Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

2010

Aktualizacja Planów Działania na rok 2010

Instytucja Pośrednicząca pragnie poinformować, iż w związku z zatwierdzeniem znowelizowanej wersjiSzczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013, obowiązującej od dnia 1 czerwca 2010 r., zmienione zostały Plany działania na rok 2010 dla Priorytetu VI, VIII oraz IX. Zmiana polega na aktualizacji kart Planów działania dot. konkursów jeszcze nieogłoszonych oraz nierozpoczętych projektów systemowych, tak aby były one zgodne ze znowelizowaną wersją Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013. W związku z tym we wspomnianych powyżej Planach działania wprowadzono zmiany polegające na:

  • zaktualizowaniu nazwy formy wsparcia w karcie B.2.1 dla Poddziałania 6.1.2 (Plan działania na rok 2010 dla Priorytetu VI);
  • zaktualizowaniu nazwy formy wsparcia w karcie B.2.2 dla Poddziałania 6.1.2 (Plan działania na rok 2010 dla Priorytetu VI);
  • usunięciu przypisu nr 16 z karty B dla Poddziałania 8.2.1 (Plan działania na rok 2010 dla Priorytetu VIII);
  • zaktualizowaniu nazw form wsparcia w karcie B dla Działania 9.3 (Plan działania na rok 2010 dla Priorytetu IX).

W Planie działania dla Priorytetu VII nie wystąpiła potrzeba wprowadzenia zmian.

Ponadto Instytucja Pośrednicząca pragnie przypomnieć, iż nabór wniosków o dofinansowanie w ramach aktualnie prowadzonych konkursów będzie kontynuowany na dotychczasowych zasadach, tj. zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013 w wersji z dnia 1 czerwca 2009 r. Jednocześnie IP pragnie podkreślić, iż wszystkie konkursy ogłaszane po dniu 1 czerwca 2010 r. będą zgodne z nową wersją Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013. Natomiast w przypadku wznawiania naborów w ramach konkursów ogłoszonych uprzednio zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013 w wersji z dnia 1 czerwca 2009 r., IP pragnie poinformować, iż będą one przeprowadzone w oparciu o zapisySzczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013 w wersji z dnia 1 czerwca 2009 r.

Informacja dla beneficjentów – Plan Działania na rok 2010 Priorytet VI
Dokument do pobrania NOWE

Informacja dla beneficjentów – Plan Działania na rok 2010 Priorytet VIII
Dokument do pobrania NOWE

Informacja dla beneficjentów – Plan Działania na rok 2010 Priorytet IX
Dokument do pobrania NOWE

Plany działania na rok 2010

Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr 3697/III/09 z dnia 08 grudnia 2009 roku przyjął do realizacji Plany działania na rok 2010 w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla województwa dolnośląskiego.

Plany działania są dokumentami operacyjnymi obejmującymi okres jednego roku budżetowego (wyjątkiem były Plany działania na lata 2007-2008). Przygotowane są przez Instytucję Pośredniczącą odrębnie dla każdego Priorytetu komponentu regionalnego PO KL. Plany działania na dany rok przedstawiają założenia IP co do preferowanych form wsparcia (typów projektów), podziału środków finansowych na wybrane typy projektów oraz szczegółowych kryteriów wyboru projektów, które będą stosowane w roku obowiązywania Planu działania. Przedstawiają również wartości wskaźników planowanych do osiągnięcia poprzez realizację projektów.

Plany działania na rok 2010 województwa dolnośląskiego zostały w dniu 06 listopada 2009 roku rekomendowane przez Podkomitet Monitorujący PO KL Województwa Dolnośląskiego, a w dniu 19 listopada 2009 roku pozytywnie zaopiniowane przez IZ PO KL. Następnie Komitet Monitorujący PO KL w dniu 24 listopada 2009 roku zatwierdził zawarte w nich szczegółowe kryteria wyboru projektów. Ostateczne zatwierdzenie Planów działania na rok 2010 przez Instytucję Zarządzającą PO KL nastąpiło 08 grudnia 2009 roku.

Zgodnie z zapisami Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL z dnia 24 sierpnia 2009 roku, Plany działania są dokumentami wewnętrznymi przygotowywanymi na potrzeby Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Zarządzającej. Z uwagi na fakt, że są to dokumenty operacyjne instytucji zaangażowanych w realizację PO KL i mogą być trudne w odbiorze dla potencjalnego beneficjenta, Instytucje Pośredniczące przygotowują materiały informacyjne, prezentujące założenia Planów działania w sposób bardziej przejrzysty.

 

Informacja dla beneficjentów - Plan działania na rok 2010 dla Priorytetu VI
 Pobierz dokument (wersja archiwalna)

Informacja dla beneficjentów - Plan działania na rok 2010 dla Priorytetu VII
 Pobierz dokument (wersja aktualna)

Errata

Informacja dla beneficjentów - Plan działania na rok 2010 dla Priorytetu VIII
 Pobierz dokument (wersja archiwalna)

Informacja dla beneficjentów - Plan działania na rok 2010 dla Priorytetu IX - więcej informacji

 Pobierz dokument (wersja archiwalna)
 Pobierz dokument (wersja archiwalna)