Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Konkurs I/9.4/A/11

PRIORYTET IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

1. Poradnik dla projektodawców Dokument do pobrania

2. Odpowiedzi na pytania ze spotkania informacyjnego Dokument do pobrania

3. Prezentacje ze spotkania informacyjnego

4. Dodatkowe dokumenty

  • Wersja 6.4.1 Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL więcej informacji
  • Stosowanie znowelizowanej Instrukcji przy przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursów ogłoszonych przed dniem 1 kwietnia 2011 r. więcej informacji
  • Wyjaśnienie pojęcia nauczyciela kształcenia zawodowego więcej informacji

Konkurs nr I/9.4/A/11

Ogłoszenie konkursu

Data ogłoszenia: 21 luty 2011 r.

Informacja o naborze wniosków

Dokumentacja konkursowa

Dokumentacja konkursowa
Załączniki

Termin przyjmowania wniosków

Zamknięcie konkursów otwartych ogłoszonych w 2011 roku – więcej informacji tutaj

31 marca 2011 r. – 31 grudnia 2011 r.

Zawieszenie konkursu: 6 kwietnia 2011 r. - więcej informacji

Szczegółowy harmonogram prac Komisji Oceny Projektów

Szczegółowy harmonogram (I runda)

 Szczegółowy harmonogram (II runda)

Wnioski skierowane do oceny merytorycznej

Zestawienie wniosków

Zestawienie wniosków - II runda konkursowa

 Procedura odwoławcza

 Procedura odwoławcza II

Listy rankingowe

Uchwała ZWD z dnia 31 maja 2011

Lista Rankingowa - I runda konkursowa 

Uchwała ZWD z dnia 7 czerwca 2011

Lista Rankingowa - II runda konkursowa

Uchwała ZWD z dnia 9 sierpnia 2011

Lista rankingowa - procedura odwoławcza 

 

Uchwała ZWD z dnia 30 sierpnia 2011 (procedura odwoławcza II)

Lista rankingowa (procedura odwoławcza II)

Listy podpisanych umów

Lista podpisanych umów – sierpień 2011

Zbiorcze zestawienie umów

Listy członków Komisji Oceny Projektów, dokonujących oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie realizacji projektów

 Lista Członków KOP