Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Konkurs nr I/9.1.2/A/10

PRIORYTET IX  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.1.  Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług  edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszania różnic w jakości usług edukacyjnych

 Poradnik dla projektodawców aplikujących o środki w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2010 roku w województwie dolnośląskim

 Prezentacje ze spotkania informacyjnego

 Odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników spotkania informacyjnego

Ogłoszenie konkursu

Konkurs nr I/9.1.2/A/10

Data ogłoszenia: 5 marca 2010 r.

Dokumentacja konkursowa

 Dokumentacja konkursowa

 Załączniki

Termin przyjmowania wniosków

22 marca 2010 r. – 31 grudnia 2010 r. 

Zawieszenie konkursu: 19 kwietnia 2010 r. - więcej infomacji

Szczegółowy harmonogram prac Komisji Oceny Projektów

 I runda konkursowa

 II runda konkursowa

Wnioski skierowane do oceny merytorycznej

 I runda konkursowa

 II runda konkursowa

 procedura odwoławcza

Listy rankingowe

 I runda konkursowa
 Uchwała ZWD z 8 czerwca 2010 r.

 II runda konkursowa
 Uchwała ZWD z 22 czerwca 2010 r.

 procedura odwoławcza
 Uchwała ZWD z 12 sierpnia 2010 r.

Listy podpisanych umów

 I runda konkursowa

 Lista podpisanych umów - sierpień 2010

 Lista podpisanych umów - wrzesień 2010 r.

 Lista podpisanych umów - październik 2010 r.

 Lista podpisanych umów - listopad 2010 r.

 Zbiorcze zestawienie umów - 2010 r.

 II runda konkursowa (styczeń 2011)

 Lista podpisanych umów - luty 2011

 Zbiorcze zestawienie umów – I i II runda

Listy członków Komisji Oceny Projektów, dokonujących oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie realizacji projektów

 I runda konkursowa

 Lista członków KOP

 Lista członków KOP - II runda