Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Konkurs II/8.2.1/PN/12

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Działanie 8.2 Transfer wiedzy

Podziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Typy operacji: Wsparcie współpracy między jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii obejmujące wypracowanie konkretnych efektów wdrożeniowych

1. Poradnik dla projektodawców - Gender

 Dokument do pobrania

 

2. Odpowiedzi na pytania ze spotkania informacyjnego

 Dokument do pobrania

 

3. Prezentacje ze spotkania informacyjnego:

Projekty współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL

 Dokument do pobrania

Regiony partnerskie Dolnego Śląska

 Dokument do pobrania

Obniżona punktacja i odrzucony projekt

 Dokument do pobrania

Projekty ponadnarodowe w ramach Priorytetu VIII i IX PO KL - wymagania konkursowe

 Dokument do pobrania

 

4. Szczegółowe informacje:

·   Dodatkowe informacje oraz dokumenty dotyczące konkursów na projekty współpracy ponadnarodowej są dostępne w zakładce Projekty współpracy ponadnarodowej w PO KL

 

5. Komentarz do Instrukcji przygotowywania wniosków o dofinansowanie projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, styczeń 2012

 Dokument do pobrania

 

6. Projekty współpracy ponadnarodowej – jak należy rozumieć „współpracę pomiędzy sieciami instytucji” – wyjaśnienie Krajowej Instytucji Wspomagającej

 Dokument do pobrania

 

7. Instytucje zainteresowane nawiązaniem współpracy ponadnarodowej w ramach projektów PO KL - więcej informacji

 

 

 

 

 

Komunikat dla projektodawców

W związku z wejściem w życie ustawy z 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z dnia 6 lipca 2012 r., poz. 769), Instytucja Pośrednicząca PO KL pragnie poinformować, że wszyscy projektodawcy, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie w odpowiedzi na konkursy ogłaszane w 2012 roku powinni mieć na uwadze, iż na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie instytucja organizująca konkurs (IOK) będzie zwracać się z prośbą do projektodawcy oraz partnerów (o ile projekt będzie realizowany w partnerstwie i budżet projektu uwzględnia wydatki partnerów) o złożenie oświadczenia o niekaralności karą zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 1 i 4 ufp.  Wzór oświadczenia poniżej.

Powyższy wymóg dotyczy wszystkich trwających, nowoogłoszonych, jak również już zakończonych naborów wniosków.


 Dokument do pobrania

 

 

Konkurs nr II/8.2.1/PN/12

Ogłoszenie konkursu

Data ogłoszenia: 19 czerwca 2012 r.
 Informacja o naborze wniosków

 Call for proposals for transnational cooperation projects

 Project fiche

Zmiana Dokumentacji konkursowej

 Dokumentacja konkursowa 

 Załączniki 

 Opis zmian 

Dokumentacja konkursowa

 Dokumentacja konkursowa 
 Załączniki

Termin przyjmowania wniosków

6 sierpnia 2012 r. – 7 września 2012r.

Szczegółowy harmonogram prac Komisji Oceny Projektów

 Szczegółowy harmonogram

Wnioski skierowane do oceny merytorycznej

 Zestawienie wniosków

Listy rankingowe

Uchwała ZWD z dnia 30 października 2012

 Dokument do pobrania

Lista rankingowa

 Dokument do pobrania

Listy podpisanych umów

 Zbiorcze zestawienie umów 

Listy członków Komisji Oceny Projektów, dokonujących oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie realizacji projektów

 Lista członków KOP