Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Pytania i odpowiedzi - Priorytet VII

1. Czy w ramach poddziałania 7.2.1 (gdzie w typach realizowanych operacji jest przygotowanie i wdrażanie gminnych strategii rozwiązywania problemów społecznych) projekt może obejmować aktualizację gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, jeśli gmina już dysponuje takim dokumentem opracowanym kilka lat wcześniej i wymagającym aktualizacji, czy też musi to być całkiem nowy dokument?

Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych jest dokumentem obejmującym całokształt polityki społecznej realizowanej przez gminę. Powinien on identyfikować problemy w zakresie społecznym pojawiające się w gminie oraz wskazywać sposoby i narzędzia ich rozwiązywania. Strategia, jako dokument długofalowy powinien stanowić podstawę do planowania działań samorządu w zakresie pomocy i integracji społecznej.

Dotychczasowe strategie, powstałe w wyniku ustawowego obowiązku ich przygotowania, nie były powiązane w wymiarze pionowym ze strategią np. wojewódzką lub nie uwzględniały potrzeby strategicznego planowania.

W związku z tym, jeśli Państwa strategia odbiega od sugerowanego podejścia dobrym momentem byłoby stworzenie od postaw nowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, uwzględniającej teraźniejsze problemy, i sposób ich rozwiązywania, uwzględniając narzędzia, jakie daje PO KL i Poddziałanie 7.2.1. Tworząc nową strategię można bazować na wcześniejszym dokumencie, jednak końcowym wynikiem powinna być strategia odpowiadająca aktualnym potrzebom.

2. Jak należy rozumieć (w poddziałaniu 7.2.1) instytucje pomocy i integracji społecznej, jakiego rodzaju instytucje samorządowe wchodzą w zakres tego pojęcia, czy mieszczą się w nim również organizacje pozarządowe, (jeśli tak, to czy wszystkie, czy też spełniające określone kryteria)?

Instytucje pomocy i integracji społecznej należą do sektora publicznego oraz pozarządowego. Sektor publiczny reprezentują w gminach ośrodki pomocy społecznej, na poziomie powiatu są to powiatowe centra pomocy rodzinie, a na poziomie województwa regionalne ośrodki polityki społecznej.

Sektor pozarządowy reprezentują te organizacje pozarządowe, których działalność związana jest z integracją i pomocą społeczna i usługami społecznymi. Podstawą do określenia rodzaju działalności organizacji jest statut lub inny dokument świadczący o rodzaju prowadzonej działalności.

3. Urząd Miasta chce złożyć projekt do 7.2.1, utworzyć klub integracji społecznej. Czy w momencie składania wniosku muszą posiadać pomieszczenie przeznaczone na ten klub (czy mogą go zagwarantować na późniejszym etapie, po rozstrzygnięciu konkursu) ?

Typ projektu: wsparcie (m.in. prawne, organizacyjne, szkoleniowe i finansowe) dla tworzenia i działalności podmiotów integracji społecznej, w tym: centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalnośćgospodarcza) z wyjątkiem warsztatów terapii zajęciowej polega na udzielaniu pomocy w różnych formach na tworzenie podmiotów integracji społecznej. Projektodawca we wniosku o dofinansowanie musi wykazać cel i zasadność wydatkowania pozyskanych środków. Nie ma formalnego wymogu posiadania lokalu w momencie składania wniosku. Należy jednak pamiętać, że bez odpowiedniego uzasadnienia wniosek może być nisko oceniony ze względu na np. brak odpowiednich gwarancji pozyskania lokalu w trakcie realizacji projektu.

4. Czy niespełnienie warunków dotyczących wymogów organizacyjnych gminy odnośnie zatrudnienia nie mniej niż jednego pracownika socjalnego na 2000 mieszkańców do końca 2010 roku oraz wymogów merytorycznych dotyczących przyjęcia strategii rozwiązywania problemów społecznych do 31 grudnia 2008 r. spowoduje konieczność zwrócenia przez MOPS środków finansowych pozyskanych w projekcie systemowym?

Zgodnie z Zasadami przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach PO KL 2007 – 2013 rozdział 4 pkt. 4.4 1 c) oraz rozdział 4 pkt. 4.4 2 d) jeśli po upływie określonego terminu dla spełnienia wymogów organizacyjnych bądź merytorycznych dana jednostka nie będzie spełniała ww. kryteriów nie zostanie zawarta umowa o dofinansowanie na kolejny rok. Wydatki poniesione w ramach projektu przed upływem terminu obowiązywania wymogów organizacyjnych bądź merytorycznych są kwalifikowalne.

5. Czy w ramach zadania „promocja projektu” MOPS może zorganizować wyjazd dla uczestnika projektu (nie szkoleniowy, bardziej seminarium informacyjne o projekcie, rozdanie ulotek, gadżetów)? Czy w ramach tego zadania można też zrobić podsumowanie projektu (ankietę sprawdzająca wiedzę uczestników o funduszach) ?

Promocja projektu powinna być zgodna celami, jakie są do osiągnięcia w projekcie systemowym. Projekty systemowe OPS mają na celu integrację społeczną i aktywizację osób zagrożonych bądź wykluczonych społecznie. W związku z tym, w zadaniu „Promocja projektu” powinny być zawarte przede wszystkim te koszty, które rzeczywiście zostały poniesione na ten cel. Będą to przede wszystkim koszty opracowania, wydania i rozpowszechniania informacji o usługach OPS, koszty opracowania i rozpowszechniania materiałów szkoleniowych oraz wizualizacja projektu. Nie wydaje się zasadnym organizowanie wyjazdów dla grup docelowych lub też sprawdzanie ich wiedzy o funduszach, gdyż nie jest to zgodne z celami przyjętymi dla projektów systemowych.

Szczegółowe informacje na temat kwalifikowalności wydatków znajdują się w Systemie realizacji PO KL 2007–2013.

6. Jak wygląda oddelegowanie do zadania pracownika socjalnego ośrodka, który jest zatrudniony na cały etat? Czy jego wynagrodzenie będzie miało charakteruznaniowyczy wg zasad dotychczasowych(taka sama pensja)? Czy oddelegowanie może być w 100%?

Pracownik socjalny wynagradzany jest zgodnie z zasadami instytucji, w której jest zatrudniony. Wynagrodzenie pracownika socjalnego, który realizuje zadania na rzecz aktywnej integracji w ramach projektu systemowego może być wkładem własnym beneficjenta realizującego projekt systemowy, który jest wymagany w wysokości 10 % wartości projektu (zgodnie z zapisami w Planie Działania dla Priorytetu VII na lata 2007 – 2013). Szczegółowe wytyczne dotyczące wkładu własnego i wynagradzania pracowników zawarte są w Systemie realizacji PO KL 2007 – 2013, w części Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach PO KL 2007 – 2013.

7. Jakie będą koszty wynagrodzenia księgowej oddelegowanej do zadania, ale np. na 1/2 etatu -bezpośrednieczypośrednie?

W przypadku, gdy projekt rozliczany będzie przez księgową, która równocześnie zajmuje się księgowością OPS-u i księgowanie na potrzeby projektu jest jej zadaniem ubocznym (np. w ramach połowy godzin czasu pracy zajmować się będzie księgowaniem w ramach projektu), koszty powinny być ujęte w ramach kosztów pośrednich. Odpowiednie zapisy znajdują się w Systemie realizacji PO KL 2007 – 2013, w części Zasady finansowania PO KL 2007 – 2013 oraz w części Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach PO KL 2007 – 2013.

8. Czy w ramach projektu systemowego w Poddziałaniu 7.1.1. na jeden kontrakt socjalny można wykorzystać mniej niż 5 tys. zł ?

Koszt 5 tys. zł jest kosztem ryczałtowym, średnio na osobę, co oznacza, że kwota ta może być niższa w stosunku do jednej osoby wymagającej wsparcia i wyższa w stosunku do innej. Co do zasady w ramach projektu systemowego nie można przekraczać tej kwoty, natomiast beneficjent może przyjąć niższą stawkę średnioroczną dla danego klienta np. 3 lub 4 tys. zł.

9. Czy w projekcie systemowym OPS szkolenie odnoszące się do wybranej grupy beneficjentów musi być typowo zawodowe, czy może być to np. kurs prawa jazdy ?

Do instrumentów aktywizacji edukacyjnej zalicza się: „skierowanie i sfinansowanie zajęć w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobywania nowych kompetencji i umiejętności zawodowych umożliwiających aktywizację zawodową.” Wobec tego kurs prawo jazdy może zostać sfinansowany osobie, która dzięki temu zostanie zaktywizowana zawodowo.

10. Czy Ośrodek Pomocy Społecznej musi pisać projekt o dofinansowanie z PO KL w wysokości środków zagwarantowanych na daną jednostkę, czy może otrzymać większą pulę pieniędzy?

Każdy OPS i PCPR w województwie dolnośląskim może wykorzystać środki na projekt systemowy, których wysokość jest ustalona dla każdego ośrodka z osobna i zawarta w Załączniku nr 1 do Planu Działania na lata 2007 – 2008dla Priorytetu VII.

Nie jest możliwe otrzymanie większej kwoty środków ponad te, które są zapisane w Załączniku. Należy jednak zwrócić uwagę, że możliwe jest otrzymanie premii za realizowanie projektu w partnerstwie z innym beneficjentem, czyli np. z OPS-em z sąsiedniej gminy.

11. Czy można pisać dwa projekty systemowe dla jednostki ?

Nie. Każdy beneficjent systemowy pisze jeden projekt na dany rok kalendarzowy.

12. PCPR realizuje projekt systemowy w ramach Poddziałania 7.1.2. typu "wsparcie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych”. zakładający m.in. szkolenia podnoszące kwalifikacje osób niepełnosprawnych.W ramach projektu planowane jest zorganizowanie turnusu rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnych, projektodawca chce zapewnić wkład własny z PEFRON-u, a resztę z PO KL. Czy jest to możliwe w tym przypadku?

Środki PFRON mogą stanowić wkład własny jednostki do sfinansowania instrumentów aktywnej integracji, wśród których występują turnusy rehabilitacyjne. Niemniej jednak przy projektowaniu wsparcia na rzecz osoby niepełnosprawnej należy mieć również na uwadze konieczność poprawy jej funkcjonowania nie tylko społecznego ale przede wszystkim zawodowego.

13. PCPR realizuje projekt systemowy w ramach Poddziałania 7.1.2. typu "wsparcie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych”. Czy działania na rzecz niepełnosprawnych mogą być zrealizowane w formie kontraktu socjalnego (jakie narzędzie zastosować)?

Według Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach PO KL 2007 – 2013 wsparcie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych jest narzędziem odrębnym od kontraktu socjalnego i nie powinno być stosowane równolegle. Jedynie w uzasadnionych przypadkach możliwy jest udział osoby objętej programem na rzecz osób niepełnosprawnych w kontrakcie socjalnym, o ile zastosowane formy wsparcia w ramach tych dwóch narzędzi nie będą tożsame.

14. PCPR w ramach kontraktu socjalnego planuje sfinansowanie całości kosztów uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym osób niepełnosprawnych objętych wsparciem w ramach działania 7.1.2. Planowane jest pokrycie całości kosztów z dotacji rozwojowej - bez udziału środków PFRON - czy możliwe jest takie wsparcie?

Możliwe jest pokrycie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym uczestnika projektu w całości z dotacji rozwojowej pod warunkiem, że jest to elementem kontraktu socjalnego i wydatków tych nie pokrywa PFRON.

15. Fundacja planuje utworzyć Zakład Aktywności Zawodowej w ramach Poddziałania 7.2.1., chce utworzyć miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych i przystosować dla nich obiekt. Czy wysokość cross-financingu w tym przypadku wynosi 15% i czy istnieje możliwość jego zwiększenia lub pozyskania środków na ten cel z innych źródeł?

Zgodnie z zapisami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 cross – financing jest to poszerzenie katalogu wydatków współfinansowanych z EFS o koszty kwalifikowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość wydatków w ramach cross – financingu dla Priorytetu VII została ustalona na poziomie 15 % wszystkich wydatków kwalifikowanych stanowiących budżet projektu i nie ma możliwości powiększenia wartości cross – financingu ponad tą wartość.

Z założenia inwestycje w ramach PO KL nie obejmują budowy nowych budynków, dużych prac budowlanych, remontów budynków, a jedynie wyposażenie i niewielkie prace dostosowawcze związane z realizowanymi projektami. W Priorytecie VII w ramach cross – financingu możliwy jest zakup sprzętu i materiałów biurowych oraz doposażenie stanowiska pracy, dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych, jak również zakup lub leasing sprzętu i materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostek sektora ekonomii społecznej i prowadzenia aktywnej integracji przez instytucje pomocy i integracji społecznej. Szczegółowe informacje zasad finansowania projektów znajdują się w Systemie realizacji PO KL 2007 – 2013.

W związku z tym, że nie ma możliwości realizacji inwestycji „twardych” ze środków pochodzących z PO KL, innym źródłem ich sfinansowania może być Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 21 stycznia 2000 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej, w ramach kosztów utworzenia zakładu, możliwe jest z finansowanie ze środków PFRON:

  1. przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych pomieszczeń produkcyjnych i przeznaczonych na rehabilitację,
  2. zakup urządzeń i sprzętu rehabilitacyjnego,
  3. wyposażenie pomieszczeń produkcyjnych oraz przygotowanie stanowisk pracy, w tym zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do prowadzenia produkcji lub świadczenia usług,
  4. zakup surowców, materiałów i narzędzi potrzebnych do rozruchu działalności gospodarczej,
  5. zakup środków transportu.

16. Jak w przypadku utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej należy interpretować zapis określający maksymalny okres realizacji projektu do 2 lat?

Zapis określający dwuletni okres realizacji projektu oznacza, że wszystkie działania merytoryczne związane z realizacją projektu muszą odbyć się w przeciągu 24 miesięcy. We wniosku o dofinansowanie projektu należy wpisać czas realizacji projektu nieprzekraczający dwóch lat. Zgodnie z tym należy odpowiednio rozpisać harmonogram realizacji projektu. Zapis ten odnosi się do wszystkich typów realizowanych projektów w ramach Poddziałania 7.2.1, a więc także do typu: wsparcie (m.in. prawne, organizacyjne, szkoleniowe i finansowe) dla tworzenia i działalności podmiotów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno – zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza).