Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Odstępstwo od Planu działania 2013 dla Priorytetu VII – Działanie 7.4

Szanowni Państwo,
Instytucja Pośrednicząca informuje o odstępstwie od Planu działania na rok 2013 dla Priorytetu VII w ramach Działania 7.4 PO KL. Odstępstwo polega na aktualizacji fiszki projektu systemowego pn. „Sprawni w pracy” Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (nr POKL.07.04.00-02-032/12) w zakresie zmiany rezultatu (wskaźnika realizacji celu) wykazanego w fiszce PD.


W Planie działania na rok 2012 dla Priorytetu VII zawarto po raz pierwszy fiszkę projektu systemowego „Sprawni w pracy”. W tabeli określającej rezultaty planowane do osiągnięcia umieszczono wskaźnik: Podniesienie kwalifikacji społeczno- zawodowych 40 osób niepełnosprawnych poprzez odbycie półrocznych staży w ramach projektu. W wyniku dokonanego odstępstwa od PD oraz zmiany wniosku o dofinansowanie wskaźnik zapisano w następującym brzmieniu:  Podniesienie kwalifikacji społeczno - zawodowych 40 osób niepełnosprawnych poprzez odbycie maksymalnie 6-miesięcznych staży w ramach projektu.

12.12.2013

Odstępstwo od Planu działania 2013 dla Priorytetu VII – Poddziałanie 7.1.3

Szanowni Państwo,

Instytucja Pośrednicząca informuje o odstępstwie od Planu działania na rok 2013 dla Priorytetu VII w ramach Poddziałania 7.1.3 PO KL. Odstępstwo polega na aktualizacji fiszki projektu systemowego pn. „Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej” Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej (nr POKL.07.01.03-02-001/07) w zakresie:

1) kwoty planowanych wydatków w projekcie;

2) rezultatów (wskaźników pomiaru celów) planowanych do osiągnięcia w ramach projektu.

Ad. 1

Pierwotny zapis PD wskazywał, że kwota planowanych wydatków w projekcie w 2013 roku wyniesie: 4 800 000 PLN (w tym: wkład krajowy publiczny: 720 000 PLN). Odstępstwo uwzględnia pomniejszenie wydatków w 2013 roku do kwoty 2 782 566 PLN (w tym: pomniejszenie krajowego wkładu publicznego do poziomu 458 555 PLN). Całkowita wartość projektu nie ulega zmianie.

Ad. 2

W związku z przesunięciem realizacji części zadań z roku 2013 na rok 2014, część wskaźników zostanie osiągnięta w 2014 roku.

Ponadto, w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej, zmieniła się m.in. forma kształcenia w tym obszarze. Plan działania uwzględniał zatem wskaźnik w postaci studiów podyplomowych, podczas gdy obecnie kształcenie może odbywać się wyłącznie w ramach specjalizacji. W ślad za zmianami prawa powszechnie obowiązującego, modyfikacji musiał ulec Plan działania, a także wniosek o dofinansowanie projektu.

Tabelaryczny wykaz zmian w fiszce projektu w zakresie rezultatów:

L.p.

Dotychczasowy zapis PD

Zmiana w wyniku odstępstwa

 

2013

ogółem

2013

ogółem

1.

przeszkolenie w formie kursów pozaszkolnych 800 osób

przeszkolenie w formie kursów pozaszkolnych 1600 osób

przeszkolenie w formie kursów pozaszkolnych 850 osób

przeszkolenie w formie kursów pozaszkolnych 1650 osób

 

2.

liczba pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją, którzy w wyniku wsparcia z EFS podnieśli swoje kwalifikacje w systemie pozaszkolnym – 100 osób

liczba pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją, którzy w wyniku wsparcia z EFS podnieśli swoje kwalifikacje w systemie pozaszkolnym – 200 osób

liczba pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją, którzy w wyniku wsparcia z EFS podnieśli swoje kwalifikacje w systemie pozaszkolnym – 150 osób

liczba pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją, którzy w wyniku wsparcia z EFS podnieśli swoje kwalifikacje w systemie pozaszkolnym – 250 osób

3.

9 kursów pozaszkolnych (7,80%)

18 kursów pozaszkolnych (15,60%)

14  kursów pozaszkolnych (27,05%)

25 kursów pozaszkolnych (14,67%)

4.

3 kierunki studiów podyplomowych (19,20%)

5 kierunków studiów podyplomowych (25,60%)

2 kierunki studiów podyplomowych  (7,12%)

4 kierunki studiów podyplomowych (18%)

5.

specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalny (6,40%)

specjalizacja I, II stopnia w zawodzie pracownik socjalny (16%)

wykreślono rezultat z 2013 roku

Zmiana wskaźnika, uwzględniająca realizację specjalizacji.

specjalizacja I, II stopnia w zawodzie pracownik socjalny

organizacja pomocy społecznej (19,2%)

6.

-

-

-

Dodanie nowego wskaźnika:

Badanie „Ocena realizacji wskaźników zawartych w Wieloletnim regionalnym planie działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomi społecznej oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie dolnośląskim” (2,17%).

 

Ponadto – z uwagi na aktualizację wydatków planowanych do poniesienia w poszczególnych latach, zmianie uległ procentowy udział kosztów osiągnięcia rezultatów (wskaźników pomiaru celów) w kwocie wydatków planowanych ogółem w projekcie.

Zmieniony Plan działania dla Priorytetu IX PO KL oraz aktualizacja harmonogramu konkursów

Zarząd Województwa Dolnośląskiego, uchwałą nr 4530/IV/13 z dnia 6 sierpnia 2013 roku, przyjął do realizacji zmieniony Plan działania na rok 2013 dla Priorytetu IX w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla województwa dolnośląskiego.

Plany działania są dokumentami operacyjnymi obejmującymi okres jednego roku budżetowego (wyjątkiem były Plany działania na lata 2007-2008). Przygotowane są przez Instytucję Pośredniczącą odrębnie dla każdego Priorytetu komponentu regionalnego PO KL. Przedstawiają one założenia IP co do preferowanych form wsparcia (typów projektów), podziału środków finansowych na wybrane typy projektów oraz  szczegółowych kryteriów wyboru projektów, które będą stosowane w roku obowiązywania Planu działania. Prognozują również wartości wskaźników planowanych do osiągnięcia poprzez realizację projektów.

W związku z kolejną nowelizacją Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL (SzOP), obowiązującą od dnia 01 lipca 2013 r., Instytucja Zarządzająca PO KL (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) zobowiązała Instytucje Pośredniczące do wprowadzenia zmian w Planach działania na rok 2013.
W ramach Poddziałania 9.1.1, zgodnie ze zmianą zapisów SzOP PO KL, dokonano aktualizacji  typów operacji możliwych do realizacji w ramach tego Poddziałania. Wprowadzono kryterium dostępu dotyczące limitu wysokości wydatków w ramach cross-financingu w konkursach w ramach Poddziałania 9.1.1.

Również w ramach Poddziałania 9.1.1, zgodnie ze zmianą zapisów SzOP PO KL, rozszerzono zakres wsparcia o projekty systemowe dotyczące przygotowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym.

Aby móc realizować wymienioną formę wsparcia oraz osiągnąć przypisany do niej wskaźnik, wprowadzono również zmiany w wartościach zaplanowanych wskaźników w części H Planu działania oraz dostosowano tabelę finansową w części I Planu działania.

Ponadto wprowadzono zmiany wynikające ze zmian w projektach systemowych w zakresie Poddziałania 9.1.3 „Dolnośląski Program Stypendialny – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów uzdolnionych”, w którym dokonano aktualizacji okresu realizacji projektu oraz w zakresie Działania 9.2 „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II”, w którym dokonano zmiany wartości projektu i dokonano aktualizacji planowanych wydatków w podziale na poszczególne lata jego realizacji. 

Plany działania zostały pozytywnie zarekomendowane przez Podkomitet Monitorujący Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr 36/2013 z dnia 13 czerwca 2013 roku. Po uzyskaniu opinii IZ PO KL, kryteria wyboru projektów zawarte w Planie działania dla Priorytetu IX zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO KL w dniu 20 czerwca 2013 r. uchwałą nr 124. W związku z powyższym IZ PO KL zatwierdziła zmieniony Plan działania na rok 2013 dla Priorytetu IX w województwie dolnośląskim pismem z dnia 24 lipca br. W konsekwencji powyższy dokument został przedłożony Zarządowi Województwa podczas obrad 6 sierpnia br., który uchwałą nr 4530/IV/13 przyjął go do realizacji.
Jednocześnie Instytucja Pośrednicząca PO KL informuję, iż w wyniku dokonanych zmian w PD, Zarząd Województwa Dolnośląskiego podczas posiedzenia w dniu 6 sierpnia br. podjął decyzję odnośnie aktualizacji harmonogramu ogłaszania konkursów.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami.


 Plan działania na rok 2013 dla Priorytetu IX

 Harmonogram ogłaszania konkursów

01.07.2013

Odstępstwo od Planu działania na rok 2013 dla Priorytetu IX – projekt systemowy „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II”

Szanowni Państwo, Instytucja Pośrednicząca informuje o odstępstwach od pierwotnego Planu działania na rok 2013 dla Priorytetu IX. Odstępstwa polegają na aktualizacji obecnie realizowanego projektu systemowego pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II” nr POKL.09.02.00-02-001/10 w ramach Działania 9.2 w zakresie całkowitej wartości projektu i zwiększenia wartości docelowych trzech zaplanowanych do osiągnięcia w ramach projektu rezultatów.

Odstępstwa od Planu działania

PD - było

PD jest (po zmianie)

Wartość projektu: 108 099 910 PLN

Wartość projektu: 107 821 098,95 PLN

Rezultaty twarde

współpraca 250 szkół z przedsiębiorstwami/
pracodawcami (29 305 staży/praktyk uczniów 7
branż), 341 projektów zawodoznawczych, 12 targów
pracy, 122 for, 1510 wycieczek zawodoznawczych;

współpraca 250 szkół z przedsiębiorstwami/
pracodawcami (29 305 staży/praktyk uczniów 14
branż), 478 projektów zawodoznawczych, 12 targów
pracy, 142 fora, 1573 wycieczki zawodoznawcze;

organizacja pięciu 2-dniowych konferencji promocyjno-informacyjnych;

organizacja 10 konferencji  promocyjno-informacyjnych, w tym 2 2-dniowe i 8 1-dniowych

 

 

Odstępstwa od pierwotnego Planu działania na rok 2013 dla Priorytetu VIII

Szanowni Państwo,

Instytucja Pośrednicząca informuje o odstępstwach od pierwotnego Planu działania na rok 2013 dla Priorytetu VIII. Odstępstwa polegają na aktualizacji obecnie realizowanych projektów systemowych w ramach Poddziałania 8.2.2 w zakresie ich wartości ogółem.

W ramach projektu systemowego pn. Przedsiębiorczy doktorant (nr projektu POKL.08.02.02-02-001/10) dokonano kolejnego zmniejszenia wartości ogółem projektu z 10.613.655,00 PLN na 10.531.331,01PLN.

W ramach projektu systemowego pn. GRANT PLUS (nr projektu POKL.08.02.02-02-001/12) dokonano zmniejszenia wartości ogółem projektu z 14.613.204,00 PLN na 14.605.958,88 PLN.

Zmieniony Plan działania dla Priorytetu VII oraz Priorytetu IX PO KL oraz aktualizacja harmonogramu konkursów

Zarząd Województwa Dolnośląskiego, uchwałą nr 3993/IV/13 z dnia 30 kwietnia 2013 roku, przyjął do realizacji zmienione Plany działania na rok 2013 dla Priorytetu VII oraz Priorytetu IX w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla województwa dolnośląskiego.

Plany działania są dokumentami operacyjnymi obejmującymi okres jednego roku budżetowego (wyjątkiem były Plany działania na lata 2007-2008). Przygotowane są przez Instytucję Pośredniczącą odrębnie dla każdego Priorytetu komponentu regionalnego PO KL. Przedstawiają one założenia IP co do preferowanych form wsparcia (typów projektów), podziału środków finansowych na wybrane typy projektów oraz  szczegółowych kryteriów wyboru projektów, które będą stosowane w roku obowiązywania Planu działania. Prognozują również wartości wskaźników planowanych do osiągnięcia poprzez realizację projektów.

Dokonane zmiany w dokumentach polegają na dodaniu nowych 4 kart konkursów: karty A.1 w Działaniu 7.4, karty A.1 w Poddziałaniu 9.1.2 oraz dwóch kart - A.1 i A.2 w Poddziałaniu 9.1.1.
W związku z ich wprowadzeniem do PD zaktualizowano odpowiednio tabelę I „Kontraktacja i wydatki w podziale na działania i Poddziałania”. Ponadto, dokonano aktualizacji kwot wydatków poniesionych w projekcie systemowym 7.4 „Sprawni w pracy” (fiszka: B1.1). Zmianą o formalnym charakterze była także aktualizacja danych o Instytucji Pośredniczącej.

Plany działania zostały pozytywnie zarekomendowane przez Podkomitet Monitorujący Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr 35/2013 z dnia 2 kwietnia
2013 roku. Po uzyskaniu opinii IZ PO KL kryteria wyboru projektów zawarte w Planach działania dla Priorytetów VII i IX zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO KL w dniu 11 kwietnia
2013 r. uchwałą nr 119 w sprawie zmian w Planach działania na rok 2013 w ramach komponentu centralnego i regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W związku z powyższym IZ PO KL zatwierdziła zmienione Plany działania na rok 2013 dla Priorytetów VII i IX w województwie dolnośląskim pismem z dnia 23 kwietnia br. W konsekwencji powyższe dokumenty zostały przedłożone Zarządowi Województwa podczas obrad 30 kwietnia br., który uchwałą nr 3993/IV/13 przyjął je do realizacji.
Jednocześnie Instytucja Pośrednicząca PO KL informuję, iż w wyniku dokonanych zmian w PD, Zarząd Województwa Dolnośląskiego podczas posiedzenia w dniu 30 kwietnia br. podjął decyzję odnośnie aktualizacji harmonogramu ogłaszania konkursów.


Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami.


 Plan działania na rok 2013 dla Priorytetu VII
 Plan działania na rok 2013 dla Priorytetu IX 
 Harmonogram ogłaszania konkursów

Zmiana Planów Działania dla Priorytetu VIII oraz Priorytetu IX na 2013 rok

Szanowni Państwo,

Zarząd Województwa Dolnośląskiego, uchwałą nr 3536/IV/13 z dnia 12 lutego 2013 roku, przyjął do realizacji zmienione Plany działania na rok 2013 dla Priorytetu VIII oraz Priorytetu IX w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla województwa dolnośląskiego. Zmiany do Planów działania dla Priorytetu VIII oraz Priorytetu IX wynikają z nowelizacji Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz zobowiązania przez Instytucję Zarządzającą do dokonania aktualizacji Planów działania na 2013 rok. Zmiany do Planu działania dla Priorytetu VIII dotyczą projektu systemowego pn. „Aktywizacja rynku pracy na Dolnym Śląsku” (realizowanego w ramach Poddziałania 8.1.2) w zakresie rozszerzenia formy wsparcia przewidzianej do realizacji w ramach projektu o dodatkowy instrument: „jednorazowy dodatek relokacyjny w wysokości 5 000 zł brutto dla osoby, która uzyskała zatrudnienie w odległości powyżej 50 km od miejsca stałego zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego), z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu lub zakwaterowania w początkowym okresie zatrudnienia”.

W Priorytecie IX aktualizacja Planu działania dotyczy zmiany typu operacji możliwego do realizacji w ramach Działania 9.5 oraz zmiany typu beneficjentów zgodnie z nowelizacją Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Spowodowało to konieczność wprowadzenia kryterium dostępu dotyczącego realizacji projektu z zakresu kształcenia ogólnego, zawodowego i przedszkolnego z organem prowadzącym te placówki oraz usunięcie bezprzedmiotowego już kryterium strategicznego promującego pewne typy beneficjentów, których katalog został już ograniczony na poziomie SzOP POKL. W ramach Poddziałania 9.6.2 zgodnie ze zmianą zapisów SzOP PO KL dostosowano brzmienie przypisu nr 1 dotyczącego typu operacji.

 

Plan działania na rok 2013 dla Priorytetu VIII:  Dokument do pobrania

 

Plan działania na rok 2013 dla Priorytetu IX:  Dokument do pobrania

Zatwierdzone Plany działania na rok 2013

Szanowni Państwo,

Zarząd Województwa Dolnośląskiego, uchwałą nr 3296/IV/12 z dnia 11 grudnia 2012 roku, przyjął do realizacji Plany działania na rok 2013 w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla województwa dolnośląskiego.

Plany działania są dokumentami operacyjnymi obejmującymi okres jednego roku budżetowego (wyjątkiem były Plany działania na lata 2007-2008). Przygotowane są przez Instytucję Pośredniczącą odrębnie dla każdego Priorytetu komponentu regionalnego PO KL. Przedstawiają one założenia IP co do preferowanych form wsparcia (typów projektów), podziału środków finansowych na wybrane typy projektów oraz  szczegółowych kryteriów wyboru projektów, które będą stosowane w roku obowiązywania Planu działania. Prognozują również wartości wskaźników planowanych do osiągnięcia poprzez realizację projektów.

Plany działania zostały pozytywnie zarekomendowane przez Podkomitet Monitorujący Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr 31/2012 z dnia 12 listopada 2012 roku. Po uzyskaniu opinii IZ PO KL kryteria wyboru projektów zawarte w Planach działania zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO KL w dniu 6 grudnia 2012 r. uchwałą nr 109 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych kryteriów wyboru projektów zawartych w Planach działania komponentu centralnego i regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na 2013 r. W związku z powyższym IZ PO KL zatwierdziła Plany działania na rok 2013 w województwie dolnośląskim pismem z dnia 24 grudnia 2012 roku, znak DZF-I-82209-1-PSz/12, Nk: 159786.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami.

Plan działania na rok 2013 dla Priorytetu VI:  Dokument do pobrania

Plan działania na rok 2013 dla Priorytetu VII:  Dokument do pobrania

Plan działania na rok 2013 dla Priorytetu VIII:  Dokument do pobrania

Plan działania na rok 2013 dla Priorytetu IX:  Dokument do pobrania  

 

UWAGA! W związku z faktem, iż z dniem 1 stycznia br. zaczął obowiązywać znowelizowany Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL, Instytucja Zarządzająca zobowiązała poszczególne IP w kraju do weryfikacji zapisów przyjętych PD i dokonanie ewentualnych korekt.
W wyniku przeprowadzonej analizy IP PO KL informuje, że niezwłocznie zostaną zmodyfikowane zapisy Planów działania dla Priorytetów VIII i IX, o czym IP poinformuje odrębnie.

Wyniki konsultacji społecznych II wersji Planów działania na rok 2013

Instytucja Pośrednicząca PO KL w województwie dolnośląskim przekazuje wyniki konsultacji społecznych II wersji Planów działania na rok 2013, które prowadzone były we wrześniu br. Zachęcamy do zapoznania się ze zgłoszonymi uwagami oraz stanowiskiem tutejszej IP odnośnie sposobu ich uwzględnienia.


 Dokument do pobrania

Konsultacje społeczne drugiej wersji projektów Planów Działania na rok 2013

Instytucja Pośrednicząca PO KL  informuje, że przystąpiła do kolejnego etapu prac nad Planami działania na rok 2013 dla Priorytetów komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Dolnośląskim.  

Poniżej zamieszczamy drugi projekt Planów, uwzględniający sugestie przesyłane podczas pierwszych konsultacji (z przełomu czerwca i lipca br.) oraz uwagi Instytucji Zarządzającej.

Tutejsza IP oczekuje na wszelkie propozycje, które Państwa zdaniem wymagałyby uwzględnienia w Planach.

Prosimy o przesyłanie propozycji szczegółowych kryteriów wyboru projektów oraz innych sugestii związanych z kierunkami wsparcia PO KL w 2013 roku drogą elektroniczną na adres sekretariat.efs@umwd.pl, w terminie do 24 września 2012 r., wyłącznie na załączonym Formularzu zgłaszania propozycji kryteriów szczegółowych do Planów działania na rok 2013 w ramach PO KL - województwo dolnośląskie.


Plany Działania na rok 2013 dla Priorytetu VI - projekt 
 Dokument do pobrania

Plany Działania na rok 2013 dla Priorytetu VII - projekt
Dokument do pobrania

Plany Działania na rok 2013 dla Priorytetu VIII - projekt
 Dokument do pobrania

Plany Działania na rok 2013 dla Priorytetu IX - projekt
 Dokument do pobrania

Formularz zgłaszania uwag
 Dokument do pobrania

Wyniki konsultacji społecznych I wersji Planów działania na rok 2013

Instytucja Pośrednicząca PO KL w województwie dolnośląskim przekazuje wyniki konsultacji społecznych I wersji Planów działania na rok 2013, które prowadzone były w czerwcu oraz lipcu br.

Zachęcamy do zapoznania się ze zgłoszonymi uwagami oraz stanowiskiem tutejszej IP odnośnie sposobu ich uwzględnienia. Szczególnie polecamy Państwa uwadze załączniki nr 5-8, tj. projekt przedmiotowych dokumentów, przekazany 16 lipca br. Komisji Europejskiej (KE) oraz Ministerstwu Rozwoju Regionalnego (MRR).

Instytucja Pośrednicząca ponadto informuje, iż planuje przeprowadzenie także konsultacji społecznych II wersji Planów działania na rok 2013 na przełomie sierpnia i września br., po przedstawieniu uwag KE oraz MRR do I wersji.


Raport z konsultacji społecznych projektów Planów działania na rok 2013 prowadzonych w okresie czerwiec – lipiec 2012 r.
 Dokument do pobrania

Zaproszenie na spotkanie konsultujące projekt Planów Działania 2013

Szanowni Państwo,

W ramach konsultacji społecznych projektu Planów działania na rok 2013 IP PO KL zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na spotkanie organizowane w dniu 2 lipca br., w godzinach od 09.00 do 13.00 do sali nr 4023 w budynku przy ulicy Mazowieckiej 17 we Wrocławiu. Pierwsza część spotkania (w godz. 09.00-11.00) poświęcona będzie obszarowi zatrudnienia i adaptacyjności, druga natomiast (11.00-13.00) integracji społecznej oraz edukacji.
W przypadku wyrażenia chęci uczestnictwa w powyższym spotkaniu zwracam się z prośbą o nadesłanie informacji potwierdzającej Państwa obecność, zawierającej dane: imię i nazwisko uczestnika, nr kontaktowy oraz nazwę instytucji, którą uczestnik reprezentuje. Proszę jednocześnie o wskazanie obszaru tematycznego spotkania, który jest w kręgu Państwa zainteresowań. Przedmiotowe zgłoszenia należy przesyłać na adres: sekretariat.efs@umwd.pl w terminie do 29 czerwca br.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, uprzejmie informujemy, iż decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń.

18.06.2012

KONSULTACJE SPOŁECZNE PIERWSZEJ WERSJI PROJEKTÓW PLANÓW DZIAŁANIA NA 2013 ROK

Instytucja Pośrednicząca PO KL informuje, że przystąpiła do prac nad Planami działania na rok 2013 dla Priorytetów komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Dolnośląskim.

Poniżej zamieszczamy zakres merytoryczny Planów działania na rok 2013, wskazujący priorytetowe kierunki wsparcia oraz wstępne założenia dot. szczegółowych kryteriów wyboru projektów*. Jednocześnie należy wskazać, że w 2013 roku nie planuje się uruchamiania naborów w ramach Priorytetu VIII PO KL.

Tutejsza IP oczekuje na wszelkie sugestie i propozycje, które Państwa zdaniem wymagałyby uwzględnienia w Planach działania na rok 2013.

Prosimy o przesyłanie propozycji szczegółowych kryteriów wyboru projektów oraz innych sugestii związanych z kierunkami wsparcia PO KL w 2013 roku drogą elektroniczną na adres sekretariat.efs@umwd.pl, w terminie do dnia 2 lipca 2012 r., wyłącznie na załączonym Formularzu zgłaszania propozycji kryteriów szczegółowych do Planów działania na rok 2013 
w ramach PO KL - województwo dolnośląskie
.

* szczegółowe kryteria wyboru projektów:

Kryteria dostępu - obowiązkowe dla wszystkich projektodawców, podlegają weryfikacji podczas oceny formalnej i/lub oceny merytorycznej wniosku. Projekty konkursowe, które nie spełniają kryteriów dostępu, są odrzucane na etapie oceny formalnej (o ile weryfikacja kryteriów dostępu lub wybranych kryteriów dostępu dokonywana jest na etapie oceny formalnej i Instytucja Organizująca Konkurs nie przewiduje możliwości korekty lub uzupełnienia wniosku w tym zakresie) lub na etapie oceny merytorycznej.

Kryteria strategiczne - dotyczą preferowania pewnych typów projektów, co oznacza przyznanie w trakcie oceny merytorycznej spełniającym je wnioskom premii punktowej, w wysokości maksymalnie 40 punktów. Premia punktowa za spełnianie kryteriów strategicznych doliczana jest do końcowej oceny projektu spełniającego minimum punktowe, tj. co najmniej 60 punktów, a także przynajmniej 60% punktów w poszczególnych punktach oceny merytorycznej.

Plany Działania na rok 2013 dla Priorytetu VI - projekt

 Dokument do pobrania

Plany Działania na rok 2013 dla Priorytetu VII – projekt

 Dokument do pobrania

Plany Działania na rok 2013 dla Priorytet IX - projekt

 Dokument do pobrania

Formularz zgłaszania uwag

 Dokument do pobrania