Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Odpowiedź na pytanie ze spotkania informacyjnego z dnia 15 września 2011r. dotyczące wykazania osób z terenów wiejskich w tabeli 3.2.1

Odpowiedź na pytanie ze spotkania informacyjnego z dnia 15 września 2011r. dotyczące wykazania osób z terenów wiejskich w tabeli 3.2.1 we wniosku o dofinansowanie projektu systemowego Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz z Instrukcją wypełniania formularza PEFS 2007 jako osobę z terenów (obszarów) wiejskich należy rozumieć osobę zamieszkałą na obszarze wiejskim zgodnie z definicją GUS, która opiera się na podziale jednostek administracyjnych zastosowanym w rejestrze TERYT. Według GUS, obszarami wiejskimi są tereny położone poza granicami administracyjnymi miast - obszary gmin wiejskich oraz część wiejska (leżąca poza miastem) gminy miejsko – wiejskiej. Wyodrębnienie części wiejskiej w ramach gminy miejsko – wiejskiej możliwe jest dzięki odrębnemu identyfikatorowi terytorialnemu.