Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Konkurs I/9.5/A/12

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich 

 

1. Poradnik dla projektodawców - Gender

  Dokument do pobrania

 

2. Odpowiedzi na pytania ze spotkań informacyjnych

  Dokument do pobrania 

 

3. Prezentacje ze spotkań informacyjnych:

  • Rozwój zasobów ludzkich Dolnego Śląska - cele i wskaźniki PO KL    
  • Dokumentacja konkursowa oraz kryteria oceny projektów     
  • Zmiany w dokumentach programowych a przygotowanie projektu 
  • Na co zwrócić uwagę przygotowując wniosek o dofinansowanie projektu 

 

4. Dodatkowe dokumenty: 

  • Wyjaśnienia IZ PO KL w zakresie obowiązywania ogólnego kryterium horyzontalnego wyboru projektów w zakresie stosowania uproszczonych metod rozliczania kosztów bezpośrednich w projektach PO KL   Dokument do pobrania
  • Kryterium dostępu nr 2 w ramach konkursu I/9.5/A/12 - więcej informacji

Komunikat dla projektodawców

W związku z wejściem w życie ustawy z 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z dnia 6 lipca 2012 r., poz. 769), Instytucja Pośrednicząca PO KL pragnie poinformować, że wszyscy projektodawcy, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie w odpowiedzi na konkursy ogłaszane w 2012 roku powinni mieć na uwadze, iż na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie instytucja organizująca konkurs (IOK) będzie zwracać się z prośbą do projektodawcy oraz partnerów (o ile projekt będzie realizowany w partnerstwie i budżet projektu uwzględnia wydatki partnerów) o złożenie oświadczenia o niekaralności karą zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 1 i 4 ufp.  Wzór oświadczenia poniżej.

Powyższy wymóg dotyczy wszystkich trwających, nowoogłoszonych, jak również już zakończonych naborów wniosków.


 Dokument do pobrania

Konkurs nr I/9.5/A/12

Ogłoszenie konkursu

Data ogłoszenia: 09 marca 2012 r.
Informacja o naborze wniosków

Dokumentacja konkursowa

 Dokumentacja konkursowa
Załączniki

Termin przyjmowania wniosków

22 marca – 31 grudnia 2012 r.

Zawieszenie konkursu: 18 kwietnia - więcej informacji

Szczegółowy harmonogram prac Komisji Oceny Projektów

 Szczegółowy harmonogram - I runda 

 Szczegółowy harmonogram - II runda 

 

Wnioski skierowane do oceny merytorycznej

 Zestawienie wniosków - I runda

 Zestawienie wniosków - II runda 

 Zestawienie wniosków - procedura odwoławcza

 Zestawienie wniosków – procedura odwoławcza II

Listy rankingowe

Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 2713/IV/12

 Dokument do pobrania

Lista rankingowa (I runda)

 Dokument do pobrania

 

Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 2714/IV/12

 Dokument do pobrania

Lista rankingowa (II runda)

 Dokument do pobrania

Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 3063/IV/12

 Dokument do pobrania

Lista rankingowa (I procedura odwolawcza)

 Dokument do pobrania

Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 3064/IV/12

 Dokument do pobrania

Lista rankingowa (II procedura odwolawcza)

 Dokument do pobrania

Listy podpisanych umów

 Zbiorcze zestawienie umów

 Lista pobranych umów - luty 2013 

 Lista podpisanych umów - styczeń 2013

 Lista podpisanych umów - grudzień 2012

 Lista podpisanych umów - listopad 2012 

 Lista podpisanych umów - październik 2012 

Listy członków Komisji Oceny Projektów, dokonujących oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie realizacji projektów

 Lista członków KOP