Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Konkurs nr I/9.1.1/A/10

PRIORYTET IX  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działania 9.1.  Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług  edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Zwiększenie alokacji więcej informacji

 Poradnik dla projektodawców aplikujących o środki w ramach Poddziałania 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2010 roku w województwie dolnośląskim

 Prezentacje ze spotkania informacyjnego

PRIORYTET IX  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działania 9.1.  Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług  edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Zwiększenie alokacji więcej informacji

 Poradnik dla projektodawców aplikujących o środki w ramach Poddziałania 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2010 roku w województwie dolnośląskim

 Prezentacje ze spotkania informacyjnego

Ogłoszenie konkursu

Konkurs nr I/9.1.1/A/10
Data ogłoszenia: 29 stycznia 2010 r. 

Dokumentacja konkursowa

 Dokumentacja konkursowa
 Załączniki

Termin przyjmowania wniosków

15 lutego 2010 r. – 31 grudnia 2010 r.
Zawieszenie konkursu: 26 lutego 2010 r. więcej informacji

Szczegółowy harmonogram prac Komisji Oceny Projektów

 I runda konkursowa (15-26 lutego 2010 r.)

Wnioski skierowane do oceny merytorycznej

 I runda konkursowa
 procedura odwoławcza

Listy rankingowe

 I runda konkursowa
 Uchwała ZWD z 6 maja 2010 r.
 procedura odwoławcza
 Uchwała ZWD z 12 sierpnia 2010 r.

Listy podpisanych umów

 I runda konkursowa
 Lista podpisanych umów - sierpień 2010
 Lista podpisanych umów - wrzesień 2010 r.
 Lista podpisanych umów - październik 2010 r.
 Lista podpisanych umów - listopad 2010 r.
 Lista podpisanych umów - styczeń 2011
 Lista podpisanych umów - zestawienie zbiorcze

Listy członków Komisji Oceny Projektów, dokonujących oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie realizacji projektów

 Skład KOP
 Procedura odwoławcza