Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Konkurs I/9.1.1/A/11

PRIORYTET IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

1. Poradnik dla projektodawców Dokument do pobrania

2. Odpowiedzi na pytania zadane ze spotkań informacyjnych:

3. Prezentacje ze spotkań informacyjnych:

  • Dokumentacja Konkursowa oraz kryteria oceny projektów w ramach konkursu I/9.1.1/A/11
    Dokument do pobrania
  • Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu PO KL w świetle nowych wymagań
    Dokument do pobrania

4. Dodatkowe dokumenty:

Konkurs nr I/9.1.1/A/11

Ogłoszenie konkursu

Data ogłoszenia: 31 stycznia 2011 r.
Informacja o naborze wniosków

Dokumentacja konkursowa

Dokumentacja konkursowa
Załączniki

Termin przyjmowania wniosków

Zamknięcie konkursów otwartych ogłoszonych w 2011 roku – więcej informacji tutaj

14 lutego 2011 r. – 31 grudnia 2011 r.

Zawieszenie konkursu: 2 marca 2011 r. - więcej informacji

Szczegółowy harmonogram prac

Komisji Oceny Projektów

Szczegółowy harmonogram

Wnioski skierowane do oceny merytorycznej

Zestawienie wniosków
Procedura odwoławcza

Listy rankingowe

Uchwała ZWD z dnia 4 maja 2011
Lista rankingowa - Typ A
Lista rankingowa - Typ B
Uchwała ZWD z dnia 2 sierpnia 2011
 Lista rankingowa (procedura odwoławcza)  

Listy podpisanych umów

 Lista podpisanych umów - grudzień 2011
Lista podpisanych umów - wrzesień 2011
Lista podpisanych umów - sierpień
Lista podpisanych umów - lipiec

 Zbiorcze zestawienie umów

Listy członków Komisji Oceny Projektów, dokonujących oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie realizacji projektów

 Lista członków KOP - I runda