Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Konkurs nr IV/8.2.1/PNAR/10

Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”
Poddziałanie 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw”

Instytucja Pośrednicząca nie przygotowuje poradnika dla projektodawców dot. konkursu nr IV/8.2.1/PNAR/10. Zapraszamy do korzystania z materiałów informacyjnych Krajowej Instytucji Wspomagającej (www.kiw-pokl.org.pl):

  •  Projekty współpracy ponadnarodowej - podręcznik dla projektodawców 
     Dokument do pobrania
  • Zalecenia dla Instytucji Pośredniczących i Instytucji Pośredniczących II stopnia w zakresie projektów współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007-2013 
     Dokument do pobrania

Ogłoszenie konkursu

Konkurs nr IV/8.2.1/PNAR/10

Data ogłoszenia: 01 października 2010 r.

Dokumentacja konkursowa

 Dokumentacja konkursowa

 Załączniki

Termin przyjmowania wniosków

15 listopada 2010 r. – 13 grudnia 2010 r.

Szczegółowy harmonogram prac Komisji Oceny Projektów

 Szczegółowy harmonogram

Wnioski skierowane do oceny merytorycznej

 I runda konkursowa

Listy rankingowe

 Lista rankingowa

 Uchwała 245/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego

Listy podpisanych umów

 

Listy członków Komisji Oceny Projektów, dokonujących oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie realizacji projektów