Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Konkurs III/8.2.1/PN/11

PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki

Działanie 8.2 Transfer wiedzy

Podziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Typy operacji:

1. promocja idei przedsiębiorczości akademickiej, w celu komercjalizacji wiedzy
i umiejętności zespołu działającego na uczelni lub w jednostce naukowej (firmy typu spin off lub spin out),

2. szkolenia i doradztwo dla pracowników naukowych jednostek naukowych oraz pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni, doktorantów, studentów i absolwentów uczelni zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą typu spin off lub spin out,

3. wsparcie tworzenia i rozwoju sieci współpracy i wymiany informacji między naukowcami a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii na poziomie regionalnym i lokalnym, w szczególności poprzez:

a. kampanie informacyjne i imprezy służące kojarzeniu partnerów i promocji transferu wiedzy i innowacji

b. rozwój systemu komunikowania się i wymiany informacji.

 

Szczegółowe informacje

Dodatkowe informacje oraz dokumenty dotyczące konkursów na projekty współpracy ponadnarodowej są dostępne w zakładce Projekty współpracy ponadnarodowej w PO KL

Prezentacje ze spotkania informacyjnego

  • Projekty współpracy ponadnarodowej w ramach komponentu regionalnego PO KL – wymagania konkursowe
    Dokument do pobrania
  • Krajowa Instytucja Wspomagająca – Projekty innowacyjne testujące PO KL oraz Projekty współpracy ponadnarodowej
    Dokument do pobrania
  • Projekty współpracy ponadnarodowej i projekty innowacyjne w ramach komponentu regionalnego PO KL – przyczyny obniżenia punktacji i odrzucenia wniosku o dofinansowanie
    Dokument do pobrania

Konkurs nr III/8.2.1/PN/11

Ogłoszenie konkursu

 

Data ogłoszenia: 20 czerwca 2011 r.
Informacja o naborze wniosków

Dokumentacja konkursowa

Dokumentacja konkursowa
Załączniki

Termin przyjmowania wniosków

1 września 2011 r. – 30 września 2011 r.

Szczegółowy harmonogram prac Komisji Oceny Projektów

Szczegółowy harmonogram

Wnioski skierowane do oceny merytorycznej

Zestawienie wniosków

Listy rankingowe

 Uchwała ZWD z dnia 21 lutego 2012 r. (procedura odwoławcza)
 Lista rankingowa (procedura odwoławcza)  
 Uchwała ZWD z dnia 29 listopada 2011 r.
 Lista rankingowa 

Listy podpisanych umów

 fileadmin/user_upload/12wrzesien/13/umowy_8.2.1_konkurs_PN_2011.xls

Lista podpisanych umów – procedura odwoławcza

 <//a>

Listy członków Komisji Oceny Projektów, dokonujących oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie realizacji projektów

 Lista Członków KOP

 Lista Członków KOP - procedura odwoławcza