Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Konkurs nr I/IX/INN/11

PRIORYTET IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Tematy:

1. Proces dydaktyczny ukierunkowany na efekty uczenia się, w tym kształtujący kompetencje twórczego myślenia, innowacyjności i pracy zespołowej wśród uczniów, a także wspierający budowanie zaufania społecznego i kapitału społecznego.

2. Udoskonalanie metod kształcenia i programów nauczania oraz aktywizacja edukacyjno-zawodowa nietypowych grup docelowych.

Szczegółowe informacje

Dodatkowe informacje oraz dokumenty dotyczące konkursów na projekty innowacyjne są dostępne w zakładce Projekty innowacyjne w PO KL

Prezentacje ze spotkania informacyjnego

  • Projekty innowacyjne w ramach komponentu regionalnego PO KL – wymagania konkursowe
    Dokument do pobrania
  • Krajowa Instytucja Wspomagająca – Projekty innowacyjne testujące PO KL oraz Projekty współpracy ponadnarodowej
    Dokument do pobrania
  • Projekty współpracy ponadnarodowej i projekty innowacyjne w ramach komponentu regionalnego PO KL – przyczyny obniżenia punktacji i odrzucenia wniosku o dofinansowanie
    Dokument do pobrania

Konkurs nr I/IX/INN/11

Ogłoszenie konkursu

Data ogłoszenia: 20 czerwca 2011 r.
Informacja o naborze wniosków

Dokumentacja konkursowa

Dokumentacja konkursowa
WYJAŚNIENIE DO DOKUMENTACJI -
więcej informacji
Załączniki

Termin przyjmowania wniosków

1 września 2011 r. – 14 października 2011 r.

Szczegółowy harmonogram prac Komisji Oceny Projektów

Szczegółowy harmonogram

Wnioski skierowane do oceny merytorycznej

 Zestawienie wniosków – procedura odwoławcza

Zestawienie wniosków

Listy rankingowe

 Uchwała ZWD z dnia 20 marca 2012 r. 

 Lista rankingowa (procedura odwoławcza)  

 Uchwała ZWD z dnia 27 grudnia 2011r.  

Lista rankingowa

Listy podpisanych umów

 Zbiorcze zestawienie umów

Listy członków Komisji Oceny Projektów, dokonujących oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie realizacji projektów

 

 Lista KOP