Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Konkurs I/9.1.1/A/12

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

 

1. Poradnik dla projektodawców - Gender

Dokument do pobrania

 

2. Odpowiedzi na pytania ze spotkań informacyjnych

Dokument do pobrania

Odpowiedzi na pytania ze spotkania informacyjnego - 23 maja br.

 Dokument do pobrania

 

3. Prezentacje ze spotkań informacyjnych:
· Rozwój zasobów ludzkich Dolnego Śląska – cele i wskaźniki PO KL
Dokument do pobrania
· Dokumentacja konkursowa oraz kryteria oceny projektów w ramach konkursu I/9.1.1/A/12
Dokument do pobrania

 Dokumentacja konkursowa oraz kryterium oceny projektow w ramach konkursu I/9.1.1/A/12 - spotkanie informacyjne 23 maja

 Dokument do pobrania
· Zmiany w dokumentach programowych PO KL a przygotowanie projektu
Dokument do pobrania
· Zasady prawidłowej realizacji projektu
Dokument do pobrania

 

4. Dodatkowe dokumenty:

  • Znowelizowana Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach PO KL (v. 7.5.1) - więcej informacji

  • Lista gmin, które kwalifikują się do otrzymania wsparcia w ramach 1. typu operacji Poddziałania 9.1.1 (30% gmin z terenu województwa o najniższym w skali regionu stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej) Dokument do pobrania

  • Wyjaśnienie dotyczące deklaracji zapewnienia funkcjonowania ośrodka przedszkolnego po zakończeniu realizacji projektu przez okres co najmniej równy z okresem realizacji projektu Dokument do pobrania

  • Wyjaśnienia dotyczące wymagań PO KL w zakresie wspierania edukacji przedszkolnej     Dokument do pobrania

Komunikat dla projektodawców

W związku z wejściem w życie ustawy z 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z dnia 6 lipca 2012 r., poz. 769), Instytucja Pośrednicząca PO KL pragnie poinformować, że wszyscy projektodawcy, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie w odpowiedzi na konkursy ogłaszane w 2012 roku powinni mieć na uwadze, iż na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie instytucja organizująca konkurs (IOK) będzie zwracać się z prośbą do projektodawcy oraz partnerów (o ile projekt będzie realizowany w partnerstwie i budżet projektu uwzględnia wydatki partnerów) o złożenie oświadczenia o niekaralności karą zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 1 i 4 ufp.  Wzór oświadczenia poniżej.

Powyższy wymóg dotyczy wszystkich trwających, nowoogłoszonych, jak również już zakończonych naborów wniosków.

Konkurs nr I/9.1.1/A/12

Ogłoszenie konkursu

Data ogłoszenia: 24 stycznia 2012 r.
Informacja o naborze wniosków 

Zmiana Dokumentacji konkursowej

 Dokumentacja konkursowa

 Załączniki

 Opis zmian

Dokumentacja konkursowa

Dokumentacja konkursowa
Załączniki

Termin przyjmowania wniosków

13 luty – 31 grudnia 2012 r.

Szczegółowy harmonogram prac Komisji Oceny Projektów

Szczegółowy harmonogram - I runda

Szczegółowy harmonogram - II runda

Szczegółowy harmonogram - III runda

 Szczegółowy harmonogram - IV runda

 Szczegółowy harmonogram - V runda

 Szczegółowy harmonogram - VI runda

 Szczegółowy harmonogram - VII runda

 Szczegółowy harmonogram - VIII runda

 Szczegółowy harmonogram - IX runda

 Szczegółowy harmonogram - X runda

 Szczegółowy harmonogram - XI runda

 Szczegółowy harmonogram - XII runda

 Szczegółowy harmonogram - XV runda

Wnioski skierowane do oceny merytorycznej

Zestawienie wniosków - I runda

Zestawienie wniosków - II runda

Zestawienie wniosków - III runda

 Zestawienie wniosków - IV runda

 Zestawienie wniosków - V runda

 Zestawienie wniosków - VI runda

 Zestawienie wniosków - VII runda

 Zestawienie wniosków - VIII runda

 Zestawienie wniosków - IX runda

 Zestawienie wniosków - X runda

 Zestawienie wniosków - XI runda

 Zestawienie wniosków - XII runda

 Zestawienie wniosków - XV runda

Listy rankingowe

 

 

Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 2201/IV/12

Dokument do pobrania

Lista rankingowa - I runda konkursowa

Dokument do pobrania

 

Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 2292/IV/2012

 Dokument do pobrania

Lista rankingowa - II runda konkursowa

 Dokument do pobrania

 

Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 2208/IV/12

 Dokument do pobrania

Lista rankingowa - III runda konkursowa

 Dokument do pobrania

Uchwała ZWD z dnia 10 lipca 2012

 Dokument do pobrania

Lista rankingowa - IV runda konkursowa

 Dokument do pobrania

Uchwała ZWD z dnia 31 lipca 2012
 Dokument do pobrania

Lista rankingowa - V runda konkursowa
 Dokument do pobrania

Uchwała ZWD z dnia 21 sierpnia 2012 

 Dokument do pobrania

Lista rankingowa - VI runda konkursowa

 Dokument do pobrania


Uchwała ZWD z dnia 28 sierpnia 2012 r.

 Dokument do pobrania

Lista rankingowa - VII runda konkursowa
 Dokument do pobrania

 Uchwała ZWD z dnia 25 września 2012

 Lista rankingowa - VIII runda konkursowa

 Uchwała ZWD z dnia 16 października 2012

 Lista rankingowa - IX runda konkursowa

Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 3197/IV/12
 Dokument do pobrania

Lista rankingowa - X runda
 Dokument do pobrania

Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 3198/IV/12
 Dokument do pobrania  

Lista rankingowa - XI runda
 Dokument do pobrania


Uchwała ZWD nr 3329/IV/12
 Dokument do pobrania

Lista rankingowa - XII runda
 Dokument do pobrania

Uchwała ZWD nr 3677/IV/13

 Dokument do pobrania

Lista rankingowa - XV runda

 Dokument do pobrania

 

Listy podpisanych umów

 Zbiorcze zestawienie umów

 Lista podpisanych umów - czerwiec 2013

 Lista podpisanych umów - marzec 2013  

 Listy podpisanych umów - luty 2013

 Listy podpisanych umów - grudzień 2012

 Lista podpisanych umów – lipiec 2012

 Lista podpisanych umów – sierpień 2012

 Lista podpisanych umów - wrzesień 2012

 Lista podpisanych umów - październik 2012

 Lista podpisanych umów - listopad 2012 

Listy członków Komisji Oceny Projektów, dokonujących oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie realizacji projektów

 

 Listy członków KOP