • zasady partnerstwa i podwykonawstwa zostały określone w pkt. 5.8 Partnerstwo i podwykonawstwo Dokumentacji konkursowej. Jeżeli Projekt ma być realizowany w partnerstwie, należy zapoznać się z zasadami partnerstwa, które zostały opisane w dokumencie pt." Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki" (dostępny na stronie:www.efs.dolnyslask.pl w zakładce: Akty prawne i dokumenty)
  • beneficjent może również przewidzieć realizację części projektu przez podwykonawcę i w związku z tym zlecić podwykonawcy, czyli podmiotowi wyłonionemu w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w zakresie w jakim ma ona zastosowanie do beneficjenta, realizację tej części. Podmioty, które nie wpisują się w katalog określony w art.3 ustawy PZP, stosują zasadę konkurencyjności.

Zgodnie z zapisami dokumentu programowego PO KL pt." Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013", kształcenie ustawiczne w ramach Działania 9.3 odnosi się jedynie do formalnego
kształcenia osób dorosłych realizowanego w formach szkolnych (czyli w szkołach dla dorosłych funkcjonujących na podstawie ustawy o systemie oświaty). Definicja kształcenia ustawicznego w formach szkolnych znajduje się w części: Słownik terminologiczny dla Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Z uwagi na to, zapis Rozporządzenia MEN oraz MPiPS z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych, Rozdział 2 Kształcenie w formach szkolnych, paragraf 3: Kształcenie dorosłych w formach szkolnych odbywa się w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych i szkołach wyższych, zwanych dalej "szkołami", nie jest wiążący dla projektów realizowanych w ramach Działania 9.3, ponieważ Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wskazuje szkoły dla dorosłych jako szkoły funkcjonujące na podstawie ustawy o systemie oświaty.


Czy możliwe jest dofinansowanie w ramach Działania 9.3 nauki języków obcych metodą e-larningową ? W dokumentacji konkursowej do Działania 9.3, w 4 typie projektu podany jest następujący typ operacji możliwy do realizacji: wsparcie dla szkół dla dorosłych, placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego w zakresie kształcenia formalnego ukierunkowane m.in. na rozwój innowacyjnych form kształcenia ustawicznego, w tym również w formie e-learningu. Takie zajęcia z języków obcych, w formie e-learningowej, chcielibyśmy realizować w ramach tego Działania.

Kształcenie ustawiczne w ramach Działania 9.3 odnosi się jedynie do formalnego kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych, co oznacza formy uzyskiwania i uzupełniania formalnego wykształcenia przez osoby dorosłe w szkołach dla dorosłych, dla których zgodnie z Ustawą o systemie oświaty stosuje się odrębną organizację kształcenia i do której przyjmowane są osoby mające 18 lat, a także kończące 18 lat w roku kalendarzowym, w którym przyjmowane są do szkoły. Celem działania jest umożliwienie osobom dorosłym uzyskanie lub uzupełnienie formalnego wykształcenia.

Natomiast w ramach Poddziałania 8.1.1 wspierane jest formalne kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (kursowych), czyli kursy, kursy zawodowe i inne formy realizowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 roku w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. Nauka języków obcych metodą
e-learningową może być zatem realizowana w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw PO KL.


Czy niepubliczna szkoła podstawowa prowadzona przez siostry zakonne może starać się o dofinansowanie projektu z działania 9.4 na podniesienie kwalifikacji nauczycieli, służące polepszeniu ich pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, uczącymi się w szkole? Szkoła jest objęta subwencją oświatową ze starostwa. Pytanie dotyczy interpretacji Planu Działań i zapisu dotyczącego współfinansowania projektów ze środków JST: czy subwencję dla szkoły można uznać za obowiązkowy wkład własny z budżetu JST?

Istnieje możliwość wniesienia wkładu własnego przez niepubliczną szkołę podstawową ze środków JST lokalnego (jako wkładu własnego JST lokalnego). Jest to jednak obwarowane pewnymi warunkami. Po pierwsze, nie może to stać w sprzeczności z przepisami, które określają zasady, na podstawie których szkoła otrzymuje te środki. Po drugie, szkoła musi dysponować dokumentami, które pozwolą na ustalenie statusu środków przekazywanych szkole niepublicznej - jeżeli środki te są dotacją udzieloną przez JST dla szkoły, to możliwe jest zakwalifikowanie ich jako wkładu własnego pochodzącego z JST szczebla lokalnego. Szkoła musi dysponować wówczas również dokumentami potwierdzającymi, że środki te pochodzą z budżetu JST lokalnego oraz wskazującymi, że środki te wykorzystane zostały jako wkład własny do tego projektu.


Czy w projekcie Powiatowego Centrum Doskonalenia Kadr składanym w ramach działania 9.4. współfinansowanie (wkład własny JST) może pochodzić tylko z budżetu tej jednostki, czy muszą to być środki pochodzące z budżetu powiatu?

Powiatowe Centrum Doskonalenia Kadr jako jednostka podległa JST szczebla lokalnego i finansowana z budżetu JST lokalnego nie ma konieczności zapewniania współfinansowania projektu środkami dodatkowo pochodzącymi z budżetu JST. Środki będące w dyspozycji PCDK pochodzą bowiem z tego budżetu i mogą stanowić źródło współfinansowania projektu.


Jak będzie wyglądało wsparcie stypendialne dla uczniów liceum w ramach PO KL i kto będzie stypendia wypłacać?

Będzie ono udzielane w ramach projektu systemowego w IX Priorytecie PO KL, realizowanego przez Wydział Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Program stypendialny jest skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Stypendia będą przyznawane uczniom szczególnie uzdolnionym zwłaszcza w zakresie nauk matematyczno - przyrodniczych i technicznych. W klasyfikacji decydującej o przyznaniu stypendium dodatkowe punkty otrzymają uczniowie zamieszkujący tereny wiejskie oraz małe miasta.

Szczegóły nt. założeń tego projektu znajdują się w Planie działania dla IX Priorytetu PO KL dla województwa dolnośląskiego, dostępnym na stronie internetowej: Priorytet IXwww.efs.dolnyslask.pl, natomiast szczegółowe zasady przyznawania stypendium określone są w regulaminie przyznawania stypendiów, dostępnym na stronie:www.stypendiapokl.dolnyslask.pl


Czy Liceum może otrzymać dofinansowanie z PO KL na organizację warsztatów integracyjnych, kursów/szkoleń wyjazdowych dla uczniów?

Taka forma realizowania wsparcia na rzecz uczniów jest możliwa do realizacji w ramach Podziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych IX Priorytetu PO KL. Warunkiem kwalifikowalności projektu jest jednak przypisanie go do odpowiedniego typu wsparcia, przewidzianego w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL oraz spełnienie kryteriów dostępu, określonych w Planie działania na dany rok. Zasadniczą kwestią jest jednak określenie CELU takiego projektu, gdyż to czy cel projektu uzasadnia taką formę wsparcia i czy jest on zgodny z PO KL, Planem działania oraz Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL, będzie jednym z elementów oceny merytorycznej projektu dokonywanej przez Komisję Oceny Projektów, i będzie wpływało na możliwość uzyskania dofinansowania projektu.


Czy stowarzyszenie może utworzyć prywatne żłobko-przedszkole (jako alternatywną formę wychowania przedszkolnego)?

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL w ramach Poddziałania 9.1.1 można w ramach pierwszej formy wsparcia tworzyć ośrodki wychowania przedszkolnego (w tym również realizować inne formy wychowania przedszkolnego) bądź w ramach drugiej formy wsparcia wspierać istniejące przedszkola. Ponadto, grupą docelową tego Poddziałania są dzieci w wieku przedszkolnym (3-5 lat). Utworzenie jednostki będącej żłobko-przedszkolem nie jest zatem możliwe ze względu na rodzaj tej jednostki (połączenie żłobka z przedszkolem), jak i odbiorcę docelowego, którym w przypadku żłobko-przedszkola, jak można się domyślać, były by również dzieci do 3 roku życia.


Czy dzieci w wieku przedszkolnym uczestniczce w projekcie są zobowiązane do osobistego podpisywania list obecności lub potwierdzania odbioru materiałów dydaktycznych?

Wszystkie czynności związane z dokonywaniem czynności prawnych reguluje Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, zgodnie z którą:

  1. Pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się z chwilą uzyskania pełnoletniości (Art. 11).
  2. Nie mają zdolności do czynności prawnych osoby, które nie ukończyły lat trzynastu, oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie (Art. 12).
  3. Czynność prawna dokonana przez osobę, która nie ma zdolności do czynności prawnych, jest nieważna (Art. 14 § 1).
  4. Ograniczoną zdolność do czynności prawnych mają małoletni, którzy ukończyli lat trzynaście, oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo (Art. 15).
  5. Jeżeli osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych dokonała sama jednostronnej czynności prawnej, do której ustawa wymaga zgody przedstawiciela ustawowego, czynność jest nieważna (Art. 19).

Przytoczone zapisy oznaczają, że brak jest podstaw prawnych, aby wymagać od osób niepełnoletnich jakichkolwiek poświadczeń pisemnych.