Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Odstępstwo od Planu działania dla Priorytetu VIII – Działanie 8.1

Szanowni Państwo, Instytucja Pośrednicząca informuje o odstępstwie od Planu działania  dla Priorytetu VIII w ramach Działania 8.1 PO KL. Odstępstwo polega na aktualizacji fiszki projektu systemowego pn. „Aktywizacja zawodowa pracowników sektora oświaty na dolnośląskim rynku pracy” Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy  (nr POKL.08.01.02-02-001/14) w zakresie wartości docelowej następujących wskaźników wykazanych w fiszce PD:

Odstępstwa od Planu działania

PD – było

PD - jest (po zmianie)

Rezultaty (wskaźniki pomiaru celów projektu) planowane do osiągnięcia w ramach projektu

- liczba osób, które otrzymały środki na założenie działalności gospodarczej oraz środki w ramach wsparcia pomostowego – 69;

- liczba osób, które otrzymały jednorazowy dodatek relokacyjny – 11; 

- liczba osób, które zostały objęte stażem/praktyką zawodową – 37;

- liczba osób, które otrzymały środki na założenie działalności gospodarczej oraz środki w ramach wsparcia pomostowego – 74;

- liczba osób, które otrzymały jednorazowy dodatek relokacyjny – 14;

- liczba osób, które zostały objęte stażem/praktyką zawodową - 37;

 

 

Odstępstwo od Planu działania dla Priorytetu VIII - Działanie 8.1

Szanowni Państwo, Instytucja Pośrednicząca informuje o odstępstwie od założeń Planu działania  dla Priorytetu VIII w ramach Działania 8.1 PO KL. Odstępstwo polega na aktualizacji fiszki projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy pn. „Aktywizacja zawodowa pracowników sektora oświaty na dolnośląskim rynku pracy” (nr POKL.08.01.02-02-001/14) w zakresie zmiany okresu realizacji projektu wskazanego w fiszce Planu Działania.
W Planie działania na lata 2014-2015 dla Priorytetu VIII w zakresie projektu systemowego „Aktywizacja zawodowa pracowników sektora oświaty na dolnośląskim rynku pracy” w tabeli zawierającej okres realizacji projektu wskazano termin od 02.2014 do 09.2015. Dokonanie odstępstwa spowoduje wydłużenie okresu realizacji projektu o 2 miesiące tj. do 30.11.2015. Nie spowoduje to innych zmian mających wpływ na zapisy Planu działania na lata 2014-2015 dla Priorytetu VIII.

Zmieniony Plan działania dla Priorytetu VIII

Zarząd Województwa Dolnośląskiego, uchwałą nr  501/V/15 z dnia 6 maja 2015 roku, przyjął do realizacji zmieniony Plan działania na lata 2014-15 dla Priorytetu VIII  w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla województwa dolnośląskiego.
Plany działania są dokumentami operacyjnymi obejmującymi okres jednego roku budżetowego (wyjątkiem są Plany działania na lata 2007-2008 oraz 2014-2015). Przygotowane są przez Instytucję Pośredniczącą odrębnie dla każdego Priorytetu komponentu regionalnego PO KL. Przedstawiają one założenia IP co do preferowanych form wsparcia (typów projektów), podziału środków finansowych na wybrane typy projektów oraz  szczegółowych kryteriów wyboru projektów, które będą stosowane w roku obowiązywania Planu działania. Prognozują również wartości wskaźników planowanych do osiągnięcia poprzez realizację projektów.
Zmiana w Planie działania dla Priorytetu VIII jest wynikiem aktualizacji fiszek dla dwóch projektów systemowych w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL w zakresie aktywizacji rynku pracy na Dolnym Śląsku oraz aktywizacji zawodowej pracowników sektora oświaty na dolnośląskim rynku pracy. Zakres zmian odnoszący się do Planu działania 2014 -2015 został  przekazany do Instytucji Zarządzającej PO KL, która po dokonaniu merytorycznej oceny ich zapisów, wyraziła zgodę na wprowadzenie zmian.

Jednocześnie informujemy o odstępstwie w projekcie pod nazwą „Dolnośląska sieć wzornictwa przemysłowego” (POKL.08.02.01-02-025/12). Odstępstwo polega na wydłużeniu okresu realizacji projektu, pierwotny termin obejmował okres od 04.2012 do 12.2014, a zmieniono na 04.2012 do 05.2015.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem.

 Plan działania na lata 2014-2015 dla Priorytetu VIII

Odstępstwo od Planu działania dla Priorytetu IX – Działanie 9.4

Szanowni Państwo, Instytucja Pośrednicząca informuje o odstępstwie od Planu działania  dla Priorytetu IX w ramach Działania 9.4 PO KL. Odstępstwo polega na aktualizacji fiszki projektu systemowego pn. "Podniesienie kompetencji nauczycieli z obszarów wiejskich Dolnego Śląska w zakresie innowacyjnych metod nauczania w obszarach ICT i nauk matematyczno-przyrodniczych" realizowanego przez Wydział Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego  (nr POKL.09.04.00-02-066/12) w zakresie wartości wykazanego projektu w fiszce PD oraz wartości zakładanych wskaźników.
W Planie działania na rok 2012 dla Priorytetu IX zawarto po raz pierwszy fiszkę projektu systemowego "Podniesienie kompetencji nauczycieli z obszarów wiejskich Dolnego Śląska w zakresie innowacyjnych metod nauczania w obszarach ICT i nauk matematyczno - przyrodniczych". W tabeli zawierającej wartość projektu zawarto zapis  1 625 200 PLN. W wyniku dokonanego odstępstwa od PD oraz zmiany wniosku o dofinansowanie obecna wartość projektu wynosi 1 548 344,59 PLN. Ponadto w związku ze zmniejszeniem wartości projektu zmniejszeniu uległa wartość rezultatów (wskaźników pomiaru celów projektu) planowanych do osiągnięcia w ramach projektu polegająca na zmniejszeniu liczby uczestników projektu ze 1012 nauczycieli do 963.

 

Odstępstwa od Planu działania

było

jest (po zmianie)

Wartość projektu: 1 625 200 PLN

Wartość projektu: 1 548 344,59 PLN

Rezultaty (wskaźnik pomiaru celów projektu) planowane do osiągnięcia w ramach projektu

1012 (25 grup x 20sób) przeszkolonych nauczycieli (w tym: 500 nauczycieli przyrody zatrudnionych w szkołach podstawowych na obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego (25 grup x 20 osób) i 512 nauczycieli matematyki zatrudnionych w szkołach podstawowych gmin wiejskich i miejskowiejskich oraz nauczycieli matematyki, biologii, fizyki, chemii zatrudnionych w szkołach gimnazjalnych na obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego województwa dolnośląskiego (32 grupy x 16 osób)

963 przeszkolonych nauczycieli (w tym: 501 nauczycieli przyrody zatrudnionych w szkołach podstawowych na obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego (31 grup x śr. 16 osób) i 462 nauczycieli matematyki zatrudnionych w szkołach podstawowych gmin wiejskich i miejskowiejskich oraz nauczycieli matematyki, biologii, fizyki, geografii, chemii zatrudnionych w szkołach gimnazjalnych na obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego (38 grup x śr. 12 osób)

1012 przygotowanych przez nauczycieli projektów edukacyjnych

963 przygotowanych przez nauczycieli projektów
edukacyjnych

1012 certyfikatów potwierdzających ukończenie szkolenia

963 certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia

1012 nauczycieli nabędzie nowe kompetencje w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i zastosowania technologii informacyjnych w nauczaniu,

963 nauczycieli nabędzie nowe kompetencje w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i zastosowania technologii informacyjnych w nauczaniu

Odstępstwo od Planu działania dla Priorytetu IX – Działanie 9.2

Szanowni Państwo, Instytucja Pośrednicząca informuje o odstępstwie od Planu działania  dla Priorytetu IX w ramach Działania 9.2 PO KL. Odstępstwo polega na aktualizacji fiszki projektu systemowego pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku - II” realizowanego przez Wydział Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego  (nr  POKL.09.02.00-02-001/10) w zakresie wartości wykazanego projektu w fiszce PD.

W Planie działania na lata 2014-2015 dla Priorytetu IX zawarto fiszkę projektu systemowego „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku - II”. W tabeli zawierającej wartość projektu zawarto zapis  114 406 155 PLN. W wyniku dokonanego odstępstwa od PD oraz zmiany wniosku o dofinansowanie obecna wartość projektu wynosi 113 975 530,55 PLN.

Odstępstwo od Planu działania dla Priorytetu VIII – Działanie 8.1

Szanowni Państwo, Instytucja Pośrednicząca informuje o odstępstwie od Planu działania  dla Priorytetu VIII w ramach Działania 8.1 PO KL. Odstępstwo polega na aktualizacji fiszki projektu systemowego pn. „Aktywizacja zawodowa pracowników sektora oświaty na dolnośląskim rynku pracy” Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy  (nr POKL.08.01.02-02-001/14) w zakresie wartości wykazanego projektu w fiszce PD.

W Planie działania na lata 2014-2015 dla Priorytetu VIII zawarto po raz pierwszy fiszkę projektu systemowego „Aktywizacja zawodowa pracowników sektora oświaty na dolnośląskim rynku pracy”. W tabeli zawierającej wartość projektu zawarto zapis  6 569 653 PLN. W wyniku dokonanego odstępstwa od PD oraz zmiany wniosku o dofinansowanie obecna wartość projektu wynosi 6 569 510,60 PLN.

04.09.2014

Zmieniony Plan działania dla Priorytetu IX

Zarząd Województwa Dolnośląskiego, uchwałą nr 6169/IV/14 z dnia 26 sierpnia 2014 roku, przyjął do realizacji zmieniony Plan działania na lata 2014-15 dla Priorytetu IX w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla województwa dolnośląskiego.

Plany działania są dokumentami operacyjnymi obejmującymi okres jednego roku budżetowego (wyjątkiem są Plany działania na lata 2007-2008 oraz 2014-2015). Przygotowane są przez Instytucję Pośredniczącą odrębnie dla każdego Priorytetu komponentu regionalnego PO KL. Przedstawiają one założenia IP co do preferowanych form wsparcia (typów projektów), podziału środków finansowych na wybrane typy projektów oraz szczegółowych kryteriów wyboru projektów, które będą stosowane w roku obowiązywania Planu działania. Prognozują również wartości wskaźników planowanych do osiągnięcia poprzez realizację projektów.

Zmiana w Planie działania dla Priorytetu IX polega na aktualizacji fiszki naboru projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL dotyczących modernizacji oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych na terenie województwa dolnośląskiego, w związku z ogłoszeniem dodatkowego naboru, poprzez zwiększenie kwoty planowanych wydatków w projektach oraz rezultatów (wskaźniki pomiaru celów projektu) planowanych do osiągnięcia w ramach projektów. Zakres zmian odnoszący się do Planu działania 2014 -2015 został przekazany do Instytucji Zarządzającej PO KL, która po dokonaniu merytorycznej oceny ich zapisów, wyraziła zgodę na wprowadzenie zmian.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem.

 Dokument do pobrania

Odstępstwo od Planu działania dla Priorytetu VII – Poddziałanie 7.1.3

Instytucja Pośrednicząca informuje o odstępstwie od Planu działania dla Priorytetu VII w ramach Działania 7.1, Poddziałania 7.1.3 PO KL. Odstępstwo polega na aktualizacji fiszki projektu systemowego pn. „Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej” Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej (nr POKL.07.01.03-02-001/07) w zakresie okresu realizacji oraz rezultatów projektu zawartego w fiszce PD.

W Planie działania na rok 2013 dla Priorytetu VII zawarto fiszkę dwuletniego projektu systemowego „Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”. W tabeli zawierającej okres realizacji projektu wskazano termin od 01.2013 do 12.2014. W wyniku dokonanego odstępstwa od PD oraz zmiany wniosku o dofinansowanie obecny okres realizacji projektu to 01.2013 - 06.2015. Niniejsza zmiana nie powoduje zmiany wartości projektu.

Wydłużenie realizacji projektu pozwoli zrealizować w 2015 roku dodatkowe zadania merytoryczne, wyrażone następującymi rezultatami:
• 100 osób zostanie przeszkolone w formie kursów pozaszkolnych,
• 50 pracowników OPS i PCPR podniesie poziom wiedzy w ramach doradztwa zawodowego,
• zorganizowanych zostanie 7 kursów pozaszkolnych oraz 1 kurs zawodowy.

Nastąpi także wzrost wskaźnika: Liczba pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją, którzy w wyniku wsparcia z EFS podnieśli swoje kwalifikacje o 20 osób.

Z uwagi na zmiany we wniosku o dofinansowanie, środki na 2015 r. zostaną przesunięte z 2014 r. Rozkład wydatków po dokonaniu odstępstwa PD kształtuje się następująco:
• 2013 r. - wartość ogółem: 2 613 655,62 PLN, w tym wkład własny: 161 852,33 PLN,
• 2014 r. - wartość ogółem: 3 812 798,41 PLN, w tym wkład własny 128 457,67 PLN.
• 2015 r. - wartość ogółem: 1 073 545,97 PLN, w tym wkład własny 24 690,00 PLN.

31.07.2014

Odstępstwo od Planu działania dla Priorytetu IX – Działanie 9.4

Szanowni Państwo, Instytucja Pośrednicząca informuje o odstępstwie od Planu działania  dla Priorytetu IX w ramach Działania 9.4 PO KL. Odstępstwo polega na aktualizacji fiszki projektu systemowego pn. „Podniesienie kompetencji nauczycieli z obszarów wiejskich Dolnego Śląska w zakresie innowacyjnych metod nauczania w obszarach ICT i nauk matematyczno - przyrodniczych” Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (nr POKL.09.04.00-02-066/12) w zakresie okresu realizacji oraz wartości wykazanego projektu w fiszce PD.


W Planie działania na rok 2012 dla Priorytetu IX zawarto po raz pierwszy fiszkę projektu systemowego „Podniesienie kompetencji nauczycieli z obszarów wiejskich Dolnego Śląska w zakresie innowacyjnych metod nauczania w obszarach ICT i nauk matematyczno - przyrodniczych”. W tabeli zawierającej okres realizacji projektu zawarto zapis od 09.2012 do 08.2014 oraz wartość projektu 1 625 200 PLN . W wyniku dokonanego odstępstwa od PD oraz zmiany wniosku o dofinansowanie obecny okres realizacji projektu to 09.2012 - 02.2015 przy wartości 1 597 795,58 PLN.

31.07.2014

Odstępstwo od Planu działania dla Priorytetu VIII – Działanie 8.2

Szanowni Państwo, Instytucja Pośrednicząca informuje o odstępstwie od Planu działania dla Priorytetu VIII w ramach Działania 8.2 PO KL. Odstępstwo polega na aktualizacji fiszki projektu systemowego pn. „Dolnośląski Bon na innowacje” Wydziału Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (nr POKL.08.02.01-02-026/12) w zakresie wartości wykazanego projektu w fiszce PD. 

W Planie działania na rok 2012 dla Priorytetu VIII zawarto po raz pierwszy fiszkę projektu systemowego „Dolnośląski Bon na Innowacje”. W tabeli zawierającej wartość projektu zawarto zapis  7 011 170 PLN . W wyniku dokonanego odstępstwa od PD oraz zmiany wniosku o dofinansowanie obecna wartość projektu wynosi 6 846 128,93 PLN.

Zmieniony Plan działania dla Priorytetu IX

Zarząd Województwa Dolnośląskiego, uchwałą nr  5666/IV/14 z dnia 13 maja 2014 roku, przyjął do realizacji zmieniony Plan działania na lata 2014-15 dla Priorytetu IX  w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla województwa dolnośląskiego.

Plany działania są dokumentami operacyjnymi obejmującymi okres jednego roku budżetowego (wyjątkiem są Plany działania na lata 2007-2008 oraz 2014-2015). Przygotowane są przez Instytucję Pośredniczącą odrębnie dla każdego Priorytetu komponentu regionalnego PO KL. Przedstawiają one założenia IP co do preferowanych form wsparcia (typów projektów), podziału środków finansowych na wybrane typy projektów oraz  szczegółowych kryteriów wyboru projektów, które będą stosowane w roku obowiązywania Planu działania. Prognozują również wartości wskaźników planowanych do osiągnięcia poprzez realizację projektów.

Zmiana w Planie działania dla Priorytetu IX jest wynikiem konieczności dostosowania zapisów odnośnie wprowadzenia nowej fiszki naboru projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL w zakresie przygotowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej  jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnych. Zakres zmian odnoszący się do Planu działania 2014 -2015 został  przekazany do Instytucji Zarządzającej PO KL, która po dokonaniu merytorycznej oceny ich zapisów, wyraziła  w dniu 5 maja br. zgodę na wprowadzenie zmian.     

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem.


 Plan dzialania na lata 2014-2015 dla Priorytetu IX

Informacja o decyzji Zarządu Województwa Dolnośląskiego o rezygnacji z ogłaszania konkursów przewidzianych na I kwartał 2014 r. w ramach Poddziałania 9.1.1 i 9.1.2

Departament Funduszy Europejskich informuje, że Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 11 marca 2014 r. podjął decyzję o rezygnacji z ogłaszania konkursów przewidzianych  na I kwartał 2014 r. w ramach Poddziałań 9.1.1 i 9.1.2 PO KL, zaplanowanych w Planie działania na lata 2014-2015 dla Priorytetu IX i przeznaczeniu wolnej alokacji pozostałej w Poddziałaniach 9.1.1 i 9.1.2 na dofinansowanie projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego I/9.6.2/A/13, które otrzymały pozytywny wynik oceny merytorycznej, lecz nie zostały przyjęte do dofinansowania z powodu braku środków. Powyższa decyzja wynika z faktu, że pomimo ogłoszenia czterech konkursów zamkniętych w ramach Poddziałania 9.1.1 i 9.1.2 w 2013 r. oraz prowadzenia szczególnych działań mających na celu zachęcenie Wnioskodawców do składania wniosków o dofinansowanie projektów, alokacja na nie przeznaczona nie została wykorzystana z powodu małego zainteresowania konkursami. W związku z tym istnieje uzasadniona obawa, iż podobna sytuacja może mieć miejsce w 2014 roku a ogłoszenie kolejnych konkursów w ramach Poddziałań 9.1.1 oraz 9.1.2 będzie wiązało się z ryzykiem niewykorzystania środków w ramach PO KL w województwie dolnośląskim i ich utratą. 

Zmieniony Plan działania dla Priorytetu VIII

Zarząd Województwa Dolnośląskiego, uchwałą nr 5207/IV/14 z dnia 20 lutego 2014 roku, przyjął do realizacji zmieniony Plan działania na lata 2014-15 dla Priorytetu VIII w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla województwa dolnośląskiego.

Plany działania są dokumentami operacyjnymi obejmującymi okres jednego roku budżetowego (wyjątkiem są Plany działania na lata 2007-2008 oraz 2014-2015). Przygotowane są przez Instytucję Pośredniczącą odrębnie dla każdego Priorytetu komponentu regionalnego PO KL. Przedstawiają one założenia IP co do preferowanych form wsparcia (typów projektów), podziału środków finansowych na wybrane typy projektów oraz  szczegółowych kryteriów wyboru projektów, które będą stosowane w roku obowiązywania Planu działania. Prognozują również wartości wskaźników planowanych do osiągnięcia poprzez realizację projektów.

Zmiana w Planie działania dla Priorytetu VIII jest wynikiem konieczności dostosowania zapisów odnośnie założeń projektu systemowego dot. outplacementu nauczycieli, zaplanowanego do realizacji w ramach Poddziałania 8.1.2. Zakres zmian odnoszący się do Planu działania 2014 -2015 został  przekazany do Instytucji Zarządzającej PO KL, która po dokonaniu merytorycznej oceny ich zapisów, wyraziła  zgodę na wprowadzenie zmian w dniu 10 lutego br. Zmiany te dotyczą okresu realizacji projektu (przesunięcie rozpoczęcia projektu ze stycznia 2014 r. na luty 2014 r. i wydłużenie jego realizacji o 2 miesiące), dodania tytułu projektu „Aktywizacja zawodowa pracowników sektora oświaty na dolnośląskim rynku pracy” oraz modyfikacja zapisów  rezultatów (wskaźniki pomiaru celów projektu) planowanych do osiągnięcia w ramach projektu. 

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem.

 Plan działania na lata 2014-2015 dla Priorytetu VIII

Raport z konsultacji społecznych Planów działania na lata 2014-2015

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konsultacji społecznych projektów Planów działania na lata 2014-2015, które prowadzone były w okresie sierpień - wrzesień oraz październik – listopad 2013 r. Zachęcamy do lektury zgłoszonych uwag oraz stanowisk tutejszej IP odnośnie sposobu ich uwzględnienia.

 Raport

 Załącznik 2

 Załącznik 3

Plany Działania na lata 2014-2015

Szanowni Państwo,

Zarząd Województwa Dolnośląskiego, uchwałą nr 5179/IV/14 z dnia 14 stycznia 2014 roku, przyjął do realizacji Plany działania na lata 2014-2015 w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla województwa dolnośląskiego.

Plany działania są dokumentami operacyjnymi, przygotowanymi przez Instytucję Pośredniczącą odrębnie dla każdego Priorytetu komponentu regionalnego PO KL. Przedstawiają one założenia co do preferowanych form wsparcia, podziału środków finansowych na wybrane typy projektów oraz  szczegółowych kryteriów wyboru projektów, które będą stosowane w okresie obowiązywania Planu działania. Prognozują również wartości wskaźników planowanych do osiągnięcia poprzez realizację projektów.

Plany działania zostały pozytywnie zarekomendowane przez Podkomitet Monitorujący Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr 40/2013 z dnia 20 listopada 2013 roku. Po uzyskaniu opinii IZ PO KL kryteria wyboru projektów zawarte w PD zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO KL w dniu 11 grudnia 2013 r. uchwałą nr 138 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych kryteriów wyboru projektów zawartych w Planach działania komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2014-2015. W związku z powyższym IZ PO KL pismem ze stycznia br. zatwierdziła Plany działania na lata 2014-2015 w województwie dolnośląskim.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami.

 Plan działania na lata 2014-2015 dla Priorytetu VI
 Plan działania na lata 2014-2015 dla Priorytetu VII
 Plan działania na lata 2014-2015 dla Priorytetu VIII
 Plan działania na lata 2014-2015 dla Priorytetu IX

KONSULTACJE SPOŁECZNE DRUGIEJ WERSJI PROJEKTÓW PLANÓW DZIAŁANIA NA LATA 2014-2015

W wyniku przeprowadzenia konsultacji społecznych pierwszej wersji Planu działania na lata 2014-2015, a także po otrzymaniu dodatkowych zaleceń Instytucji Zarządzającej PO KL, Instytucja Pośrednicząca PO KL opracowała II projekt Planów działania na lata 2014-2015 dla Priorytetów komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Dolnośląskim.

Poniżej zamieszczamy ich zakres merytoryczny, wskazujący priorytetowe kierunki wsparcia oraz założenia dot. szczegółowych kryteriów wyboru projektów*.


Jednocześnie należy wskazać, że w najbliższych dwóch latach nie planuje się uruchamiania naborów w ramach Priorytetu VIII PO KL.

Tutejsza IP oczekuje na wszelkie sugestie i propozycje, które Państwa zdaniem wymagałyby uwzględnienia w Planach działania na lata 2014-2015.

Prosimy o przesyłanie propozycji oraz uwag dotyczących szczegółowych kryteriów wyboru projektów drogą elektroniczną na adres strategia.efs@umwd.pl, w terminie do 12 listopada br., wyłącznie na załączonym Formularzu zgłaszania propozycji kryteriów szczegółowych do Planów działania na lata 2014-2015 w ramach PO KL - województwo dolnośląskie.

* szczegółowe kryteria wyboru projektów:

Kryteria dostępu - obowiązkowe dla wszystkich projektodawców, podlegają weryfikacji podczas oceny formalnej i/lub oceny merytorycznej wniosku. Projekty konkursowe, które nie spełniają kryteriów dostępu, są odrzucane na etapie oceny formalnej (o ile weryfikacja kryteriów dostępu lub wybranych kryteriów dostępu dokonywana jest na etapie oceny formalnej i Instytucja Organizująca Konkurs nie przewiduje możliwości korekty lub uzupełnienia wniosku w tym zakresie) lub na etapie oceny merytorycznej.


Kryteria strategiczne - dotyczą preferowania pewnych typów projektów, co oznacza przyznanie w trakcie oceny merytorycznej spełniającym je wnioskom premii punktowej, w wysokości maksymalnie 40 punktów. Premia punktowa za spełnianie kryteriów strategicznych doliczana jest do końcowej oceny projektu spełniającego minimum punktowe, tj. co najmniej 60 punktów, a także przynajmniej 60% punktów w poszczególnych punktach oceny merytorycznej.

 Plan działania na lata 2014-2015 dla Priorytetu VI - projekt
 Plan działania na lata 2014-2015 dla Priorytetu VII – projekt
 Plan działania na lata 2014-2015 dla Priorytet IX - projekt 
Formularz zgłaszania uwag

27.08.2013

KONSULTACJE SPOŁECZNE PIERWSZEJ WERSJI PROJEKTÓW PLANÓW DZIAŁANIA NA LATA 2014-2015

Instytucja Pośrednicząca PO KL informuje, że przystąpiła do prac nad Planami działania na lata 2014-2015 dla Priorytetów komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Dolnośląskim.

Poniżej zamieszczamy ich zakres merytoryczny, wskazujący priorytetowe kierunki wsparcia oraz wstępne założenia dot. szczegółowych kryteriów wyboru projektów*.

Jednocześnie należy wskazać, że w najbliższych dwóch latach nie planuje się uruchamiania naborów w ramach Priorytetu VIII PO KL.

Tutejsza IP oczekuje na wszelkie sugestie i propozycje, które Państwa zdaniem wymagałyby uwzględnienia w Planach działania na lata 2014-2015.

Prosimy o przesyłanie propozycji oraz uwag dotyczących szczegółowych kryteriów wyboru projektów drogą elektroniczną na adres strategia.efs@umwd.pl, w terminie do 6 września br., wyłącznie na załączonym Formularzu zgłaszania propozycji kryteriów szczegółowych do Planów działania na lata 2014-2015 w ramach PO KL - województwo dolnośląskie.

Ponadto, w ramach konsultacji społecznych projektu Planów działania na lata 2014-2015 IP PO KL zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na spotkanie organizowane w dniu 9 września br., w godzinach od 10.00 do 14.30 do sali nr 4023 w budynku przy ulicy Mazowieckiej 17 we Wrocławiu.

Pierwsza część spotkania (w godz. 10.00-11.30) poświęcona będzie obszarowi zatrudnienia i adaptacyjności, druga (11.30-13.00) integracji społecznej, ostatnia (13.00–14.30) edukacji.

W przypadku wyrażenia chęci uczestnictwa w powyższym spotkaniu zwracam się z prośbą o nadesłanie informacji potwierdzającej Państwa obecność, zawierającej dane: imię i nazwisko uczestnika, nr kontaktowy oraz nazwę instytucji, którą uczestnik reprezentuje. Proszę jednocześnie o wskazanie obszaru tematycznego spotkania, który jest w kręgu Państwa zainteresowań.
Przedmiotowe zgłoszenia należy przesyłać na adres: strategia.efs@umwd.pl w terminie do 5 września br.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, uprzejmie informujemy, iż decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń.

* szczegółowe kryteria wyboru projektów:

Kryteria dostępu - obowiązkowe dla wszystkich projektodawców, podlegają weryfikacji podczas oceny formalnej i/lub oceny merytorycznej wniosku. Projekty konkursowe, które nie spełniają kryteriów dostępu, są odrzucane na etapie oceny formalnej (o ile weryfikacja kryteriów dostępu lub wybranych kryteriów dostępu dokonywana jest na etapie oceny formalnej i Instytucja Organizująca Konkurs nie przewiduje możliwości korekty lub uzupełnienia wniosku w tym zakresie) lub na etapie oceny merytorycznej.

Kryteria strategiczne - dotyczą preferowania pewnych typów projektów, co oznacza przyznanie w trakcie oceny merytorycznej spełniającym je wnioskom premii punktowej, w wysokości maksymalnie 40 punktów. Premia punktowa za spełnianie kryteriów strategicznych doliczana jest do końcowej oceny projektu spełniającego minimum punktowe, tj. co najmniej 60 punktów, a także przynajmniej 60% punktów w poszczególnych punktach oceny merytorycznej.

Plan działania na lata 2014-2015 dla Priorytetu VI - projekt

 Dokument do pobrania

Plan działania na lata 2014-2015 dla Priorytetu VII – projekt

 Dokument do pobrania

Plan działania na lata 2014-2015 dla Priorytet IX - projekt

 Dokument do pobrania

Formularz zgłaszania uwag

 Dokument do pobrania