Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Inne opracowania

Tytuł dokumentu

Tekst aktualny

Obowiązuje od

Archiwalne wersje oraz
opis zmian

Katalog błędów najczęściej popełnianych przy opracowywaniu strategii wdrażania projektu innowacyjnego

Pobierz

Publikacja PARP - „Innowacje w sektorze usług”

Pobierz

Szczegółowe zasady realizacji wybranych form wsparcia w ramach Poddziałania 6.1.1

Pobierz

 Pobierz

Ogólne zasady udzielania wsparcia na zakładanie, przystępowanie, zatrudnianie w spółdzielniach socjalnych w ramach Podziałania 7.2.2 Programu Kapitał Ludzki

 Pobierz

Zalecenia Instytucji Zarządzającej Programem Kapitał Ludzki w sprawie realizacji działań na rzecz zapewnienia długookresowych źródeł finansowania instytucji wspierających ekonomię społeczną i spółdzielni socjalnych

 Pobierz

Rekomendacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej w zakresie standardów działania Osródków Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach Podziałania 7.2.2 PO KL

 Pobierz

Zasady udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach Działania 6.2 i Poddziałania 8.1.2 PO KL (Zalecenia dla podmiotów i instytucji realizujących projekty w ramach Działania 6.2 i Poddziałania 8.1.2 PO KL opracowane przez Instytucję Zarządzającą PO KL)

Pobierz

Szczegółowe zasady realizacji wybranych form wsparcia w ramach Podziałania 7.2.1 oraz Działania 7.4

 Pobierz

Szczegółowe zasady realizacji niektórych form wsparcia w ramach Poddziałania 8.1.2

Pobierz

Szczegółowe zasady realizacji kursów, szkoleń, staży, subsydiowanego zatrudnienia i zajęć reintegracji zawodowej u pracodawcy w ramach Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie dolnośląskim

Pobierz

Pobierz

Aktualizacja informacji w sprawie kwot dodatków szkoleniowych oraz stypendiów wypłacanych uczestnikom projektów

Pobierz

Stanowisko IZ w sprawie kwot dodatków szkoleniowych oraz stypendiów wypłacanych uczestnikom projektów

Pobierz

Szczegółowe zasady realizacji wybranych form wsparcia w ramach Działania 6.2

Pobierz

Pobierz

Szczegółowe zasady realizacji wybranych form wsparcia w ramach Działania 6.2 - Zasady dotyczą wszystkich beneficjentów realizujących projekty wyłonione do dofinansowania w konkursach ogłoszonych po 9 czerwca 2011 roku w ramach Działania 6.2 obejmujące wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą

Pobierz

Szczegółowe zasady realizacji pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, staży, praktyk zawodowych, szkoleń oraz subsydiowanego zatrudnienia w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie dolnośląskim

Pobierz

Pobierz

Poradnik "Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL"

Pobierz

Pobierz

Informacje udostępniane przez podmiot ubiegający się o pomoc

Pobierz

Kierunki działań na rzecz wzmocnienia partnerstwa w ramach PO KL w latach 2011-2015

Pobierz

Ogólne zasady udzielania wsparcia na zakładanie i przystępowanie do spółdzielni socjalnych w ramach Poddziałania 7.2.2 PO KL Wsparcie ekonomii społecznej

Pobierz

Analiza województwa dolnośląskiego

Pobierz

Analiza porównawcza województw w kontekście realizacji celów PO KL

Pobierz

Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla początkujących - poradnik dla organizacji pozarządowych

Pobierz

Broszura "Empowerment w projektach innowacyjnych PO KL"

Pobierz

Mechanizmy zapewnienia komplementarności w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki

Pobierz

Mechanizmy zapewnienia komplementarności działań pomiędzy Europejskim Funduszem Społecznym a Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego

Pobierz

Co warto wiedzieć o politykach horyzontalnych - poradnik

Pobierz

Szczegółowe zasady realizacji wybranych form wsparcia w ramach Poddziałania 8.1.2 - Zasady określone w dokumencie dotyczą projektów systemowych, których realizacja rozpocznie się po 1 stycznia 2011 roku. Ponadto w zakresie wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą zasady określone w dokumencie dotyczą wszystkich Umów na otrzymanie środków finansowych, zawieranych po 1 stycznia 2011 roku w ramach wszystkich projektów, które otrzymały dofinansowanie w latach 2007-2010 w ramach Poddziałania 8.1.2.

Pobierz

Jak budować programy rozwojowe szkół, by edukacja była skuteczna, przyjazna i nowoczesna (Publikacja MEN)

Pobierz