Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

30.08.2013

Konkurs II/9.1.2/B/13

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

1. Prezentacje ze spotkań informacyjnych:

- Przygotowanie wniosku o dofinansowanie w kontekście zmian w dokumentach programowych

 Dokument do pobrania

 

- Dokumentacja konkursowa i kryteria wyboru projektów w ramach konkursów zamkniętego II/9.1.2/B/13

 Dokument do pobrania

 
- Na co zwrócić uwagę pisząc wniosek o dofinansowanie projektu – najczęściej popełniane błędy

 Dokument do pobrania

 

2. Uwaga: Komunikat w sprawie doprecyzowania i wyjaśnienia zapisów dotyczących procedury odwoławczej - więcej informacji

 

3. Generator Wniosków Aplikacyjnych wersja 8.7

Informujemy, że IZ PO KL udostępniła nową wersję 8.7 Generatora Wniosków Aplikacyjnych PO KL. Zmiana wersji podyktowana jest przede wszystkim dostosowaniem aplikacji do obsługi nowych wskaźników w związku z przeglądem śródokresowym Priorytetu V.

Zakres zmian wprowadzonych w GWA zmian obejmuje m.in.:

- aktualizację słownikow wskaźnikow pomiaru celu dla Priorytetu V (tabele 3.1.2 i 3.1.3)
- dostosowanie słowników efektów realizacji PO KL dla Priorytetu V (tabela 3.5)
- dodanie po stronie Konwertera danych do KSI w polu "Kraj" pozycji "CZ Czechy"
- wprowadzenie komunikatu o przetwarzaniu przez GWA na stacji uzytkownika plików Cookies oraz udostępnienie polityki prywatności w tym zakresie
- dostosownie interfejsu GWA mające na celu dynamiczne wyświetlanie w przeglądarkach stopki z wersją publikacji GWA

Generator w wersji 8.7 dostepny jest pod adresem https://www.generatorwnioskow.efs.gov.pl/GWA87/ i będzie obowiązywał od 16 września 2013 r.

Równolegle pod głównym adresem nadal dostępna jest wersja 8.6 GWA. Z dniem 16 września dostępna będzie wyłącznie wersja 8.7, natomiast wersja 8.6 zostanie wyłączona.

Należy podkreślić, że wraz z dniem obowiązywania nowej wersji GWA wszystkie wnioski o dofinansowanie projektu będa mogly być składane wyłącznie przy użyciu nowej wersji.

 

4. Komunikat dla projektodawców

Należy pamiętać, iż kryterium dostępu: Projekt jest skierowany do szkół i/lub placówek oświatowych z województwa dolnośląskiego, które nie były, nie są i nie będą objęte wsparciem w ramach projektów realizowanych w Poddziałaniu 9.1.2 w trybie systemowym (kryterium nie dotyczy projektów realizowanych w ramach indywidualizacji nauczania klas I-III) oraz wyłonionych w trybie konkursowym zostanie zweryfikowane na podstawie pkt. 3.2 wniosku o dofinansowanie projektu oraz wykazu szkół objętych projektem systemowym Wydziału Edukacji i Nauki UMWD pn. Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji.

Zatem w pkt. 3.2 wniosku o dofinansowanie należy zawrzeć oświadczenie, iż „szkoły/ placówki oświatowe biorące udział w projekcie nie były objęte projektem systemowym realizowanym przez Wydział Edukacji i Nauki UMWD w ramach Poddziałania 9.1.2 oraz nie uzyskały wsparcia w ramach projektów wyłonionych w trybie konkursowym w ramach Poddziałania 9.1.2”.

Zgodnie z zapisami Dokumentacji konkursowej dot. weryfikacji spełnienia tego kryterium (punkt 5.2 Dokumentacji: Szczegółowe kryteria dostępu), projekt, w którym nie zostanie zawarte powyższe oświadczenie zostanie odrzucony na etapie oceny formalnej w związku z niespełnieniem przedmiotowego kryterium dostępu.

· Lista szkół objętych wsparciem w ramach projektu systemowego, realizowanego przez Wydział Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach Poddziałania 9.1.2

 Dokument do pobrania

· Lista szkół objętych wsparciem w ramach projektów konkursowych realizowanych w ramach Poddziałania 9.1.2

 Dokument do pobrania 

Konkurs nr II/9.1.2/B/13

Ogłoszenie konkursu

Data ogłoszenia: 30 sierpnia 2013 r.
Informacja o naborze wniosków

Dokumentacja konkursowa

Dokumentacja konkursowa
Załączniki

Termin przyjmowania wniosków

16 września – 22 listopada 2013r

Szczegółowy harmonogram prac Komisji Oceny Projektów

 Szczegółowy harmonogram 

Wnioski skierowane do oceny merytorycznej

 Zestawienie wniosków

Listy rankingowe

Uchwała ZWD nr 5308/IV/14

 Dokument do pobrania

 

Lista rankingowa

 Dokument do pobrania

Listy podpisanych umów

 Zbiorcze zestawienie umów

 Lista podpisanych umów - kwiecień 2014

 Lista podpisanych umów - maj 2014

Listy członków Komisji Oceny Projektów, dokonujących oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie realizacji projektów

 Lista członków KOP