Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

I. Wnioski o płatność i Generator Wniosków Płatniczych (GWP)

Generator Wniosków Płatniczych to narzędzie służące do przygotowywania wniosków o płatność przy rozliczaniu projektów realizowanych w ramach PO KL. GWP umożliwia tworzenie, edycję i drukowanie wniosków o płatność, jak również jest wsparciem dla beneficjentów w prawidłowym przygotowaniu i późniejszej walidacji poprawności wniosku o płatność.

 

Aplikacja jest dostępna w zakładce: Generatory wniosków - Generator Wniosków Płatniczych oraz na stronie www.pokl.dwup.pl.

 

Wniosek należy wypełnić zgodnie z poniższą  instrukcją:

  1. Sporządź wniosek o płatność (w trakcie wypełniania wniosku pojawiać się będzie pomoc kontekstowa w postaci dymków)
  2. Dokonaj walidacji przyciskiem „Sprawdź”
  3. Zapisz dane do pliku XML
  4. Wydrukuj wniosek o płatność za pomocą przycisku „Drukuj”
  5. Porównaj sumę kontrolną wersji papierowej wniosku z wersją elektroniczną
  6. Wersję elektroniczną w pliku XML razem z wersją papierową dostarcz do instytucji, która zgodnie z umową o dofinansowanie projektu rozlicza Twój projekt

Generator Wniosków Płatniczych podzielony jest na następujące części takie jak: Projekt, Beneficjent, Finanse, Harmonogram, Informacje, Załączniki, Suma kontrolna, Instytucje Pośredniczące. Poruszanie się po poszczególnych częściach Generatora odbywa się z wykorzystaniem bocznego menu. Wypełnianie wniosku powinno następować zgodnie z kolejnością wskazaną w nawigacji. Aplikacja umożliwia powrót do poszczególnych części wniosku poprzez przełączanie się pomiędzy jego częściami.

 

Wypełnianie wniosku można przerwać w dowolnym momencie i wrócić do niego w wolnej chwili. Aby nie stracić już wprowadzonych danych, należy wniosek zapisać jako plik XML na dysku lokalnym i wczytać go ponownie korzystając z przycisku „Otwórz”.

Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania Wniosku o płatność wraz z Instrukcją zawarte są wZasadach finansowania Programu Kapitał Ludzki (dokument dostępny jest w zakładce: Akty prawne i dokumenty – PO KL Dokumenty programowe - System realizacji PO KL).

 

Kwalifikowalność wydatków w ramach Programu Kapitał Ludzki określają Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL - Dokument jest dostępny w zakładce: Akty prawne i dokumenty – Wytyczne i komunikaty MRR.