Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

IV. Kontrola

Szczegółowe przepisy dotyczące kontroli znajdują się w Zasadach kontroli w ramach PO KL (dokument dostępny jest w zakładce: Akty prawne i dokumenty – PO KL Dokumenty programowe - System realizacji PO KL).

Celem kontroli realizacji projektu jest weryfikacja prawidłowości jego realizacji zgodnie z Umową/decyzją o dofinansowanie projektu oraz załączonym do niej Wnioskiem o dofinansowanie projektu. Kontrola dotyczy również postępu realizacji projektu oraz poniesionych wydatków przedstawionych we Wniosku o płatność – czy są one zgodne ze stanem rzeczywistym, harmonogramem realizacji projektu, harmonogramem płatności oraz budżetem projektu. Kontrole projektów przeprowadzane są zarówno w trakcie, jak i na zakończenie realizacji projektów. Kontrole projektów – w zależności od rodzajów projektu – przeprowadzane są przez::

 • Instytucję Zarządzającą,
 • Instytucję Pośredniczącą,
 • Instytucję Wdrażającą.

Kontrola projektów obejmuje kontrolę dokumentacji i kontrolę na miejscu.

 

Kontrola dokumentacji projektu

 

W ramach kontroli dokumentacji projektu odpowiednia instytucja weryfikuje informacje, które zostały zawarte we Wniosku o płatność na temat wydatków kwalifikowalnych poniesionych w ramach projektu wraz z opisem postępu rzeczowego.

Wniosek o płatność weryfikowany jest pod względem formalnym i merytorycznym przez osobę wyznaczoną na opiekuna projektu; dodatkowo przed dokonaniem wypłaty na rzecz beneficjenta weryfikacja rachunkowa dokonywana jest przez odpowiednią komórkę finansowo-księgową. Weryfikacja nie obejmuje dokumentów księgowych potwierdzających poniesione wydatki, gdyż dokumenty te są sprawdzane podczas kontroli na miejscu. Jednakże w przypadku wątpliwości lub podejrzeń co do prawidłowej realizacji projektu beneficjent może być  poproszony o przesłanie wybranych lub wszystkich kserokopii dokumentów księgowych, poświadczonych za zgodność z oryginałem, celem ich weryfikacji. Nie jest to jednak traktowane jako standardowa praktyka.


Szczegółowe zasady dotyczące weryfikacji Wniosków o płatność zawarte zostały w dokumencie Zasady kontroli w ramach PO KL (dokument dostępny jest w zakładce: Akty prawne i dokumenty – PO KL Dokumenty programowe - System realizacji PO KL).

 

Kontrola na miejscu realizacji projektu

 

Kontrola na miejscu obejmuje wizytację w miejscu realizacji projektu oraz w siedzibie instytucji realizującej go. Celem takiej kontroli jest weryfikacja rzeczywistej realizacji projektu oraz faktycznego postępu rzeczowego projektu (np. w miejscu szkolenia, stażu, konferencji). Jednostki kontrolujące zobowiązane są do przeprowadzenia przynamniej jednej wizyty monitoringowej w ramach każdego projektu wybranego do skontrolowania w danym roku. Takie wizyty powinny być przeprowadzane w miarę możliwości bez zapowiedzi.

Zakres przedmiotowy kontroli w miejscu realizowanego projektu obejmuje sprawdzenie  m.in.:

 • czy świadczona usługa jest zgodna z podpisaną Umową o dofinansowanie realizacji projektu,
 • czy realizowana usługa jest zgodna z harmonogramem przedstawionym we Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu,
 • czy zakres tematyczny szkolenia (warsztatu, konferencji) jest zgodny z zatwierdzonym Wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu,
 • czy dokumenty potwierdzające zrealizowanie usługi są zgodne z Umową o dofinansowanie realizacji projektu pod względem liczby osobogodzin, czyli jednostek określających wielkość pracy wykonanej przez pracownika w ciągu godziny (listy obecności, dziennik zajęć),
 • czy pomieszczenia, w których realizowana jest dana usługa są oznakowane plakatami lub tablicami z logami Europejskiego Funduszu Społecznego informującymi o współfinansowaniu projektu z EFS,
 • sprawdzenie, czy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe i czy zawierają one odpowiednie oznaczenia (w przypadku np. szkolenia).

Kontrola na miejscu obejmuje także wywiad z bezpośrednimi odbiorcami projektu w celu poznania ich opinii na temat realizowanej usługi oraz zweryfikowania, czy osoby te wiedzą, iż jest ona współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego,

Jednostka kontrolująca zobowiązana jest również do przeprowadzenia kontroli na miejscu w siedzibie jednostki realizującej projekt. Zakres takiej kontroli obejmuje, m.in: weryfikację zgodności realizacji projektu z jego założeniami oraz z Umową o dofinansowanie projektu, a w szczególności:

 • prawidłowość rozliczeń finansowych,
 • sposób rekrutacji uczestników projektów (sprawdzenie kwalifikowalności przynajmniej 10% uczestników w ramach danego projektu),
 • sposób pozyskiwania i przechowywania oraz przetwarzania danych o uczestnikach projektu,
 • zgodność danych przekazywanych we Wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie jednostki,
 • poprawność udzielania zamówień publicznych,
 • poprawność udzielania pomocy publicznej,
 • sposób realizacji działań promocyjnych,
 • sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.

Kontrola rozliczeń finansowych obejmuje:

 • weryfikację na podstawie reprezentatywnej próby oryginałów dokumentów księgowych dokumentujących wydatki poniesione w ramach projektu, które zostały rozliczone w zatwierdzonych Wnioskach o płatność i w szczególności wydatków poniesionych w ramach cross-financingu, w tym weryfikację opisu dokumentów księgowych o poniesieniu wydatku w ramach projektu oraz weryfikację prawidłowości sporządzania metodologii wyliczania kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem,
 • weryfikację dowodów zapłaty i innych dokumentów, potwierdzających fakt dostarczenia zamówionych towarów i usług,
 • sprawdzenie, czy prowadzona jest wyodrębniana ewidencja księgowa dla projektu,
 • sprawdzenie, czy wkład własny jest wniesiony zgodnie z harmonogramem projektu i jeśli to możliwe ujęty w wyodrębnionej ewidencji księgowej projektu,
 • sprawdzenie, czy w ramach projektu nie finansujesz swojej zwykłej działalności, a jedynie koszty związane z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
 • sprawdzenie statusu podatkowego jednostki realizującej projekt. Status podatkowy dotyczy każdego podmiotu, który jest zobowiązany płacić podatki i określa zasady, na których te podatki są odprowadzane.

Kontrola dokumentacji dotyczącej personelu projektu powinna obejmować weryfikację, m.in.:

 • umów zawartych z personelem projektu,
 • sposobu dokumentowania wydatków związanych z personelem projektu pracującym w niepełnym wymiarze czasu pracy,
 • sposobu wyboru osób zaangażowanych w realizację projektu.

Kontrola udzielania zamówień publicznych obejmuje w szczególności sprawdzenie, czy prawidłowo stosujesz Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn.zm.):

 • czy spełnione zostały przesłanki zastosowania trybu udzielenia zamówienia (gdy wybrałeś tryb inny niż przetarg nieograniczony i ograniczony),
 • czy ustalenie wartości zamówienia jest prawidłowe,
 • czy posiadasz kompletny protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 • czy Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest kompletna (czy zawiera wszystkie elementy zawarte w art. 36 Ustawy, np. opis przedmiotu zamówienia, tryb udzielenia zamówienia, kryteria dotyczące wyboru oferty),
 • czy ogłoszenia o postępowaniach prowadzonych przez zamawiających przekazujesz do publikacji zgodnie z przepisami Ustawy,
 • czy umowa podpisana z wykonawcą została przygotowana zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Jeśli projektodawca nie jest zobligowany do stosowania Ustawy prawo zamówień publicznych, kontrola powinna obejmować także prawidłowość zakupu dostaw i usług pod kątem racjonalności wydatków.

Jeśli otrzymana dotacja, ma charakter pomocy de minimis, kontrola może obejmować także prawidłowość jej udzielenia. Pomoc de minimis to dofinansowanie udzielane w wysokości do 200 tys. Euro (dla podmiotów działających w sektorze transportu drogowego pułap ten wynosi 100 tys. EUR) dla jednego przedsiębiorcy w ciągu trzech lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o dofinansowanie.

Jeśli dotacja, jest pomocą de minimis, kontrola z zakresu obejmuje, m.in.:

 • zweryfikowanie, czy posiadasz kopię oświadczenia o kwocie przyznanej Ci pomocy de minimis w ciągu ostatnich trzech lat kalendarzowych,
 •  zweryfikowanie, czy posiadasz zaświadczenie o kwocie przyznanej Ci pomocy de minimis w ciągu ostatnich trzech lat kalendarzowych.

Kontrola może także obejmować sprawdzenie, czy dotacja, którą otrzymałeś stanowi pomoc publiczną czy też nie, zgodnie z listą tzw. wyłączeń blokowych.

Pomoc publiczna to pomoc, dla której spełnione są jednocześnie wszystkie cztery przesłanki jej występowania, tj. gdy wsparcie:

 • jest przyznawane przez Państwo lub pochodzi ze środków państwowych,
 • udzielane jest na warunkach korzystniejszych niż oferowane na rynku,
 • ma charakter selektywny (dyskryminuje część potencjalnych zainteresowanych),
 • zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji oraz wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej.

 

Szczegółowe zasady dotyczące pomocy publicznej określone są w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. Nr 90, poz. 557) (dokument dostępny w zakładce: Akty prawne i dokumenty – Dokumenty krajowe) oraz w Zasadach udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL (9 czerwca 2008) i Poradniku dla administracji publicznej - Pomoc publiczna w programach operacyjnych 2007-2013 (dokumenty dostępne są w zakładce: Akty prawne i dokumenty – Wytyczne i komunikaty MRR).

Kontrola obowiązków z zakresu promocji i informacji obejmuje, m.in:

 • sposób informowania o realizacji projektu i dofinansowaniu projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • weryfikację oznaczenia dokumentacji związanej z realizacją projektu, sposób oznakowania pomieszczeń, w których realizowany jest projekt – plakaty, tabliczki z logo Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • sposób oznakowania wyposażenia i innych rzeczy zakupionych w ramach projektu,
 • sposób informowania beneficjentów ostatecznych o udziale w projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W kontrolach na miejscu projektów mogą brać również udział eksperci zewnętrzni zapewniający odpowiednie wsparcie merytoryczne, np. w obszarze zamówień publicznych. O ewentualnym udziale eksperta w kontroli decyduje jednostka kontrolująca.

Kontrole planowe i kontrole doraźne

Dodatkowo, kontrole na miejscu realizacji projektów dzieli się na:

 • Kontrole planowe – kontrole prowadzone na podstawie Rocznych Planów Kontroli,
 • Kontrole doraźne – kontrole nieujęte w Rocznym Planie Kontroli. Kontrola doraźna może być przeprowadzona szczególnie w przypadku:
  • wystąpienia nieprawidłowości, uchybień czy zaniedbań ze strony projektodawcy lub uchybień w pracy instytucji zaangażowanej w system wdrażania,
  • otrzymania przez jednostkę kontrolującą informacji lub skarg dotyczących domniemanych nieprawidłowości w projekcie lub zaniedbań ze strony instytucji zaangażowanej w system wdrażania,
  • w sytuacji, gdy w projekcie wprowadzane są częste (istotne) zmiany.

Kontrole na zakończenie realizacji projektu

 

Po złożeniu końcowego Wniosku o płatność, przeprowadzana jest kontrola na zakończenie realizacji projektu. Celem takiej kontroli jest potwierdzenie, iż wykonany został zakres rzeczowy projektu, określony w Umowie o dofinansowanie projektu i cele projektu zostały osiągnięte. Kontrola na zakończenie realizacji projektu polega na weryfikacji końcowego Wniosku o płatność oraz na sprawdzeniu kompletności i prawidłowości całej dokumentacji związanej z realizacją projektu dostępnej w siedzibie kontrolującego.

Po pomyślnej kontroli na zakończenie projektu oraz pozytywnej weryfikacji Wniosku o płatność końcową można uznać, że projekt został zamknięty i na konto projektodawcy przelewana jest ostatnia transza środków.