Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

V. Kwalifikowalność wydatków

Szczegółowe informacje dotyczące kwalifikowalności wydatków w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki znajdują się w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL. Dokument jest dostępny w zakładce: Akty prawne i dokumenty – Wytyczne i komunikaty MRR

Co do zasady, wszystkie wydatki w ramach Programu Kapitał Ludzki są kwalifikowalne, pod warunkiem, że:

 • są niezbędne dla realizacji projektu, a więc mają bezpośredni związek z celami projektu,
 • są efektywne, tj. spełniają wymogi odpowiedniego zarządzania finansami (relacja nakład/rezultat),
 • zostały faktycznie poniesione,
 • są udokumentowane,
 • zostały przewidziane w zatwierdzonym budżecie projektu zgodnie z zasadami w zakresie konstruowania budżetu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
 • nie zostały wymienione w katalogu wydatków niekwalifikowalnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w podrozdziale 4.1;
 • zostały poniesione zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Kapitał Ludzki;
 • są zgodne z odrębnymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, w szczególności z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Dowodem poniesienia wydatku jest opłacona faktura lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki niedozwolone jest podwójne finansowanie wydatku tzn. zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych – wspólnotowych lub krajowych, w szczególności:

 • zrefundowanie tego samego wydatku w ramach dwóch różnych projektów dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki lub innych programów operacyjnych finansowanych z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności;
 • zrefundowanie podatku od towarów i usług (VAT) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a następnie odzyskanie tego podatku ze środków budżetu państwa;
 • zakupienie środka trwałego z udziałem środków dotacji krajowej wykorzystanej na współfinansowanie projektów finansowanych ze środków wspólnotowych, a następnie zrefundowanie jego amortyzacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
 • otrzymanie refundacji ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności na wydatek, który wcześniej został sfinansowany z preferencyjnej pożyczki ze środków publicznych oraz niedokonanie niezwłocznego zwrotu refundowanej części tej pożyczki;
 • rozliczenie tego samego wydatku w kosztach bezpośrednich oraz w kosztach pośrednich projektu

Jeżeli w związku z realizacją projektu w ramach Programu Kapitał Ludzki powstaną przychody, istnieje obowiązek ujawnienia ich. Każdy przychód uzyskany w ramach projektu pomniejsza kwotę kolejnych płatności w ramach projektu – w całości lub proporcjonalnie do tego, w jakim stopniu do jego osiągnięcia przyczynił się projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Aktywa wytworzone lub nabyte  (np. środki trwałe, takie jak maszyny czy urządzenia w firmie) w ramach projektu nie mogą zostać zbyte przez Beneficjenta za uzyskaniem korzyści majątkowej w okresie 5 lat od zakończenia realizacji projektu. W przypadku naruszenia powyższego przepisu, beneficjent zostanie wezwany do zwrotu środków wykorzystanych na zakup aktywów wraz z odsetkami.

 

 

Podręcznik przygotowywania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach PO KL dostępny jest w zakładce: Akty prawne i dokumenty – PO KL Dokumenty programowe – System realizacji PO KL