Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

06.09.2012

Uaktualniony miesięczny harmonogram konkursów na 2012 r.

Szanowni Państwo,

Ze względu na zalecenia Instytucji Zarządzającej PO KL, która zobowiązała poszczególne IP PO KL w kraju do stosowania ujednoliconych kryteriów wyboru projektów w Poddziałaniu 9.6.3 (tzw. brokering edukacyjny), konieczna była zmiana terminu ogłoszenia konkursu. Pierwotny termin ogłoszenia konkursu to II kwartał - z powodu konieczności dostosowania wymogów konkursowych do obecnego stanowiska IZ oraz zgodnie z rekomendacją zawartą w dokumencie Zasady pilotażowego uruchomienia i realizacji usług doradczych w zakresie kształcenia formalnego i pozaformalnego osób dorosłych w ramach Poddziałania 9.6.3 PO KL konkurs zostanie ogłoszony w III kwartale 2012 r. W harmonogramie tym zmianie uległ miesiąc ogłoszenia konkursu w ramach Poddziałania 9.6.3 - pierwotnie był to czerwiec, obecnie wrzesień.

Instytucja Pośrednicząca przedstawia uaktualniony harmonogram konkursów:

 Dokument do pobrania

Harmonogram konkursów na rok 2012

Ze względu na przejrzystość procesu wdrażania PO KL,  jak również w odpowiedzi na potrzeby projektodawców, prezentujemy Państwu miesięczny harmonogram ogłaszania konkursów w komponencie regionalnym PO KL na Dolnym Śląsku w 2012 roku.

Harmonogram ten stanowi uszczegółowienie terminów ogłaszania konkursów, zawartych w Planach działania na rok 2012. 

Zastrzega się możliwość dokonywania zmian w przedstawionym harmonogramie, szczególnie w przypadku zmiany przepisów prawa i/lub dokumentów programowych PO KL, mających wpływ na organizację konkursów.

  

Uaktualniony harmonogram konursów (zmiana Planów działania na rok 2012 - kwiecień 2012 - więcej informacji )

 Dokument do pobrania

Uwaga! Zmiana terminu ogłoszenia konkursu nr I/9.6.3/A/12 - więcej informacji

 

Harmonogram konkursów (wersja archiwalna)

 Dokument do pobrania

25.01.2012

Informacje o konkursach – 2012 r.

Konkurs III/9.1.2/B/12 (data ogłoszenia - 31 lipca 2012 r.)
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Konkurs II/9.1.2/A/12 (data ogłoszenia - 31 lipca 2012 r.)
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Konkurs II/8.2.1/PN/12 (data ogłoszenia - 19 czerwca 2012 r.)
Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Konkurs II/9.4/PN/12 (data ogłoszenia - 19 czerwca 2012 r.)
Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oswiaty

Konkurs I/9.5/A/12 (data ogłoszenia - 9 marca 2012 r.)
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Konkurs I/9.1.2/B/12 (data ogłoszenia - 29 lutego 2012 r.)
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych 

Konkurs I/8.2.1/A/12 (data ogłoszenia - 21 lutego 2012 r.)
Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Konkurs I/9.1.1/A/12 (data ogłoszenia – 24 stycznia 2012 r.)
Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Konkurs I/9.4/A/12 (data ogłoszenia – 20 stycznia 2012 r.)
Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

27.03.2012

Komunikat w sprawie zmiany terminu konkursu na mikropożyczki (II/6.2/A/12)

Szanowni Państwo,

W związku z trwającą procedurą opracowania dokumentów IZ PO KL, regulujących zasady wdrażania instrumentów inżynierii finansowej w Działaniu 6.2 PO KL, jak również ze względu na związaną z tym procedurę zmian Planów działania na rok 2012, Instytucja Pośrednicząca PO KL informuje, że planowany na marzec br. konkurs nr II/6.2/A/12, dotyczący pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej w Działaniu 6.2 PO KL w województwie dolnośląskim, zostanie ogłoszony w kwietniu br.
Informacje o zmienionych Planach działania zostaną opublikowane po zakończeniu procedury zmiany tych dokumentów, co jest planowane na drugą połowę marca br.