Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

10.01.2013

Nowa wersja Zasad dotycząca projektów systemowych w zakresie indywidualizacji nauczania realizowanych przez organy prowadzące szkoły

Informujemy, że 21 grudnia 2012 r. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki (IZ PO KL) zatwierdziła nowelizację dokumentu Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w zakresie indywidualizacji nauczania realizowanych przez organy prowadzące szkoły w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Najważniejsze zmiany wprowadzone w dokumencie dotyczą następujących zagadnień:

1) uwzględnienia w zapisach przedmiotowego dokumentu regulacji wynikających z interpretacji Instytucji Zarządzającej PO KL z 30 sierpnia 2012 r. (znak: DZF-I-82203-45-BW/12) w zakresie możliwości kontynuowania realizacji projektów indywidualizacji w szkołach, wobec których dokonana została zmiana organu prowadzącego, wraz z określeniem warunków, które muszą spełniać organy prowadzące,

2) doprecyzowania kwestii dotyczącej możliwości wydłużenia okresu realizacji projektów do 2014 roku w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach zidentyfikowanych przez IP/IP2 na etapie wdrażania programów indywidualizacji nauczania i wychowania, zgodnie z interpretacją IZ PO KL z dn. 10 września 2012 r. (znak: DZF-I-82203-62-BW/12).

Zapisy nowej wersji obowiązują od 1 stycznia 2013 roku.

 Dokument do pobrania

02.05.2012

Nowa wersja Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w zakresie indywidualizacji nauczania realizowanych przez organy prowadzące szkoły w ramach Programu Kapitał Ludzki

Informujemy, że 23 grudnia 2011 r. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki (IZ PO KL), zatwierdziła nowelizację dokumentu Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w zakresie indywidualizacji nauczania realizowanych przez organy prowadzące szkoły w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zapisy nowej wersji Zasad będą obowiązywać od 1 stycznia 2012 roku.


Najważniejsze zmiany wprowadzone w dokumencie dotyczą następujących zagadnień:

1) uwzględnienia w zapisach przedmiotowego dokumentu regulacji wynikających z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie zasad organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 10.228.1487 z późn, zm.), w tym zwłaszcza dostosowanie liczby godzin poszczególnych zajęć do zapisów ww. aktu prawnego oraz wskazanie, iż liczebność grup zajęciowych powinna być zgodna z Rozporządzeniem,

2) wydłużenia, w uzasadnionych przypadkach okresu realizacji projektów dotyczących indywidualizacji do 2014 roku, celem wdrożenia założeń projektowych w pełnym roku szkolnym 2013/2014,

3) doprecyzowania kwestii przeprowadzenia postępowań na zakup usług edukacyjnych i doposażenie bazy dydaktycznej szkół,

4) wprowadzenia na poziom Programu, w wyniku przeglądu śródokresowego nowego wskaźnika pomiaru stopnia realizacji celu, odnoszącego się do programów indywidualizacji,

5) zaktualizowania i doprecyzowania zapisów modelowego wniosku o dofinansowania (załącznik nr 3 do dokumentu),

6) aktualizacja tabeli finansowej (załącznik nr 1), w związku z przekazaniem przez MEN dodatkowych środków z Pomocy technicznej, niewykorzystanych w latach 2007-2010, na obsługę projektów systemowych dotyczących programów indywidualizacji,

7) wprowadzenia modyfikacji o charakterze redakcyjnym mających na celu zwiększenie przejrzystości dokumentu.

 Dokument do pobrania

31.05.2011

Nowelizacja dokumentu Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w zakresie indywidualizacji nauczania realizowanych przez organy prowadzące szkoły w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uprzejmie informujemy, że Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki (IZ PO KL), opracowała nowelizację dokumentu Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w zakresie indywidualizacji nauczania realizowanych przez organy prowadzące szkoły w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, uwzględniającą korekty wynikające ze zmian w systemie realizacji Programu, a także uszczegółowienia kwestii problemowych, zgłaszanych przez regionalne Instytucje Pośredniczące/Instytucje Pośredniczące II stopnia.

Najważniejsze zmiany wprowadzone w dokumencie dotyczą następujących zagadnień:

1) umożliwienie ponownego przystępowania szkół do projektów w obszarze indywidualizacji. Do tej pory organ prowadzący mógł aplikować o środki na realizację projektu wyłącznie raz w odniesieniu do danej szkoły.

2) uszczegółowienie kwestii podziału środków na projekty systemowe w organach prowadzących, poprzez określenie procedury postępowania w przypadku niewykorzystania przez szkołę i organ prowadzący środków finansowych, wynikających z zastosowania wstępnej kwoty kalkulacyjnej (Rozdział IV, Podział środków na projekty systemowe w organach prowadzących);

3) umożliwienie zmiany algorytmu podziału środków na realizację projektów systemowych przez Instytucje Pośredniczące/ Instytucje Pośredniczące II stopnia, w celu proporcjonalnego podziału środków pomiędzy wszystkie, zainteresowane otrzymanie wsparcia, organy prowadzące szkoły podstawowe;

4) doprecyzowanie kwestii dotyczących realizacji w ramach projektu zadań w zakresie doposażenia bazy dydaktycznej szkoły w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt specjalistyczny, a także organizacji zajęć dodatkowych, wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego, poprzez wprowadzenie dodatkowego podrozdziału, precyzującego procedurę dokonywania zakupu usługi edukacyjnej i zakupu doposażenia szkoły.

5) dostosowanie zapisów dokumentu, dotyczących obowiązku spełnienia w projekcie Zasady równości płci do zmian wynikających z nowej konstrukcji wniosku o dofinansowanie projektu, obowiązującej od 1 stycznia 2011 roku.

6) zaktualizowanie i doprecyzowanie zapisów modelowego wniosku o dofinansowania (załącznik nr 3 do dokumentu) zgodnie z założeniami nowego wniosku o dofinansowanie projektu.

7) wprowadzenie modyfikacji o charakterze redakcyjnym mających na celu zwiększenie przejrzystości dokumentu oraz uspójnienie używanych w nim pojęć.

Dokument do pobrania