Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

25.07.2011

Aktualizacja Planu Działania na rok 2011 dla Priorytetu VI

Instytucja Pośrednicząca pragnie poinformować, iż uchwałą nr 971/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 lipca 2011 roku przyjęto zmieniony Plan działania na rok 2011 dla Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie dolnośląskim. Zmiana w stosunku do Planu działania na rok 2011 dla Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przyjętego uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 79/IV/10 z dnia 20 grudnia 2010 roku z późniejszymi zmianami polega na modyfikacji Planu działania na rok 2011 dla Priorytetu VI w zakresie kryterium dostępu nr 4 dla Poddziałania 6.1.3, które określa wymóg osiągnięcia określonych poziomów wskaźnika efektywności zatrudnieniowej.

Dokument do pobrania

Plany działania na rok 2011

Instytucja Pośrednicząca pragnie poinformować, iż uchwałą nr 340/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 marca 2011 roku przyjęto zmieniony Plan działania na rok 2011 dla Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie dolnośląskim, który uzupełniono o informacje dotyczące konkursów na projekty innowacyjne i ponadnarodowe.

Plan działania na rok 2011 dla Priorytetu VI

Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr 79/IV/10 z dnia 20 grudnia 2010 roku przyjął do realizacji Plany działania na rok 2011 w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla województwa dolnośląskiego.

Plany działania są dokumentami operacyjnymi obejmującymi okres jednego roku budżetowego (wyjątkiem były Plany działania na lata 2007-2008). Przygotowane są przez Instytucję Pośredniczącą odrębnie dla każdego Priorytetu komponentu regionalnego PO KL. Plany działania na dany rok przedstawiają założenia IP co do preferowanych form wsparcia (typów projektów), podziału środków finansowych na wybrane typy projektów oraz szczegółowych kryteriów wyboru projektów, które będą stosowane w roku obowiązywania Planu działania. Przedstawiają również wartości wskaźników planowanych do osiągnięcia poprzez realizację projektów.

Plany działania na rok 2011 zostały pozytywnie zarekomendowane przez Podkomitet Monitorujący Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr 16/2010 z dnia 3 listopada 2010 roku. Instytucja Zarządzająca PO KL zatwierdziła Plany działania na rok 2011 w województwie dolnośląskim pismem z dnia 14 grudnia 2010 roku, znak DZF-I-82209-29-Mko/10 z wyłączeniem fiszek konkursów na projekty innowacyjne i współpracy ponadnarodowej w Priorytecie VI, które są nadal przedmiotem oceny. Decyzja o ich zatwierdzeniu zostanie podjęta w I kwartale 2011 roku.

Zgodnie z zapisami Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL z dnia 1 stycznia 2010 roku,Plany działania są dokumentami wewnętrznymi przygotowywanymi na potrzeby Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Zarządzającej, ale większość zawartych w nich informacji musi zostać opublikowana na stronach internetowych instytucji. Poniżej Instytucja Pośrednicząca przedstawia informację dot. przyjętych Planów działania na rok 2011.

Plan działania na rok 2011 dla Priorytetu VI
Dokument do pobrania

Plan działania na rok 2011 dla Priorytetu VII
Dokument do pobrania

Plan działania na rok 2011 dla Priorytetu VIII
Dokument do pobrania

Plan działania na rok 2011 dla Priorytetu IX
Dokument do pobraniaSzanowni Państwo,

Instytucja Pośrednicząca PO KL pragnie poinformować, iż Instytucja Zarządzająca PO KL zatwierdziła Plany działania na rok 2011 dla Priorytetów VI-IX PO KL w województwie dolnośląskim. Wyjątek stanowią fiszki konkursów na projekty innowacyjne i współpracy ponadnarodowej wyłącznie w Priorytecie VI, które są nadal przedmiotem oceny. Decyzja o ich zatwierdzeniu zostanie podjęta w I kwartale 2011 roku.

Informacja zawierająca treść zatwierdzonych Planów działania na rok 2011 zostanie opublikowana niezwłocznie po ich przyjęciu do realizacji przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

Instytucja Pośrednicząca informuje, że przystąpiła do prac nad Planami działania na rok 2011 dla Priorytetów komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie dolnośląskim.

Poniżej zamieszczamy zakres merytoryczny Planów działania na rok 2011, wskazujący priorytetowe kierunki wsparcia oraz wstępne założenia dot. szczegółowych kryteriów wyboru projektów* dla projektów realizowanych w trybie konkursowym.

Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie i propozycje, które zdaniem Państwa wymagałyby uwzględnienia wPlanach działania na rok 2011.

W szczególności oczekujemy wskazania branż, sektorów gospodarki, grup docelowych, obszarów geograficznych, czy typów operacji, które w Państwa ocenie winny być preferowane w województwie dolnośląskim w 2011 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Prosimy o uzasadnienie Państwa propozycji.

Prosimy o przesyłanie propozycji szczegółowych kryteriów wyboru projektów oraz innych sugestii związanych z kierunkami wsparcia PO KL w 2011 roku drogą elektroniczną na adres sekretariat.efs@umwd.pl, w terminie do dnia 31 maja 2010 r., wyłącznie na załączonym Formularzu zgłaszania propozycji kryteriów szczegółowych do Planów działania na rok 2011 w ramach PO KL - województwo dolnośląskie.

Jednocześnie, w ramach konsultacji społecznych zapraszamy wszystkich zainteresowanych w dniu 25 maja br. w godzinach od 10:00 do 15:00 do sali nr 510 w budynku przy ulicy Dobrzyńskiej 21/23 we Wrocławiu, gdzie pracownicy Instytucji Pośredniczącej spotkają się z Państwem i będą rozmawiać o Państwa propozycjach związanych z Planami działania na rok 2011.

* szczegółowe kryteria wyboru projektów:

Kryteria dostępu - obowiązkowe dla wszystkich projektodawców, podlegają weryfikacji podczas oceny formalnej i/lub oceny merytorycznej wniosku. Projekty konkursowe, które nie spełniają kryteriów dostępu, są odrzucane na etapie oceny formalnej (o ile weryfikacja kryteriów dostępu lub wybranych kryteriów dostępu dokonywana jest na etapie oceny formalnej i Instytucja Organizująca Konkurs nie przewiduje możliwości korekty lub uzupełnienia wniosku w tym zakresie) lub na etapie oceny merytorycznej.

Kryteria strategiczne - dotyczą preferowania pewnych typów projektów, co oznacza przyznanie w trakcie oceny merytorycznej spełniającym je wnioskom premii punktowej, w wysokości maksymalnie 40 punktów. Premia punktowa za spełnianie kryteriów strategicznych doliczana jest do końcowej oceny projektu spełniającego minimum punktowe, tj. co najmniej 60 punktów, a także przynajmniej 60% punktów w poszczególnych punktach oceny merytorycznej. Każdemu kryterium strategicznemu przypisywane są wagi punktowe (nie mniej niż 5 punktów).

Plan działania na rok 2011 dla Priorytetu VI – założenia wstępne
Dokument do pobrania

Plan działania na rok 2011 dla Priorytetu VII – założenia wstępne
Dokument do pobrania

Plan działania na rok 2011 dla Priorytetu VIII – założenia wstępne
Dokument do pobrania

Plan działania na rok 2011 dla Priorytetu IX – założenia wstępne
Dokument do pobrania

Zakres merytoryczny
Dokument do pobrania

Formularz zgłaszania propozycji
Dokument do pobrania

Raport z konsultacji społecznych Planów działania na rok 2011 prowadzonych w okresie maj– lipiec 2010
Dokument do pobrania