Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Dokumenty – Uchwały PKM podjęte trybem obiegowym

Uchwały Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzi Województwa Dolnośląskiegopodjęte w procedurze pisemnej

Numer Uchwały

W sprawie

Data podjęcia

6/2008

w sprawie powołania czterech Grup roboczych w ramach Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Dolnośląskiego
pobierz

9 stycznia 2009 r.

7/2009

w sprawie powołania składu osobowego Grup roboczych w ramach Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Dolnośląskiego (PKM PO KLWD) powołanych Uchwałą Nr 6/2009 z dnia 9 stycznia 2009 roku
pobierz

14 kwietnia 2009 r.

8/2009

w sprawie rozpatrzenia i rekomendowania Komitetowi Monitorującemu PO KL zmiany w Planie działania na rok 2009 dla Priorytetu VIII
pobierz

10 czerwca 2009 r.

11/2010

w sprawie rozpatrzenia i rekomendowania Komitetowi Monitorującemu PO KL zmiany w Planie działania na rok 2010 dla Priorytetu IX
pobierz

8 marca 2010 r.

14/2010

w sprawie przyjęcia rekomendacji płynących z badania „Ocena realizacji projektów systemowych w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej i 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013”
pobierz

28 lipca 2010 r.

15/2010

w sprawie ustalenia składu osobowego Regionalnej Sieci Tematycznej w województwie dolnośląskim
pobierz

5 sierpnia 2010 r.

17/2011

w sprawie rozpatrzenia i rekomendowania Komitetowi Monitorującemu PO KL zmiany w Planie działania na rok 2011 dla Priorytetu VI

pobierz

4 lutego 2011 r.

18/2011

w sprawie przyjęcia rekomendacji z badania „Analiza systemu rozliczania wniosków o płatność składanych w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie dolnośląskim”

pobierz

11 lutego 2011 r.

19/2011

w sprawie przyjęcia rekomendacji z badania „Ocena trafności doboru i efektywności programów aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL w odniesieniu do sytuacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia w województwie dolnośląskim”

pobierz

23 lutego 2011 r.

20/2011

w sprawie przyjęcia rekomendacji z badania „Komplementarność wsparcia z PO KL z innymi programami UE – aktualna ocena realizacji zasady komplementarności oraz propozycja rozwiązań w celu zwiększenia efektów realizacji tej zasady”

 pobierz

12 maja 2011 r.

21/2011

w sprawie rozpatrzenia i rekomendowania Komitetowi Monitorującemu PO KL zmiany Planu działania na rok 2011 dla Priorytetu VI

pobierz

23 maja 2011 r.

22/2011

w sprawie zmiany składu osobowego Grup Roboczych w ramach Podkomitetu Monitorującego  PO KL WD powołanych uchwałą 6/2009 z dnia 9 stycznia 2009 r.

pobierz

19 sierpnia 2011 r.

23/2011

w sprawie zmiany Regulaminu Prac Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Dolnośląskiego

pobierz

16 września 2011 r.

25/2011

w sprawie przyjęcia rekomendacji z badania "Ocena szkoleń realizowanych w województwie dolnośląskim w ramach projektów dla Poddziałania 6.1.1, 7.2.1, 8.1.1, 8.1.2 PO KL w kontekście wpływu na sytuację zawodową ich uczestników”

 pobierz

24 listopada 2011 r.

26/2012

w sprawie przyjęcia rekomendacji z badania „Ocena zależności pomiędzy doborem form wsparcia a profilem uczestników, w kontekście potrzeb lokalnego/regionalnego rynku pracy, na przykładzie projektów konkursowych realizowanych w ramach Poddziałań 6.1.1 i 8.1.1 PO KL na Dolnym Śląsku”

 pobierz

31 stycznia 2012 r.

27/2012

w sprawie rozpatrzenia i rekomendowania Komitetowi Monitorującemu PO KL zmiany w Planie działania na rok 2012 dla Priorytetów VI, VII, VIII i IX

 pobierz

24 lutego 2012 r.

28/2012

w sprawie przyjęcia rekomendacji z badania ewaluacyjnego pn. „Badanie jakości i wpływu projektów w Działaniu 8.2 PO KL na upowszechnienie transferu wiedzy pomiędzy sferą nauki i gospodarki w województwie dolnośląskim”

 pobierz

4 maja 2012 r.

29/2012

w sprawie rozpatrzenia i rekomendowania Komitetowi Monitorującemu PO KL zmian w Planie działania na rok 2013 dla Priorytetu VII

 pobierz

4 czerwca 2012 r.

32/2013

w sprawie przyjęcia rekomendacji z badania „Ocena trwałości wsparcia skierowanego na rozwój przedsiębiorczości udzielonego uczestnikom projektów, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą w ramach Działania 6.2 oraz Poddziałania 8.1.2 PO KL”

 pobierz

4 stycznia 2013 r.

33/2013

w sprawie rozpatrzenia i rekomendowania Komitetowi Monitorującemu PO KL zmian w Planie działania na rok 2013 dla Priorytetu VIII i IX

 pobierz

18 stycznia 2013 r.

34/2013

w sprawie przyjęcia rekomendacji z badania „Ocena działań PO KL w obszarze edukacji w województwie dolnośląskim”

 pobierz

27 lutego 2013 r.

35/2013

w sprawie rozpatrzenia i rekomendowania Komitetowi Monitorującemu PO KL zmian w Planie działania na rok 2013 dla Priorytetu VII i IX

 pobierz

2 kwietnia 2013 r.

36/2013

w sprawie rozpatrzenia i rekomendowania Komitetowi Monitorującemu PO KL zmian w Planie działania na rok 2013 dla Priorytetu IX

 pobierz

13 czerwca 2013 r.

37/2013

w sprawie przyjęcia rekomendacji z badania „Analiza osiągniętych wartości wskaźników rezultatu oraz uczestników projektów w sześć miesięcy po otrzymaniu wsparcia w ramach Priorytetów VI-VIII PO KL w województwie dolnośląskim”

 pobierz

15 lipca 2013 r.

38/2013

w sprawie przyjęcia rekomendacji z badania ewaluacyjnego pn. „Badanie i ocena działań aktywizacyjnych, adresowanych do osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem zawodowym i/lub społecznym w projektach realizowanych w ramach Priorytetu VI i VII PO KL w województwie dolnośląskim, w kontekście wpływu udzielonego wsparcia na funkcjonowanie uczestników projektów w życiu zawodowym”

 pobierz

18 października 2013 r.

39/2013

w sprawie zakończenia monitorowania dwóch rekomendacji  z  badań ewaluacyjnych zrealizowanych na zlecenie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędy Pracy w okresie od 2009 do 2012 roku

 pobierz

24 października 2013 r.

41/2014

w sprawie przyjęcia rekomendacji z badania ewaluacyjnego pn. „Ocena wpływu interwencji PO KL na realizację idei flexicurity, upowszechnienie Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (CSR), równościowego traktowania pracowników oraz budowania dialogu społecznego, na przykładzie projektów realizowanych w ramach Priorytetu VI i VIII PO KL w województwie dolnośląskim”

 pobierz

27 stycznia 2014 r.

42/2014

w  sprawie wyboru przedstawiciela Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Dolnośląskiego do składu Grupy Sterującej powołanej w ramach Projektu systemowego pt. „Aktywizacja zawodowa pracowników sektora oświaty na dolnośląskim rynku pracy”, realizowanego w Poddziałaniu 8.1.2 komponentu regionalnego PO KL przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

 pobierz

19 sierpnia 2014 r.

43/2014

w sprawie zakończenia monitorowania dwóch rekomendacji z badań ewaluacyjnych zrealizowanych na zlecenie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędy Pracy w okresie od 2012 do 2013 roku

 pobierz

3 października 2014 r.

44/2014

w sprawie przyjęcia rekomendacji z badania ewaluacyjnego pn. „Ocena skuteczności, jakości i trwałości interwencji EFS na Dolnym Śląsku w zakresie efektywności zatrudnieniowej projektów Priorytetu VI, VII i VIII (Działanie 8.1) PO KL, w kontekście poprawy sytuacji społeczno–gospodarczej i wzrostu konkurencyjności regionu”

 pobierz

10 października 2014 r.

45/2015

w sprawie przyjęcia rekomendacji z badania ewaluacyjnego pn. „Ocena realizacji założonych celów komponentu regionalnego PO KL na Dolnym Śląsku w kontekście osiągania celów rozwojowych
i rozwiązywania problemów społeczno-ekonomicznych w Regionie”

 pobierz

27 kwietnia 2015 r.

46/2015

w sprawie zmiany Regulaminu Prac Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Dolnośląskiego

 pobierz

18 maja 2015 r.