Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

19.05.2011

Komunikat dla projektodawców

W związku z orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego dokonanym w oparciu o interpretację zapisów art. 30 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz aktualizacją Wytycznych w zakresie wymogów, jakie powinny spełniać procedury odwoławcze ustalone dla programów operacyjnych dla konkursów ogłoszonych od dnia 20 grudnia 2008 r. z dnia 12.04.2011 r., Instytucja Pośrednicząca PO KL pragnie poinformować, że wszyscy projektodawcy, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie w odpowiedzi na konkursy ogłaszane w 2011 roku powinni mieć na uwadze, iż podejmowanie dodatkowych czynności w ramach procedury odwoławczej na poziomie sądowym - tzn. kierowanie skargi do sądu administracyjnego - w sytuacji pozostawienia środka odwoławczego bez rozpatrzenia będzie bezskuteczne.

Dotyczy to również projektodawców, których instytucje organizujące konkurs lub rozpatrujące środki odwoławcze w ramach konkursów 2011 roku poinformowały zgodnie z dotychczasowym brzmieniem Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL o możliwości wniesienia skargi w przypadku pozostawienia środka odwoławczego bez rozpatrzenia.

Instytucja Zarządzająca PO KL dokona odpowiednich zmian Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL przy najbliższej aktualizacji dokumentu.

Informacja nt. sposobu postępowania w sytuacji gdy wniosek o dofinansowanie zostanie wypełniony w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych w wersji Edytor (GWA-E) w ramach dotychczas ogłoszonych konkursów

W związku ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej dotyczącym jednolitego podejścia do sposobu dokonywania oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów Instytucja Pośrednicząca pragnie poinformować, że w przypadku gdy wniosek o dofinansowanie projektu zostanie wypełniony w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych w wersji Edytor (GWA-E) i złożony w odpowiedzi na konkurs w takiej formie (bez wczytania go do wersji GWA on-line i zalecanego wygenerowania pliku PDF) zostanie oceniony negatywnie z powodu niespełnienia ogólnego kryterium formalnego: Wniosek jest kompletny i został sporządzony i złożony zgodnie z obowiązującą instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie (i właściwą dokumentacją konkursową – w przypadku projektów konkursowych).

Jednocześnie IOK informuje, że takie uchybienie podlega korekcie pod warunkiem, że wczytanie wniosku wypełnionego w GWA-E do GWA on-line nie spowoduje zmiany sumy kontrolnej. W przypadku, gdy wczytanie wniosku wypełnionego w GWA-E do GWA on-line spowoduje zmianę sumy kontrolnej poprawiony wniosek o dofinansowanie projektu zostanie oceniony negatywnie z powodu niespełnienia wspomnianego powyżej ogólnego kryterium formalnego.

Powyższe wyjaśnienie dotyczy wszystkich ogłoszonych w 2011 roku przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego konkursów. W przypadku konkursów, które są planowane do ogłoszenia odpowiednia informacja zostanie zamieszczona w Dokumentacji konkursowej.

Uaktualniony harmonogram ogłaszania konkursów w 2011r.

Instytucja Pośrednicząca pragnie poinformować, że w wyniku zmiany Planu działania na rok 2011 dla Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie dolnośląskim uchwałą nr 340/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 marca 2011, uległ zmianie Harmonogram ogłaszania konkursów w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na 2011 r., który uzupełniono o terminy dotyczące ogłoszenia konkursów na projekty innowacyjne i ponadnarodowe w ramach Priorytetu VI.

Uaktualniony harmonogram –  Dokument do pobrania

Harmonogram konkursów 2011 rok -  Dokument do pobrania

Informacje o konkursach – 2011

Konkurs II/9.4/PN/11 (data ogłoszenia – 20 czerwca 2011 r.)
Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

Konkurs I/IX/INN/11 (data ogłoszenia – 20 czerwca 2011 r.)

Konkurs III/8.2.1/PN/11 (data ogłoszenia – 20 czerwca 2011 r.)
Podziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Konkurs nr II/8.2.1/C/11 (data ogłoszenia – 13 kwietnia 2011 r.)
Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Konkurs I/9.5/A/11 (data ogłoszenia – 4 kwietnia 2011 r.)
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Konkurs nr I/9.1.2/A/11 (data ogłoszenia – 14 marca 2011 r.)
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Konkurs nr I/8.2.1/A/11 (data ogłoszenia – 1 lutego 2011 r.)
Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Konkurs nr I/9.1.1/A/11 (data ogłoszenia – 31 stycznia 2011 r.)
Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Konkurs nr I/9.3/A/11 (data ogłoszenia – 31 stycznia 2011 r.)
Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych

Konkurs nr I/9.4/A/11 (data ogłoszenia – 21 lutego 2011 r.)
Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty