Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Konkurs II/9.1.1/B/13

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

 

1. Prezentacje ze spotkań informacyjnych:

 - Przygotowanie wniosku o dofinansowanie w kontekście zmian w dokumentach programowych

 Dokument do pobrania

 

- Dokumentacja konkursowa i kryteria wyboru projektów w ramach konkursów I/9.1.1/A/13 oraz II/9.1.1/B/13

 Dokument do pobrania

 
- Na co zwrócić uwagę pisząc wniosek o dofinansowanie projektu – najczęściej popełniane błędy

 Dokument do pobrania

 

 2. Odpowiedzi na pytania ze spotkań informacyjnych

 Dokument do pobrania

 

3. Uwaga: Komunikat w sprawie doprecyzowania i wyjaśnienia zapisów dotyczących procedury odwoławczej - więcej informacji

 

4. Generator Wniosków Aplikacyjnych wersja 8.7

Informujemy, że IZ PO KL udostępniła nową wersję 8.7 Generatora Wniosków Aplikacyjnych PO KL. Zmiana wersji podyktowana jest przede wszystkim dostosowaniem aplikacji do obsługi nowych wskaźników w związku z przeglądem śródokresowym Priorytetu V.

Zakres zmian wprowadzonych w GWA zmian obejmuje m.in.:

- aktualizację słownikow wskaźnikow pomiaru celu dla Priorytetu V (tabele 3.1.2 i 3.1.3)
- dostosowanie słowników efektów realizacji PO KL dla Priorytetu V (tabela 3.5)
- dodanie po stronie Konwertera danych do KSI w polu "Kraj" pozycji "CZ Czechy"
- wprowadzenie komunikatu o przetwarzaniu przez GWA na stacji uzytkownika plików Cookies oraz udostępnienie polityki prywatności w tym zakresie
- dostosownie interfejsu GWA mające na celu dynamiczne wyświetlanie w przeglądarkach stopki z wersją publikacji GWA

Generator w wersji 8.7 dostepny jest pod adresem  https://www.generatorwnioskow.efs.gov.pl/GWA87/  i będzie obowiązywał od 16 września 2013 r.

Równolegle pod głównym adresem nadal dostępna jest wersja 8.6 GWA. Z dniem 16 września dostępna będzie wyłącznie wersja 8.7, natomiast wersja 8.6 zostanie wyłączona.

Należy podkreślić, że wraz z dniem obowiązywania nowej wersji GWA wszystkie wnioski o dofinansowanie projektu będa mogly być składane wyłącznie przy użyciu nowej wersji.

Konkurs nr II/9.1.1/B/13

Ogłoszenie konkursu

Data ogłoszenia: 20 sierpnia 2013 r.
Informacja o naborze wniosków

Dokumentacja konkursowa

Dokumentacja konkursowa
Załączniki

Termin przyjmowania wniosków

02 września – 02 października 2013 r.

Szczegółowy harmonogram prac Komisji Oceny Projektów

 

 Szczegółowy harmonogram

 

Wnioski skierowane do oceny merytorycznej

 Zestawienie wniosków

Listy rankingowe

Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 5087/IV/13

 Dokument do pobrania

Lista rankingowa

 Dokument do pobrania

Listy podpisanych umów

 Lista podpisanych umów - marzec 2014

 Zbiorcze zestawienie umów

Listy członków Komisji Oceny Projektów, dokonujących oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie realizacji projektów

 

 Lista członków KOP