Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Konkurs I/9.1.2/A/13

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

 

1. Prezentacje ze spotkań informacyjnych – 22 maja Wrocław, 23 maja Wałbrzych

Rozwój zasobów ludzkich Dolnego Śląska - cele i wskaźniki PO KL
 Dokument do pobrania

 

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie w kontekście zmian w dokumentach programowych
 Dokument do pobrania

 

Dokumentacja Konkursowa oraz kryteria oceny projektów w ramach konkursu I/9.1.2/A/13
 Dokument do pobrania

 

Na co zwrócić uwagę pisząc wniosek o dofinansowanie projektu
 Dokument do pobrania

 

2. Odpowiedzi na pytania ze spotkań informacyjnych -22 maja Wrocław, 23 maja Wałbrzych

 Dokument do pobrania

 

3. Komunikat dla projektodawców

Należy pamiętać, iż kryterium dostępu: Projekt jest skierowany do szkół i/lub placówek oświatowych z województwa dolnośląskiego, które nie były, nie są i nie będą objęte wsparciem w ramach projektów realizowanych w Poddziałaniu 9.1.2 w trybie systemowym (kryterium nie dotyczy projektów realizowanych w ramach indywidualizacji nauczania klas I-III) oraz wyłonionych w trybie konkursowym zostanie zweryfikowane na podstawie pkt. 3.2 wniosku o dofinansowanie projektu oraz wykazu szkół objętych projektem systemowym Wydziału Edukacji i Nauki UMWD pn. Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji.

Zatem w pkt. 3.2 wniosku o dofinansowanie należy zawrzeć oświadczenie, iż „szkoły/ placówki oświatowe biorące udział w projekcie nie były objęte projektem systemowym realizowanym przez Wydział Edukacji i Nauki UMWD w ramach Poddziałania 9.1.2 oraz nie uzyskały wsparcia w ramach projektów wyłonionych w trybie konkursowym w ramach Poddziałania 9.1.2”.

Zgodnie z zapisami Dokumentacji konkursowej dot. weryfikacji spełnienia tego kryterium (punkt 5.2 Dokumentacji: Szczegółowe kryteria dostępu), projekt, w którym nie zostanie zawarte powyższe oświadczenie zostanie odrzucony na etapie oceny formalnej w związku z niespełnieniem przedmiotowego kryterium dostępu.

  • Lista szkół objętych wsparciem w ramach projektu systemowego, realizowanego przez Wydział Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach Poddziałania 9.1.2
     Dokument do pobrania
  • Lista szkół objętych wsparciem w ramach projektów konkursowych realizowanych w ramach Poddziałania 9.1.2
     Dokument do pobrania

Konkurs nr I/9.1.2/A/13

Ogłoszenie konkursu

Data ogłoszenia: 13 maja 2013 r.
Informacja o naborze wniosków

Dokumentacja konkursowa

Dokumentacja konkursowa
Załączniki

Termin przyjmowania wniosków

13 maja – 14 czerwca 2013 r.

Szczegółowy harmonogram prac Komisji Oceny Projektów

 Szczegółowy harmonogram

Wnioski skierowane do oceny merytorycznej

 Zestawienie wniosków 

Listy rankingowe

Uchwała ZWD nr 4651/IV/13

 Dokument do pobrania

 

Lista rankingowa

 Dokument do pobrania

Listy podpisanych umów

 Zbiorcze zestawienie umów

 Lista podpisanych umów - grudzień 2013

fileadmin/user_upload/0014_January/3/podpisane_umowy_912_grudzien.xls

 Lista podpisanych umów - listopad 2013

Listy członków Komisji Oceny Projektów, dokonujących oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie realizacji projektów

 

  Lista członków KOP