Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Konkurs I/9.4/A/12

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

 

1. Poradnik dla projektodawców – Gender

  Dokument do pobrania  

 

2. Dodatkowe dokumenty:

  • Znowelizowana Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach PO KL (v. 7.5.1) - więcej informacji

 

3. Odpowiedzi na pytania ze spotkania informacyjnego dot. konkursu I/9.4/A/12

 Dokument do pobrania

 

4. Prezentacje ze spotkania informacyjnego

  • Dokumentacja Konkursowa oraz kryteria oceny projektów w ramach konkursu I/9.4/A/12
    Dokument do pobrania

Komunikat dla projektodawców

W związku z wejściem w życie ustawy z 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z dnia 6 lipca 2012 r., poz. 769), Instytucja Pośrednicząca PO KL pragnie poinformować, że wszyscy projektodawcy, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie w odpowiedzi na konkursy ogłaszane w 2012 roku powinni mieć na uwadze, iż na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie instytucja organizująca konkurs (IOK) będzie zwracać się z prośbą do projektodawcy oraz partnerów (o ile projekt będzie realizowany w partnerstwie i budżet projektu uwzględnia wydatki partnerów) o złożenie oświadczenia o niekaralności karą zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 1 i 4 ufp.  Wzór oświadczenia poniżej.

Powyższy wymóg dotyczy wszystkich trwających, nowoogłoszonych, jak również już zakończonych naborów wniosków.


 Dokument do pobrania

Konkurs nr I/9.4/A/12

Ogłoszenie konkursu

Data ogłoszenia: 20 stycznia 2012 r.

Informacja o naborze wniosków

Dokumentacja konkursowa

 Dokumentacja konkursowa - wznowienie

  Załączniki - wznowienie

 

 Dokumentacja konkursowa

  Załączniki

Termin przyjmowania wniosków

06 luty - 31 grudnia 2012 r.

Zawieszenie konkursu: 5 marca więcej informacji

08 października - 31 grudnia 2012 r.

Wznowienie konkursu - 01 października - więcej informacji

Zawieszenie konkursu: 08 listopada - więcej informacji

Szczegółowy harmonogram prac Komisji Oceny Projektów

 Szczegółowy harmonogram - I runda

 Szczegółowy harmonogram - II runda

 Szczegółowy harmonogram - III runda

 Szczegółowy harmonogram - IV runda

 Szczegółowy harmonogram - V runda

Wnioski skierowane do oceny merytorycznej

 Zestawienie wniosków – I runda

 Zestawienie wniosków - II runda

 Zestawienie wniosków - III runda

 Zestawienie wniosków - IV runda

 Zestawienie wniosków - V runda

Listy rankingowe

 Uchwała ZWD z dnia 24 kwietnia 2012

 Lista rankingowa - I runda

 Uchwała ZWD z dnia 15 maja 2012

 Lista rankingowa - II runda

 Uchwała ZWD z dnia 21 grudnia 2012

 Lista rankingowa - III runda

 Uchwała ZWD z dnia 21 grudnia 2012

 Lista rankingowa - IV runda

 Uchwała ZWD z dnia 21 grudnia 2012

 Lista rankingowa - V runda

 

Listy podpisanych umów

 Lista podpisanych umów - lipiec 2012

 Lista podpisanych umów - sierpień 2012

 Lista podpisanych umów - marzec 2013 

 Lista podpisanych umów - kwiecień 2013

 Lista podpisanych umów – maj 2013

 Zbiorcze zestawienie umów

Listy członków Komisji Oceny Projektów, dokonujących oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie realizacji projektów

 

 Lista członków KOP