Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Konkurs I/8.2.1/A/12

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki 

Działanie 8.2 Transfer wiedzy

Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

 

1. Poradnik dla projektodawców - Gender

  Dokument do pobrania

 

2. Odpowiedzi na pytania ze spotkania informacyjnego

  Dokument do pobrania

 

3. Prezentacje ze spotkania informacyjnego:

  • Rozwój zasobów ludzkich Dolnego Śląska - cele i wskaźniki PO KL
  • Dokumentacja konkursowa oraz kryteria oceny projektów w ramach konkursu I/8.2.1/A/12
  • Zmiany w dokumentach programowych PO KL a przygotowanie projektu
  • Zasady prawidłowej realizacji projektu

 Dokument do pobrania

 

Komunikat dla projektodawców

W związku z wejściem w życie ustawy z 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z dnia 6 lipca 2012 r., poz. 769), Instytucja Pośrednicząca PO KL pragnie poinformować, że wszyscy projektodawcy, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie w odpowiedzi na konkursy ogłaszane w 2012 roku powinni mieć na uwadze, iż na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie instytucja organizująca konkurs (IOK) będzie zwracać się z prośbą do projektodawcy oraz partnerów (o ile projekt będzie realizowany w partnerstwie i budżet projektu uwzględnia wydatki partnerów) o złożenie oświadczenia o niekaralności karą zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 1 i 4 ufp.  Wzór oświadczenia poniżej.

Powyższy wymóg dotyczy wszystkich trwających, nowoogłoszonych, jak również już zakończonych naborów wniosków.


 Dokument do pobrania

 

 

Konkurs nr I/8.2.1/A/12

Ogłoszenie konkursu

Data ogłoszenia: 21 lutego 2012 r.
 Informacja o naborze wniosków

Dokumentacja konkursowa

 Dokumentacja konkursowa 
 Załączniki

Termin przyjmowania wniosków

1 marca – 30 marca 2012r.

Szczegółowy harmonogram prac Komisji Oceny Projektów

 Szczegółowy harmonogram

Wnioski skierowane do oceny merytorycznej

 Zestawienie wniosków

 Zestawienie wniosków - dodatkowe wnioski

Listy rankingowe

Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 2498/IV/12

 Dokument do pobrania

Lista rankingowa

 Dokument do pobrania

Listy podpisanych umów

 Lista podpisanych umów - wrzesień 2012 

 Zbiorcze zestawienie umów

Listy członków Komisji Oceny Projektów, dokonujących oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie realizacji projektów

 Lista członków KOP