Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Konkurs nr I/9.3/A/10

PRIORYTET IX  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.3.  Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych

 

 Poradnik dla projektodawców aplikujących o środki w ramach Działania 9.3 „Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych”

 Prezentacja ze spotkania informacyjnego

  

Ogłoszenie konkursu

Konkurs nr I/9.3/A/10

Data ogłoszenia: 26 lutego 2010 r. 

Dokumentacja konkursowa

 Dokumentacja konkursowa

 Załączniki

Termin przyjmowania wniosków

8 marca 2010 r. – 02 kwietnia 2010 r.

Szczegółowy harmonogram prac Komisji Oceny Projektów

 Szczegółowy harmonogram

Wnioski skierowane do oceny merytorycznej

 I runda konkursowa

 procedura odwoławcza

Listy rankingowe

 I runda konkursowa
 Uchwała ZDW z 23 czerwca 2010 r.

 procedura odwoławcza
 Uchwała ZDW z 31 sierpnia 2010 r.

Listy podpisanych umów

 Lista podpisanych umów - wrzesień 2010 r.

 Zbiorcze zestawienie umów - 2010 r.

 Lista podpisanych umów - listopad 2010 r.

Listy członków Komisji Oceny Projektów, dokonujących oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie realizacji projektów

 Lista członków KOP