Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Konkurs I/9.1.2/A/11

PRIORYTET IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

1. Poradnik dla projektodawców Dokument do pobrania

2. Odpowiedzi na pytania ze spotkań informacyjnych:

3. Prezentacje ze spotkań informacyjnych:

SPOTKANIE INFORMACYJNE – 8 WRZEŚNIA 2011 r.

SPOTKANIA INFORMACYJNE – 17 i 21 MARCA 2011 r.

4. Dodatkowe dokumenty

 • Wyjaśnienie do zapisów Instrukcji wypełniania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach PO KL w kontekście kryterium dostępu nr 4 określonym w Dokumentacji Konkursowej dla konkursu
  Dokument do pobrania
 • Stosowanie znowelizowanej Instrukcji przy przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursów ogłoszonych przed dniem 1 kwietnia 2011 r. więcej informacji
 • Źródła finansowania wynagrodzeń nauczycieli
  Dokument do pobrania
  Dokument do pobrania
  Dokument do pobrania
  Dokument do pobrania
 • Jak budować programy rozwojowe szkół, by edukacja była skuteczna, przyjazna i nowoczesna (Publikacja MEN)
  Dokument do pobrania
 • Lista szkół objętych wsparciem w ramach projektów konkursowych w Poddziałaniu 9.1.2 PO KL
   Dokument do pobrania
 • Lista szkół objętych wsparciem w ramach projektu systemowego realizowanego przez Wydział Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach Poddziałania 9.1.2
  Dokument do pobrania

Konkurs nr I/9.1.2/A/11

Ogłoszenie konkursu

Data ogłoszenia: 14 marca 2011 r.
Informacja o naborze wniosków

Data wznowienia: 9 września 2011 r.
Informacja o wznowieniu konkursu

Dokumentacja konkursowa

Dokumentacja konkursowa – wznowienie
Załączniki – wznowienie
Dokumentacja konkursowa
Załączniki

Termin przyjmowania wniosków

1 kwietnia 2011 r. – 31 grudnia 2011 r.
Zawieszenie konkursu: 21 kwietnia 2011 r. - więcej informacji

19 września 2011 r. – 31 grudnia 2011 r. – wznowienie konkursu - więcej informacji
Zawieszenie konkursu: 10 października 2011 r.
więcej informacji

Zamknięcie konkursów otwartych ogłoszonych w 2011 roku – więcej informacji tutaj

Szczegółowy harmonogram prac Komisji Oceny Projektów

 Szczegółowy harmonogram (I runda) Szczegółowy harmonogram (II runda)
 Szczegółowy harmonogram (III runda konkursowa)

Wnioski skierowane do oceny merytorycznej

 Zestawienie wniosków – procedura odwoławcza
Zestawienie wniosków - I runda konkursowa
undefined Zestawienie wniosków - II runda konkursowa
Zestawienie wniosków – III runda
Dodatkowy wniosek - I runda

Listy rankingowe

 Uchwała ZWD z dnia 21 lutego 2012 (procedura odwoławcza)

 Lista rankingowa (procedura odwoławcza)

Uchwała ZWD z dnia 6 grudnia 2011
 III runda konkursowa    

Uchwała ZWD z dnia 21 czerwca 2011
 I runda konkursowa 

Uchwała ZWD z dnia 5 lipca 2011
II runda konkursowa

 

Listy podpisanych umów

 Zbiorcze zestawienie umów

 Lista podpisanych umów - kwiecień 2012

 Lista podpisanych umów - marzec 2012

 Lista podpisanych umów - luty 2012
 Lista podpisanych umów - grudzień 2011
Lista podpisanych umów – listopad 2011
Lista podpisanych umów – październik 2011
Lista podpisanych umów – wrzesień 2011
Lista podpisanych umów – I runda - sierpień 2011

Listy członków Komisji Oceny Projektów, dokonujących oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie realizacji projektów

 Skład KOP (I runda konkursowa)   

 Skład KOP (II runda konkursowa)   

 Skład KOP (III runda konkursowa)   

 Skład KOP (procedura odwoławcza)