Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Konkurs III/9.1.2/B/12

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

 

1. Poradnik dla projektodawców - Gender

 Dokument do pobrania

 

2. Odpowiedzi na pytania ze spotkań informacyjnych

  Dokument do pobrania

 

3. Prezentacje ze spotkań informacyjnych

  • Rozwój zasobów ludzkich Dolnego Śląska – cele i wskaźniki PO KL
  • Dokumentacja konkursowa oraz kryteria oceny projektów w ramach konkursów III/9.1.2/B/12 (zamknięty) oraz II/9.1.2/A/12 (otwarty)
  • Budżet projektu - uproszczone formy rozliczania kosztów bezpośrednich
  • Zasady prawidłowej realizacji projektu

 

4. Dodatkowe dokumenty:

  • Lista szkół objętych wsparciem w ramach projektu systemowego, realizowanego przez Wydział Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach Poddziałania 9.1.2   Dokument do pobrania
  • Lista szkół objętych wsparciem w ramach projektów konkursowych realizowanych w ramach Poddziałania 9.1.2  Dokument do pobrania

Komunikat dla projektodawców

W związku z wejściem w życie ustawy z 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z dnia 6 lipca 2012 r., poz. 769), Instytucja Pośrednicząca PO KL pragnie poinformować, że wszyscy projektodawcy, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie w odpowiedzi na konkursy ogłaszane w 2012 roku powinni mieć na uwadze, iż na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie instytucja organizująca konkurs (IOK) będzie zwracać się z prośbą do projektodawcy oraz partnerów (o ile projekt będzie realizowany w partnerstwie i budżet projektu uwzględnia wydatki partnerów) o złożenie oświadczenia o niekaralności karą zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 1 i 4 ufp.  Wzór oświadczenia poniżej.

Powyższy wymóg dotyczy wszystkich trwających, nowoogłoszonych, jak również już zakończonych naborów wniosków.

Konkurs nr III/9.1.2/B/12

Ogłoszenie konkursu

Data ogłoszenia: 31 lipca 2012 r.
 Informacja o naborze wniosków 

Zmiana Dokumentacji konkursowej

 Dokumentacja konkursowa

 Załączniki

 Opis zmian

Dokumentacja konkursowa

 Dokumentacja konkursowa 
 Załączniki

Termin przyjmowania wniosków

20 sierpnia 2012 - 19 września 2012

Szczegółowy harmonogram prac Komisji Oceny Projektów

 Szczegółowy harmonogram

Wnioski skierowane do oceny merytorycznej

 Zestawienie wniosków

Listy rankingowe

Uchwała ZWD nr 3295/IV/12

 Dokument do pobrania

Lista rankingowa

 Dokument do pobrania

Uchwała ZWD nr 3603/IV/13

 Dokument do pobrania

Lista rankingowa - procedura odwoławcza

 Dokument do pobrania

Listy podpisanych umów

 Zbiorcze zestawienie umów

 Lista podpisanych umów - luty 2013

 Lista podpisanych umów - marzec 2013 

Listy członków Komisji Oceny Projektów, dokonujących oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie realizacji projektów

 Lista członków KOP